Search This Blog

Tuesday, June 28, 2016

Охридски сончев симбол

Зошто некој си прави мајтап со древната балканска историја, споредувајќи ги границите на царствата со етничкиот и културен карактер на населението?

Според археолошките откритија веќе станува јасно дека македонскиот етнос во антиката постоел и надвор од границите на македонското царство и свесно ја развивал својата култура. Зошто самите си подметнуваме грчка пропаганда? Зошто самите ја штитиме смешната грчка теза дека древните Македонци се развивале како култура на територијата помеѓу Хераклеа, Пела и Тесалија?

Thursday, June 16, 2016

simbolot na ribata bil narekuvan Ma .

Добив една интересна п.п. (порака): “...imase postirano eden tekst za toa deka simbolot na ribata bil narekuvan Ma ....simbolot na ribata se narekuval Ma.“

Веднаш да кажам: Во санскритот,зборот риба со корен МА го има 114 ПАТИ.

Што има врска Санскритот со симболот на христијанството-риба и божицата Мајка Ма? И со нас?

Па има.
Најнапред,зборот риба-Ichthus има значење и делфин.
И делфинот во Санскрит се вика makara,makarakaTI.

Понатаму,ако побараме на гугл за vesica piscis,ќе видиме дека:

[​IMG]

Тој симбол е постар од христијанството, и христијаните го ротирале за 90 степени.

Но,од каде потекнува тој симбол?

Јас би ги издвоил авторите Sir James George Frazer-"Adonis, Attis, Osiris: Studies in the History of Oriental Religion" (Part Four of his larger work, "The Golden Bough")

that among one group in India, the fish was believed to house a deceased soul, and that as part of a fertility ritual specific fish is eaten in the belief that it will be reincarnated in a newborn child.

И авторите кои го застапуваат мислењето:

Well before Christianitythe fish symbol was known as "the Great Mother," a pointed oval sign, the "vesica piscis" or Vessel of the Fish.

Тука би ја спомнал Eleanor Gaddon-"Cult of the Fish Mother"...as far back as the hunting and fishing people of the Danube River Basin in the sixth millennium B.C.E(eте и на BBC за тоа). Over fifty shrines have been found throughout the region which depict a fishlike deity, a female creature who "incorporates aspects of an egg, a fish and a woman which could have been a primeval creator or a mythical ancestress...

"The "Great Goddess" was portrayed elsewhere with pendulous breasts, accentuated buttocks and a conspicuous vaginal orifice, the upright "vesica piscis" which Christians later adopted and rotated 90-degrees to serve as their symbol.

Ете така, од кај нас...

Ma-naziv za riba 

Dashavatara. Kalki, the last and final incarnation of Vishnu is expected.

1. Matsya (The Fish)

Matsya is the first of Vishnu’s many avatars and was one of the first physical beings of this world. Born as a fish in the Satya Yuga or Golden Age, it’s said that he rescued the first man in creation from a great flood that covered the world.

2. Kurma (The Tortoise)


link:

https://www.quora.com/What-are-the-ten-Avatars-of-Vishnu

Sunday, June 12, 2016

Првото Послание на Светиот “Апостол Павле до Солунјаните 1: 5 ;1 :6 и 1:7

Верниците за Библијата  би рекле дека не постои поголема вистина  во Светов , отколку она што е запишано во неа .

А во неа е запишано  дека според Првото Послание на Светиот “Апостол Павле до Солунјаните  1: 5 ;1 :6 и 1:7  , стои запишаното :

“ 5.зашто нашето Благовештие кон вас , не беше само со силата на словото , туку и со силата на Светиот Дух, и со голема увереност:сами знаете какви бевме за вас помеѓу вас ...’’ 1:5,
6..“ И *вие се угледавте на нас и на Господа , кога со големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух , 1 :6
7.така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја ...’’1


Ова е  најпрвото поистоветување на Македонците со Словото.Подоцна , ова поистоветување ќе го наведе и еден да речеме и историчар кој  во своето дело ќе се повика на , замислете си само , современик од времето за кое се опишува :
Тоа е ќе речеме писателот или авторот 
F.C. Burkitt кој ќе се повика на современикот на тоа време Marcion  и ќе напише дека:

“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..
"Thessalonians are Macedonians [in Christ Jesus], who having accepted the word of truth persevered in the faith even in persecution from their fellow-citizens. Moreover, also, they received not the things said by false Apostles. These the Apostle praises, writing to them from Athens [by Timothy].'.."2


Како треба да согледаме напишаното и што треба да правиме ?
Се што треба да се стори е да се редефинира и да се ретеминира.
Ако можете да приметите во текстов што сум одвоил се употребува терминот Благовештение .
Дали знаете дека тој наш термин е напуштен , се употребува повремено , а е заменет со терминот Евагелие ?
Верувам дек а многумина од вас  тука во групава немет поим за ова .
И не само што немат поим ,туку не им е ниту важно .А, дека е важно важно е затоа што свесно или не напуштаме сопсвените македонски терминирања и ги заменуваме со туѓи . Зошто тоа  се прави ?
Има ли потреба од понатамошно продолжување на таквото нешто ?
Дали сме поумни ако наместо со македонски збор, нештата ќе опфатиме со англиканизам на пр.?
Секако дека не сме поумни ,како што не сме поумни ако нештата опфатиме со грчки или латински ,наместо македонски термин...
Понатаму, во текстот се посочува употребата на терминот Слово
Слово како термин што за прв пат се применува  како опис за Македонците кои прифатиле тогаш ,за нив новата религија и поради чиво прифаќање и пострадале .
Дали знаевте дека терминот Христ и терминот Христијани , во однос на терминот Слово се термини кои се понови и настанале некаде околу , според некои најнеутрални извори најдоцна во  III век од н.е. 
Ние, тука зборуваме за термин од крајот на I ера после Исус .
Со овој терминсе опфатени, најнапред Македонците од Солун, потоа терминот се шири за сите Македонци од цела Македонија.Ширењето оди и надвор од тн етно граници и се расширува врз Кановите кои опткако ќе прифатат Словото преминуваат во Кнезови, ги менуваат и сопствените лични имиња и примаат нови заради кршетевањето што прифаќаат и со  кое се поистоветуваат со Исуса.

Понатаму Словото е шири кон Запад  и Моравија ,за да нај на крај Руси ќе дојдат во Охрид и ќе попримат Словото.
Проследиме ли ширењето на Словото увидуваме дека постојаните категоризации се југ – запад и исток , нешто што објаснува зошто нема Северни тн Словени како етникум .Е нема и нема да има затоа што Слово е религиозен термин : Што треба и што мора да се стори е да се испише дека она  К од СЛВК  ,а е извод од зборот  
 Ч Е Л О В Е К   означува  -  усмерение кон припадноста на Словото .
 К  испишана  и како  |<  или како  
ß означува само едно припадност .
СЛВ  К   или  Припадност кон СЛВ  
попластично испишано 

СЛВ  
ß
и понатаму почитко 
СЛоВо   и припадништво, подаништво кон истото .
Терминираме и тоа вака  преку споредба:
Ако за припадникот кон Христ ќе речиме дека е   Христијанин, ако припадникот на Исус  ќе опишиме дека е Исусов следбеник , тогаш како опишуваме припадноста кон Слово-то ?
Како ако не со терминот кој се видоизменува низ времето  а е испишуван како :Словак*, Словен, Славјанин .
Значи да се редефинира на начин дека Словен не е термин кој укажува на некаква група народи од Зад Карпатити, туку редефинирајќи укажуваме дека терминот Слово, Словен , Словени е религиозен термин , кој како таков во денешна употреба се стретнува како “Првославен’’ или “Православен ’’.
Извор:________________
1- Првото Послание на Светиот “Апостол Павле до Солунјаните  1: 5 ;1 :6 и 1:7’’
2- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356

Линкови :
1- http://svetopismo.pravoslavie.mk/nov-zavet/prvo-poslanie-apostol-pavle-solunjanite/
http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crawford_Burkitt 


Индекс:

Кој е F.C. Burkitt ?
Писател од 19 век , 3 септембри 1864-1935 
бил Теолог и Учител  на Кембриџ .Започнале да издават медала наречена Burkitt Medal според неговото име *
Историчарот е  Буркит 
F.C. Burkitt, кој ќе се повика на пишувањата на Марчион или  Marcion ... 
Кој е Marcion ?
Маричон бил роден околу 100-тата год. Во Понт ( северниот дел на денешна Турција , на Црно море) и животот го живеел до 60-тите год на вториот век од н.е.Татко му бил Христијанин, ја имал титулата  Епископ на тамошната Црква ....
Marcion was born about 100 A.D. in Pontus, apparently at the well-known Black Sea port of Sinope, and his life occupies the first sixty years or so of the second century. His father was a Christian ; our authorities tell us that he was ' Bishop ' of the Church there...’’Ќе прочитате за повеќе таму ако влезете во линкот :

Wednesday, June 1, 2016

Адреса до книга

http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html

Адреса до книгата :
"Thessalonians are Macedonians [in Christ Jesus], who having accepted the word of truth persevered in the faith even in persecution from their fellow-citizens. Moreover, also, they received not the things said by false Apostles. These the Apostle praises, writing to them from Athens [by Timothy].'.."1

“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..“
Извор:
Според Книгата на Ф.К.Буркит “Историјата и пренесувањето на Евангелието ,трето издание ,Гл.9 ’Марикон :Христијанството надвор од Историјата’’Лондон , 1911 , стр...355-356


Source:-------------

1- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356

линк 


http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html