Search This Blog

Friday, August 4, 2017

Околу разликата меѓу термините Sclavе и Словени

На темата зошто Самоиловото Царство не би можело да биде бугарско ,пристапот е преку разликите меѓу овие два термина.
Се надевам дека не замерувате што донекаде ќе пресликам испишаното .
Склавинија и како назив за Самоиловото Царство
Околку терминот Склавинија
lat. Sclaviniæ - "област"
Откако Рим ја поробил Македонија после тн Трета Македо-Римска Војна, победувајќи го Персеј, Македонското Антигонско Царство престанало да постои , а наместо него победникот формирал воено административни области наречени Склавиини.Биле четири на број со силно контролирани граници да неможе ниту еден Македонец да премини од една во друга област без дозвола . На Македонците им било забрането дури и да се женат меѓусебе, доколку биле од различни области..Временски овие воено административни едниници се датираат од 168 год до 148 год пред Исус . Нивното траење е во период од 20 год ,а споменот за нив трае до ден денешен .Во 146-та Македонија е припоена кон Рим и постанува Римска Покраина.
Самиот термин е создаден од туѓите завојувачи и окупатори и наметнувајќи го имаат за цел ,освен полесно управување и загосподарување со освоените територии и ништење на секаква народна свест кај потчинетите кои се сведуваат на статус на робови .
Римјаните овој термин го наметнувале врз сите освоени територии.
Такви Склавинии има источно од Рајна, на северот од денешните Германија и Унгарија, а се спомнуваат и во Шпанија , Мала Азија и Северна Африка...1
Овој повеќенаменски термин редовно се искориствувал како назив за одредени подрачја или збир на области како :
"Ecclesia Sclavoniæ"која ги вклучувала Босна и Далмација ..
"S(c)lavonia" во денешна Хрватска, " Macedonia Sclaviniæ"[2] , "Sklavinska" (денес преименувана со "Dublinska") во Полска итн
Дури и она што е денес Гераманија порано,некаде цирка 800 год од Исус било – "Sclavania" (види карта)[5].
Исто така од Источно Римските извори на латински читаме : "...de Asiæ et Europæ patribus , Thraciæ , Macedoniæ , Salonicæ et circumiacentis Sclavinis..."[6]...3
Од тука можеме јасно да согледаме дека значењето на овој термин е адмиистративен израз со кој се означува :подрачје ,област или регион.
Денес ,малце видоизменет исто така се користи овој термин :"Enklavа"
Енклавите по дефиниција се одредени области или подрачја со жители од исто потекло во себе .

Терминот Склавинија и е корен за зборот роб , бидејќи служи и како основа за извод во јазикот на окупаторот.Денешен извод од него на пример се англиското Slave , италијанското ‘‘Schiavе“ итн.
Термините Склави , Вулгари и Фиромјани 
имаат заедничкото во тоа што се создадени од туѓинци и се со намена на деградација на потчинетите и немоќните им поданици .
За терминот Слкаве со значењето на роб треба да се има на ум дека тоа е туѓ збор.Збор од
 лексиката на окупаторите на Македонија .
Затоа секогаш кога и ќе се наиде на овој термин треба да се памети дека со него туѓинците ги идентифукувале окупираните и заробените , додека тие самите не би требало ама баш никогаш да се самоидентификуваат на тој начин.
Ако направам паралела , тоа би било исто како кога денес , ние жителите на Републикава се самоидентификуваме со “Фиромјани ’.
Но фактот е тој Фиром е туѓ назив а не наш .“Фиромјани’’ е туѓ назив а не е наш.
За разлика од тие туѓи терминологии ние си имаме свои со кои се самоидентификуваме , а се наједноставни и најнародни :
-Македонија и Македонци


Термините Склави , Вулгари и Фиромјани 
имаат заедничкото во тоа што се создадени од туѓинци и се со намена на деградација на потчинетите и немоќните им поданици .
За терминот Слкаве со значењето на роб треба да се има на ум дека тоа е туѓ збор.Збор од
 лексиката на окупаторите на Македонија .
Затоа секогаш кога и ќе се наиде на овој термин треба да се памети дека со него туѓинците ги идентифукувале окупираните и заробените , додека тие самите не би требало ама баш никогаш да се самоидентификуваат на тој начин.
Ако направам паралела , тоа би било исто како кога денес , ние жителите на Републикава се самоидентификуваме со “Фиромјани ’.
Но фактот е тој Фиром е туѓ назив а не наш .“Фиромјани’’ е туѓ назив а не е наш.
За разлика од тие туѓи терминологии ние си имаме свои со кои се самоидентификуваме , а се наједноставни и најнародни :
-Македонија и Македонци

Бидејќи согледувањата ми се дека сите законитости во општеството се случуваат поради она “како ќе рече Папата..’’, па ако тој рече може да се прдне , ќе се прдне слободно , а ако не нема да се оди ниту по мала нужда , тезата е дека се на овој бели Светби можело и би требало да се согледува преку Религијата и литературата за неа .
Вели вака :

Во почетокот беше *Словото

1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
2.Тоа во почетокот беше во Бога
3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
4.*Во него имаше живот и Животот им беше светлина на луѓето
( според Јован,глава 1.1)

Од ова може да заклучиме дека терминот Слово е термин кој се однесува за Исус .

Бидејќи самата Библија вели дека 
Исус е со Бога од самото создавање ,
Отука и ученијата за и околу Верата се опфатени со термиот Богословија
Бог + Слово = Богословија .
Паралелата во анлглискиот е 
Теос+ Логос= Теологија

 Но, да се задржиме на терминот Слово 

Кое му е значењето ?


Анализираме и сме во светот на религијата .
Христијанството како религија има во фокусот човекот и се околу човекот. Се е создадено за човекот . И рајот и пеколот ..и правилата и законите и Земјата .Се се врти околу човекот и неговата слободна воља сам да си донесува одлуките .

И самиот Исус зема обликот на човек,заради спасението на човештвото 

Човек или Человек 

Человек е називот за човек и како се користи денес во Црквите ни.

Человек е денес за човек и во рускиот јазик .

Ние ќе напишиме овој збор на Коине писмото, бидејќи
панохристијанските Апостоли се првите кои идат во Македонија и шират новата Вера меѓу поробените .

На Коине писмото зборот Человек би требало да е ипишан отприлика вака :

Σελοωεκ 

Зошто ?

Зошто Σ ,наместо ч ?

Затоа што Коине писмото не препознава форми за буквите ч, џ, ш, шт, ж, жд, ѕ ..итн 

Кога сме кај Коине да забележиме дека, затоа што историјата не памети постоење на Коине народ , што зборувал на него, ќе заклучиме дека не постои никаков јазик Коине , туку постои писмо што така било наречено.Писмо исто како што било и глаголицата , е латиницата или кирилицата на пример.

Ние применувајќи ортографијата од писмото Коине 
реконструираме за зборот человек од порано 


Человек 
ч<-Σ
Σελοωεκ 

од вака претпоставеното издвојуваме согласките и читаме :

ΣΛΒΚ 
СЛВК 
_____

и тука сме:

СЛВК или 
С Ло Во К

Слово . К 

Назад кон прашањето 
Кој е Словото?
-Исус
Што е тоа Слово?
-Човек
Што е Исус ?
Богочовек , кој се отелотворува во облик човеков заради спасение на човештвото.
Буквата 
И се е тука ,На купче .
И движењето на Словото што можеби да ,можеби не е и првото име за христијанизацијата .Од Македонија кон Запад и Моравија , кон Исток во тн Прво Бугарско Царство. И кон Север кога Руси во Охрид се покрстуваат и земаат Словото за ѕвезда водилка .
Задава неизлечив удар на тн теорија на доселување.Теорија во која ниту постои доселување ниту народ опфатен со називот Словени .
Бог + Слово
Бог+Исус
Бог + човек ...
Бог+ Слово ...моќен концепт .
Вели вака :
Македонци од древноста до денес ,Македонци кои во антиката имале една религија , а потоа прифатиле верата во Словото ..
Артефактите за Словените што сите се обидуваат да ги ископат всушност се и над земјата .
Дел од нив се нарекуваат Цркви .
Да ,Цркви или места каде што најповеќе се изучува и проповедува верата во Словото .

Околу Словените

Велат душманите те освоиле тогаш кога започнуваш да размислуваш со нивните мисли и за идеологија да имаш нивната интерпретација .

Па доста е .Надминуваме една поделба според која еден ист народ македонскиот е дојден од некаде иако е на свое. ..

Кога сме кај термините да разграничиме и ова :
Постојат наши домашни термини и туѓи термини.
Наши термини се Слово , Словени, Славјани ..како што наши темини се Македонци Македонија 
Туѓи термини се Sclave Sclavinia со значењето роб и административна област Enclave по денешно , како што се туѓи термините Фиром Фироманци циганоскопјаноси ....

Освен лингвистиката ,како друга потвдра за Словенството како Вера во Словото ја читаме и во самата Библија и нејзиниот Нов Завет ,кај се вели дека:
Со патувањето на Апостолот Павле во Македонија започнува ширењето на учењето за Исус под епитетот Слово .
Запишано е :
“ И *вие се угледавте на нас и на Господа , кога со големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух , 1 :6 .........4 
Ова е најпрвото поистоветување на Македонците со Словото.Подоцна , ова поистоветување ќе го наведе и еден да речеме и историчар кој во своето дело ќе се повика на , замислете си само , современик од времето за кое се опишува :
Тоа е ќе речеме писателот или авторот F.C. Burkitt кој ќе се повика на современикот на тоа време Marcion и ќе напише дека:
“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..5 

Како треба да согледаме напишаното и што треба да правиме ?
Се што треба да се стори е да се редефинира и да се ретеминира.
Ако можете да приметите во текстов што сум одвоил се употребува терминот Благовештение .
Дали знаете дека тој наш термин е напуштен , се употребува повремено , а е заменет со терминот Евагелие ?
Верувам дек а многумина од вас тука во групава немет поим за ова .
И не само што немат поим ,туку не им е ниту важно .А, дека е важно важно е затоа што свесно или не напуштаме сопсвените македонски терминирања и ги заменуваме со туѓи . Зошто тоа се прави ?
Има ли потреба од понатамошно продолжување на таквото нешто ?
Дали сме поумни ако наместо со македонски збор, нештата ќе опфатиме со англиканизам на пр.?
Секако дека не сме поумни ,како што не сме поумни ако нештата опфатиме со грчки или латински ,наместо македонски термин...
Понатаму, во текстот се посочува употребата на терминот Слово
Слово како термин што за прв пат се применува како опис за Македонците кои прифатиле тогаш ,за нив новата религија и поради чиво прифаќање и пострадале .

 За разлика од пристапите кои ги имал и Глигоров кога изјавил дека 
“Ние Словените немаме никаква врска со цивилизацијата на Александар ’’, ќе испишиме доизнегирувајќи ги и дотепувајќи тезиве во овој правец дека : терминот Слово е еднаквоста за различни
те периоди, кај едниот и ист македонски народ .
Народ кој пред да прифати верата во Словото , бил во верата на Македон поточно на Мајката Земја , за да поистоветувајќи се со Словото и постанувајќи негов следбеник , започнува со прославување то на Таткото Небесен .
Приметете само 
Мајка Земја 
Отец Небесен 

Промена од Бога позволена кога започнува ширењето на учењето за верба во Словото и тоа меѓу Македонците .

___Кога спомнав терминот Христ , за кој незнам зошто се наметнала и формата Христос , 
колку за споредба , хронолошки 
Слово е епитетот за Исус од 50 год на н.е.

Крист е епитет за Исус кој се појавува во отприлика 313 год.од н.е.
Разликата меѓу овие два епитета е околу 263 години .
Христ како епитет за Исус се јавува во 16 век од нашата ера .
Разликата меѓу епитетите Крист и Христ е некои 12 века.
Разликата меѓу епитетите Слово и Христ е 15 и пол века.
Терминот Крист се изведува од симболот на тн Константинов Крст ..6

Терминот Крист ,како во сиот Свет ,така и кај нас бил во употреба се до 16 век кога и кај нас за Исус се велело Кристе, исто како што и ден денес е кај Хрвативе или Латиниве на пример кои изговарат Krista Boga , Christo, Christ кај Англичаните на пр. за да отпосле се заменува со терминот Христ .па аналогно на тоа и терминот Крестијани се заменува со терминот Христијани .

Самата промена на буквата К во Х е една голема историска мистерија .
“Бидејќи ракописната форма на гафемата “Х’’ во кириличните старословенски текстови , кога се испишува IC XC , многу личи на одбележаната глаголска буква , сметаме дека таа глаголска форма на „К“ се запазила и во кириличните текстови, така што како што се запазила „И десетично “,од глаголицата , кое се изедначува со латинската буква „I’’.
Значи кога среќаваме испис на IC XC лигатури на двете двојки,кое вообичаено се чита и восприема како Исус Христос, вусшност штеба да се прочита како Јасо/Јесу Кресто.
Стигмата (дигамата) употребена во грчки манир , се разбира не се чита , т.е. не се изговара. Со овој пример сакаме да покажеме дека е извршена една манипулација,така што во црковните старословенски книги наложено е грчкото читање на IC XC , со што словенските “ КРСТИЈАНИ’’, преку ноќ биле претворени во „ ХРИСТИЈАНИ’’.
Домородниот словенски Кресто или Крсто се преобратил и почнал да се јавува како туѓинец- Христос...’’ 7
 Сево ова изложено е во насока која објаснува дека за разлика од досегашниве непостоечки историски збиднувања кои се прибележени само како теорија за Словени и нивните наводни доселувања ние 
Македонците , сме Словени .
Значи наравоучението со кое пак б
и настапил би било 
бидејќи по вера сме во Словото, а по религија во Христа , ние Македонците сме :
-Словени по вера
-Христијани по религија Извор:


1, 2, 3, - Васил Чулев,“Создавање на Словенската Бајка ’’(Од Монахот Фома до Јужните Словени ), Скопје , Македонија , 2014 год.4-

Извор :
1-Спасе Шуплиновски –Симболи “Заблуди и вистина за знамето (2) , колумна во дневен весник “Дневник ’’,број 1321, сабота, 18 март 2006
2- Киро Глигоров, “Ние сме Словени’’, интерјву 1992 год 
3-Промената ЧЛВК-СЛВК е согледана во пишувањата на нет дискусантите на социјалните мрежи, од авторот Sanda Vukelic, “Slavic Etymology, Goddesses and Gods “, колунма објавена на 06.03.2016 год. 
4- Нов Завет ,“Првото Послание на Светиот Апостол Павле до Солунјаните’’, 1 :6 .
5- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356
6- Костантинов Крст ,велат објаснувањата составен од грчите букви X, P или Чи, Ро 
7- Милош Линдро , “Ѓерданот на Хермиона ’’, Скопје 2015, стр:151,152,


Интернет линк 

1- http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1321...

2- https://www.youtube.com/watch?v=9opi-M9E37A

4- http://fishcalledsanda.blogspot.mk/.../slavic-etymology...
5- овој линк ќе пишам на кирилица ,затоа што на фб е забранет 
хттп://техтуалсритисм.сциенцеонтхевеб.нет/АА/Брукит-Марицон.хтмл
6- https://www.google.com/#q=konstantinov+krst
7- http://homermakedon.blogspot.mk/.../okolu-promenata-h-k.html

Индекс :

Кој е F.C. Burkitt ?
Писател од 19 век , 3 септембри 1864-1935 , бил Теолог и Учител на Кембриџ .Започнале да издават медала наречена Burkitt Medal според неговото име *
Историчарот е Буркит F.C. Burkitt, кој ќе се повика на пишувањата на Марчион или Marcion ...
Кој е Marcion ?Маричон бил роден околу 100-тата год. Во Понт ( северниот дел на денешна Турција , на Црно море) и животот го живеел до 60-тите год на вториот век од н.е.Татко му бил Христијанин, ја имал титулата Епископ на тамошната Црква ...
линк :
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crawford_Burkitt

No comments:

Post a Comment