Search This Blog

Sunday, August 6, 2017

Околу потеклото на терминот Христ


Се зема 313 година од т.н наша ера
Тоа е времето на тн Милански Едикт , кој што бил организиран од Ца Константин .
Зошто за  терминот Христ кој по своето значење е епитет за Исус да сметаме дека започнува   во овој период од развојот на човештвото ?
Да почнеме со ред .
313  е годината на официјализирање на верата во Исус ,како државна вера за сета Римска Империја
313 е годината  и на воспоставувањето на Институцијата Црква како официјална религиозна власт во Империјата .

Терминот Христ би требало да има својот корем во симболот наречен Чи Ро или “Константинов Крст ’’.

Околу употребата на овој симбол од страната на Константин се спомнува и една легенда која нашите соседи Грците  си ја толкуваат по свое .
Самата легенда отприлика вели дека во ноќите пред некое од Царските двоумења дали да се тргне во некоја од битките за одбраната на Рим поради загрозеноста од страната на некои обединети германски северни племиња , на Царот во сон му се појавил симболот Чи Ро , кај стоел исцртан на облаците ,кој бил пропратен со глас што велел да го присвои симболот со кој ќе биде непобедлив и вечен .
Константин така и сторил .Го присвоил тој симбол исцртувајќи ги штитовите на својата војска со него, тргнал во битка и победил .
Ова е симболот и како тој изгледа :Грчката пропаганда вели дека овој симбол бил составен од две пресветли грчки букви :Х Р
кои се изговорувале како Чи Ро .Или  X -Чи , P-Ро .

Велат дека со овие две букви се значува терминот Ставрос , што преведено означува Крст , како симбол и Крсте како нивно лично име .
Но тие не можат да дадат одговорот на прашањето зошто е тоа така, односно зошто Чи Ро означува Ставрос ?

Пристапивме кон исчитување и прочитавме вака :
Две букви : 

X - K'si
P -Ro 

кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si


Така исчитавме од симболот “окото на Ра'',како некаде е забележано ,она што запишавме и читнавме
К Ро С и 
---------------

К Р С 

Ама исчитаното не беше на грчки
И бидејќи оттаму добиваме крст ,на многу јазици освен на нивниот , прашањето е како од ова вкрстување на симболите да се стигне до Ставрос ?

И споредбено уште еднаш се враќаме нанаѕад и завележуваме уште едно дејствие .
Тоа е дејствието на вкрстување на двете букви.За да се изврши таквото нешто потребно е едната буква да се постави врз другата.Буквата Ро врз буквата К си .
Елем ,откако ќе извршиме глаголското дејствие ставање имамеи резултат.
Стави Ро врз КСи 
Читаме
Стави Ро 
К Стави Ро 

Ставро + нивниот безвзначаен додаток с
Ставрос 

И пак ништо нема од нивниот јазик .

Стави - To put

На грчки "to put" е преведен како : να θέσει (na thései )

На латински "to put " се преведува со повеќе изрази :
loco :place, position, set, put, posit, dispose
jacio: cast, fling, throw, throw away, throw off, throw out
dido: distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
disdo:distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
obdo;expose, put, place, place before, shut, close
sisto:stop, set, present, arrest, place, put
addo: add, bring, give, append, apply, lay on
paro: set, prepare, procure, intend, plan, supply
colloco:quarter, place, place together, install, instal, establish
conloco:rank, place, place together, install, instal, establish
iacio: throw, scatter, cast, hurl, fling, throw away
adhibeo: use, apply, summon, make use, invite, put
quaero: miss, seek, inquire, ask, require, look for
repono :replace, lay, store, restore, place, put
constituo : fix, constitute, establish, appoint, set, set up
sepono: set apart, lay aside, banish, put, put apart, put aside
do : give, allocate, offer, bestow, grant, lend
coicio : fling, pile together, throw, conclude, devote, infer.

На македонски сугерирањето е :
"To put " "да стави ( da stavi) од : стави (stavi)

Значи за
Кси Ро ,, да биде Ставрос
многу македонизам треба во исчитувањето.

Дали знаете дека постојат два термина кои се многу блиски меѓу себе ,а сепак не се преливаат еден во друг .
Тоа се термините
Chrestiani
и
Cristiani 
Да согледаме разликата :​

Chrestiani 


Ако се вратиме нанаѕад кон симболот окото на Ра ,кој е совладан ,презеден и во употреба и кај Проломеидите , според парава ...читаме дека тој симбол во времето на Константин се поистоветувал со буквите Chi Ro,

Што е тогаш тоа Чи Ро ?

Од историја среќаваме дека Константин официјализира религијата на рисјаните што би се рекло дека и ним ,наместо да ги прогонува им ја наметнува својата власт.
Христијаните признаени од страната на Костантин наместо да биват убивани и прогонувани и е дозволено да ја искажуваат својата вера и на одредени места кои се официјализираат а се наречени - како ?

Чи Ро

Че Ро К
Ц е Р к ва

Црква


За терминот Christiani ,освен дека означува следбеници на Христа повеќе и нема потреба да се објаснува .


Две букви :

X - K'si
P -Ro
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

К Ро С и
---------------

КРС


Со замена се добива :

К Р С

Чи Ро С
Че Ро К

Черква

И пак да спомнеме припадноста за да согледаме преку неа некои напишани минати сведоштва.

КРС -јани
како термин не би требало да означува Христ - Христијани

КРС -јани би требало да се оние припадници за кои е запишано дека треба да земат својот крст со себе и да го носат за да бидат добри ученици. ...

уште еднаш и пак од подруг агол .

Ако испишаното КРС го толкуваме не како крст туку според тоа каков е изговорот на симболот .
Изговорот е ЧиРо

Што треба да направиме ?
Треба домиеното КРС да го изговориме како ЧиРо.
А за тоа да сториме мора да се палатаризираме т.е. да земеме во предвид менувањето на гласовите , па
К да ја изговараме како Чи
Р како Ро
С --- си отрајуваме за неа .

Споредбено

К Р С
Чи Ро

Го додадеме ли и она искажаното според легендата дека “Глас на Константин му велел , со ова си непобедлив ''.
Па се запрашуваме надвор од легендата што сторил Константин ?
-Тој легализирал Христијанството , воведувајќи ја во официјална религија на Римското Царсво .
Тоа е ок , но што со тоа понатаму ?
Одговорот е едноставен.Легализирајќи го Христијанството Ја воспоставува институцијата Црква .

И еве сме па нанаѕад
од :
К Р С
Чи Ро

кон

К Р С
Чи Ро С
оттука за последново С ,пак според променливоста на звуците

К Р С
Чи Ро К

за да изговориме

Че Ро К
ЧерРК

Черк
Црк

со следбениците преку додавката за припадност јани -вани
пр.Вагне- јагне , Важе -јаже ...

Се обликува и тоа потполно
КРС -јани
ЧеРк-вани

Черк ва ни

Черква


Историските извори велат дека ,настрана легендата за симболот на Chi Ro и појавата во облаците на сон на Константин , и настрана гласот кој му велел дека со тој симбол ќе биде непобедив...Факт е дека Константин со признавањето на христијанството како државна религија , придонесува во создавањето на институцијата Црква , преку која за навек станал непобедив.
Досегашните официјани објаснувања за потеклото на зборот Црква е или во зборот Елеуса или во зборот Kyriakon 
Kyriakon како корен за зборот Црква ..

Објаснувањата ги читаме и ваму на линков ,кој што е уредуван од тн филхелени .Од нив поголеми - здравје .
church (n.) [​IMG]
Old English cirice, circe "church, public place of worship; Christians collectively," from Proto-Germanic *kirika (cognates: Old Saxon kirika, Old Norsekirkja, Old Frisian zerke, Middle Dutch kerke, Dutch kerk, Old High German kirihha, German Kirche), probably [see note in OED] from Greek kyriake (oikia), kyriakon doma "Lord's (house)," from kyrios "ruler, lord," from PIE root *keue- "to swell" ("swollen," hence "strong, powerful"); see cumulus. Phonetic spelling from c. 1200, established by 16c. For vowel evolution, see bury. As an adjective from 1570s.

Greek kyriakon (adj.) "of the Lord" was used of houses of Christian worship since c.300, especially in the East, though it was less common in this sense than ekklesia or basilike. An example of the direct Greek-to-Germanic progress of many Christian words, via the Goths; it probably was used by West Germanic people in their pre-Christian period.

Also picked up by Slavic, probably via Germanic (Old Church Slavonic criky, Russian cerkov). Finnish kirkko, Estonian kirrik are from Scandinavian. Romance and Celtic languages use variants of Latin ecclesia (such as French église, 11c.).

Church-bell was in late Old English. Church-goer is from 1680s. Church key is early 14c.; slang use for "can or bottle opener" is by 1954, probably originally U.S. college student slang. Church-mouse, proverbial in many languages for its poverty, is 1731 in English.
church (v.) [​IMG]
"to bring or lead to church," mid-14c., from church (n.). Related: Churched.

http://www.etymonline.com/index.php?term=church

 Прашањето е зошто не даваат логични објаснувања?
З
ошто не може на грчки да се протолкува ?
Затоа што не исчитуваат од аспектот на македонскиот јазик .Македонскиот јазик не само што го заобиколуваат , дури и не го признаваат .
А многу е логично .Споредеме ли објаснувањето за Куќа на Бога (
from Greek kyriake (oikia), kyriakon doma "Lord's (house)," from kyrios "ruler, lord,), немаме потреба непотребно да бараме коренот на зборот кирјос во претпоставениот и непостоечки корен "( from PIE root *keue- "to swell" ), бидејќи се е овде :

Chi Ro
Ки Ро
Кy ria k on
Ки Риа К он

Велат и за зборот Кија дека означува Господин .Велат бидејќи пролагодиле пишувањето според Коине-то ко и вовеле кај нив и го учат .Велат и дека се можат да прочитат од оние древни текстови што се сочувани .Но, иако се можат да прочитат прашањето е
што можат да разберат од тоа што ќе прочитат? И бидејќи реалноста им е речиси ништо не разбираат , тие затоа и настапуваат со - толкувања.Толкувањата базираат на препознавање на сличности во зборовите .Ќе препознаат сличност и .... СТОП .
Нема мрдање понатаму.Нема компарација нема хронологија нема порвдрување во други јазици.
Зошто ли е тоа така?
Може збунувачки им е присутноста на буквата К со значењето на припадност?
Може нејќе да е до неа , туку до хронологијата на јазиците која сама за себе вели најстар и тукажшен е македонскиот јазик , а од него се изведува се останато .

Дали на пр можеме да сватиме дека латинскиот јазик е измислен јазик кој што нема ниту еден единствен дијалект .Јазик без дијалети ? Да тоа е латинскиот , затоа и го прогласиле за изумрен .А како може да умре нешто што не било ниту родено ?
Значи нашиот мајчин јазик вели дека Црква е заедништво и меѓусебно надополнување на Chi   со   Roво смисол на заедништво меѓу :
у Чи   и  у Ро к

у Чи тели
у Че ни
у Че ње
у Че ници

у Ро к

Заедништво меѓу у Чи телите и у Ро ците кои се насочени кон
Оној што е на  Че Ло на Црквата .

No comments:

Post a Comment