Search This Blog

Thursday, February 21, 2019

„Одринска Македонија“ - факт или историографска лага!?


„Одринска Македонија“ - факт или историографска лага!?
Една денешна теорија, делумно прифатена и во нашата историографија, вели дека во 7. век источно-римските (ромејски, „византиски“) владетели ја „преместиле“ Македонија на исток. Поточно - источно од реката Струма.
Станува збор за тнр. „Одринска Македонија“, или „Византиска тема Македонија“ околу Одрин (Едрене, или Адријанопол), чијашто територија никој никогаш не ја дефинирал.
Компјутерскава мапа е направена според претпоставки.
Средновековна Македонија според грчката историографија: Македонија во 6. век
Теоријата, т.е. претпоставката за тнр. „Одринска Македонија“ („тема Македонија“) произлегува од писанието на Лав Граматик од 11. век, каде се вели дека царот Василиј Македонски се родил во „одринските села во Македонија“.
Но, многу извори го говорат спротивното и укажуваат дека Македонија не „се преместила“ , туку се проширила кон исток, но и кон запад. Да споменеме некои од нив...
Средновековна Македонија според грчката историографија: Од 7. до 13. век
Горе-долу, мапиве соодветствуваат со неколку примарни, средновековни извори... Во 10. век, источно-римскиот император Константин Седми во своите записи ја сместува Македонија меѓу Пелагонија на запад и реката Струма на исток, и меѓу градот Солун на југ и Баргала (Штипско) и Аргос (Велешко) на север...
Арапскиот картограф Идризи во 12. век и ромејскиот хроничар Никифор Григора во 14. век, како македонски територии ги спомнуваат и градовите Охрид, Девол и Белград (или Велеград - Берат, денешна западна Албанија), како и Костур, Прилеп и Велес.
Тоа ќе рече дека Македонија си останала каде што си била отсекогаш. Немало никакво преместување кон исток.
Записите на Лав Граматик за царот Василиј Македонски, од 11. век:


Според средновековниот писател Винко Прибојевиќ, древното име на Балканот било - Македонија. Тој вели:
- Пространството меѓу Пула и Бизант (денес Истанбул), односно Тракија, Мизија и Илирија се нарекуват Македонија.
Во „Подвизите на Унгарците“ пак, („Gesta Hungarorum”), за 896 година се бележи следниот опис на нападот на унгарскиот војвода Арпад:
„…(Унгарските војсководци) се вратија кај Арпад и пратија уште пратеници да им даде дозвола да одат во Грција за да ја потчинат цела Македонија, од Дунав до Црното Море. (Арпад им дозволил) да одат во Грција и да ја освојат земјата.”
„Gesta Hungarorum” е запис од непознат хроничар од 12-от век. Ја опишува историјата на унгарскиот народ дотогаш. [* Под Црно Море најверојатно се мисли на Средоземното или Јонското Море, бидејќи целта на освојување била Грција]
Балканскиот Полуостров т.е. јадрото на таканареченото Источно Римско Царство, е наречено - Македонија. Во 10. век империјата е предводена од Лав VI Филозоф (866–912), син на Василиј I Македонецот, и втор владетел од Македонската династија. Извор : https://www.facebook.com/notes/macedonia-a-true-endless-story-/%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/2969106856448518/

Saturday, February 16, 2019

for reply at Ancient Vc Slavs Controversy

link :

https://turkeymacedonia.wordpress.com/2010/07/27/ancient-versus-slav-controversy/


Slavs are Slovo followers and worshipers .
Present days term is PrvoSlavni or with its pure translation as Orthodox
Questions are :
What does term Slovo means?
What one is Slovo ?
Slovo is Jesus
Slovo means man 1 or covek at his old chelovek word form
Chelovek
ch->S
Selovek
CH L V K
S L V K
SLoVo +
Jesus have two epithets
– The Word ? Slovo
– Christ
First one is with Apostle Paul 51 A.D. at Macedonia between Macedonians
Second ones is around 313 A.D.
An same as Christ follower are Christians
Slovo followers are Slovene
Macedonia is cruddle of Slovenism
The very first Slavic family is Lydia of Macedon family baptized directly from St. Paul’s hands .
Archaeologically visibility of these these are Churches or places where Slovo is spared and learned
Rest of this story ,of world wide falsification is history ..
🙂
_____
Ref:
1- Pilippians 2:8 After He was found in [terms of His] outward appearance as a man [for a divinely-appointed time], He humbled Himself [still further] by becoming obedient [to the Father] to the point of death, even death on a cross.
https://www.biblegateway.com/verse/en/Philippians%202:8

Исус е Син Божји и Слово

Четвртиот Вселенски Собор е одржан во Халкидон во 451 година поради монофизитската ерес. Монофизитите (μόνη φύσις – една природа), го застапувале ставот дека Христовата човечка природа во Овоплотувањето до таа мера се слеала со Божествената што потполно се изгубила во неа. Православната Црква своето учење во врска со оваа догма го формулирала во таканаречениот „Орос“ (одлука), во кој е наведено дека Христос е овоплотениот Син Божји и Слово, Една Личност со две природи: Божествена, со која е едносуштен на Отецот; и човечката, после овоплотувањето, со којашто постана едносуштен со нас. Монофизитите поради своето погрешно учење направиле раскол во Црквата и останале до ден денес отцепени од неа (Копти, Етиопјани и Ерменци).

https://bigorski.org.mk/katehizis/osnovi-pravoslavna-vera-7/

Pagan god Dagon and The Pope a tale that will shock you

“And the lords of the Philistines gathered them together to offer a great sacrifice unto Dagon their god, and to rejoice; for they said, Our god hath delivered Samson our enemy into our hand.” [Judges 16:23]
This was after Delilah had deceived Samson to having his head shaved. This is also another story that identifies that the children of Israel were black and had short hair. Samson’s mother was specifically instructed NOT to shave his hair a situation that would make sense unlike the false stories that Rome has taught children in history classes.
The Canaanites religions taught and practiced such things as human sacrifice, ritual prostitution, homosexuality and self mutilation. They maintained that their gods practiced these same things as well.
In Canaanite mythology, we have several relationships between Dagon and the other gods. According to Zodhiates, archeologists have discovered in recent years that there was a complex pantheon of gods, which included Baal, Ashtoreth, Ashera and Dagon.
Dagon is either the son or the brother of El and he is the father of Baal. Most of us are actually more familiar with Baal, whose prophets were killed by Elijah during the reign of King Ahab. Satan is the great counterfeiter and he had counterfeited all that is holy. In mythology, gods were married to one another and to man, so that offspring would be a natural outcome of these marriages and really not significant with respect to the Trinity. Furthermore, the most reasonable explanation of Gen. 6 is that angels were allowed to co-mingle with man, which would be the actual origin of these gods.
His female consort was the goddess Shala. Shala is written Ša-la-aš, and is probably equivalent to Sala, who is said to be the wife of Adad, the weather god. Dagon
Dagon, the fish-god of the Philistines and Babylonians, wore a fish hat that is still seen today with Roman Catholic Church’s pope and bishops.
According to Ruben Joseph‘s book entitled, Why Are The Young People Leaving The Church,
“The miter is derived directly from the miters of the ancient pagan fish-god dagon and the goddess Cybele.  The papal miter represents the head of Dagon with an open mouth, which is the reason for the pointed shape and split top.”
The story the church wants you to believe is provided by a PDF entitled, “The Bishop’s Vestments” while an online version of this explanation can be found here.
The book Nineveh and Babylon by Austen Henry Layard stated:
vatican138_03_smallIn their veneration and worship of Dagon, the high priest of paganism would actually put on a garment that had been created from a huge fish!
The head of the fish formed a mitre above that of the old man, while its scaly, fan-like tail fell as a cloak behind, leaving the human limbs and feet exposed.
In Chaldean times, the head of the church was the representative of Dagon, he was considered to be infallible, and was addressed as ‘Your Holiness’.
Nations subdued by Babylon had to kiss the ring and slipper of the Babylonian god-king. The same powers and the same titles are claimed to this day by the Dalai Lama of Buddhism, and the Pope.
Moreover, the vestments of paganism, the fish mitre and robes of the priests of Dagon are worn by the Catholic bishops, cardinals and popes


https://amredeemed.com/sunday-deception/pagan-god-dagon-pope-tale-will-shock/

DAGON

линк
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4849-dagon


DAGON (Hebrew, ):

 
Philistine god, referred to in Judges xvi. 23; I Sam. v. 2-5; and I Macc. x. 83, xi 4; but not in Isa. xlvi. 1, where Δαγων, in "Cod. Alex.," is a mistake for αβά; nor in I Chron. x. 10, where  is a corruption of  (I Sam. xxxi. 10). The extent of the worship of Dagon is also indicated by the name "Beth-dagon," designating (Josh. xv. 41) one of the towns of the Shefela, and another on the boundary of the territory of Asher (ib. xix. 27). The inscription of the Phenician king Eshmunazar also mentions "towns of Dagon" (line 19). The significance of this god can be gathered with sufficient certainty from his name and from the plastic representations of him: for  is most probably a derivative of  ("fish"), just as  (Sidon) is derived from  ("booty") and  (Samson) from  ("sun"); and it is probable that "Odakon" ('Ωδάκων), by which the Chaldean Berosus designates a personification of Oannes, who is supposed to rise out of the Persian Gulf, is identical with "Dakon," probably changed into "Odakon" through the similarity in sound to "Oannes."
Representation of Dagon.(From a bas-relief in the Louvre.)
It is, furthermore, by no means certain, notwithstanding G. F. Moore in "Encyc. Bibl." i. 985, that Dagon, the Odakon just mentioned, and the Assyrian god Dakan-Dagan stood in no relation with one another. Indeed, it is quite possible, as some scholars have suggested, that the figures of Dagon found on Babylonian gems, on an Assyrian cylinder, on a piece of sculpture from Khorsabad, on a similar piece from Nimrud, and on a Babylonian cylinder (compare the reproductions of these figures, especially in H. Clay Trumbull's "Jonah in Nineveh," 1892, p. 19), combining in different ways the body of a man and of a fish, are simply different representations of the god Dakan-Dagan (see Friedrich Delitzsch in Calwer, "Bibellexikon," s.v. "Dagon"; Layard's "Nineveh," 1849, ii. 466 et seq.). Neither is it contradicted by what is said in I Sam. v. 4 about the figure of the god Dagon, for the Assyro - Babylonian images also show the head and hands of the god. In this case, Dagon personifies the idea that the ocean, with its wealth of fish, was worshiped as the chief source not only of human nourishment, but also of human culture (compare Berosus' interesting amplifications of this idea in Trumbull, l. c. pp. 8-11). The same god would naturally be worshiped both near the Persian Gulf and on the Mediterranean Sea. The El-Amarna tablets indicate an intercourse at an early period between the regions along the Euphrates and Tigris, and those of western Asia and Egypt.
Assyrian Representation of Dagon(From Layard's "Nineveh.")
As regards the worship of Dagon, very little is known. Details of the construction of his "house," mentioned in Judges xvi. 26 et seq. and in I Sam. v. 1 et seq., are likewise uncertain; and the only feature of the ritual to which reference is made (I Sam. v. 4 et seq.; compare Zeph. i. 9) is the fear of touching the threshold of his temple. Dagon's temple at Ashdod was burned by the Maccabee Jonathan (Josephus, "Ant." xiii. 4, § 5). See Threshold, Sacredness of the.

Божества со форма на риба во минатотот

Претстави на симболот риба како божество   низ историјата во светот .
Пишав на гугл називот Дагон како за главен за Чалдејскиот пред сириски бог
Chaeldean Dagon .

https://www.google.com/search?q=chaldean+dagon+image+of&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH2Zn5x8DgAhUEp4sKHdp7Dg4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgrc=s9ks0GhCCvT8vM:

Friday, February 15, 2019

Словените со војна не можеш да ги победиш


"Словените со војна не можеш да ги победиш. Ние ќе им дадеме лажни идеали и тие самите себе ќе се уништат." - А. Далас.
...И мал број луѓе, многу мал број луѓе ќе сфатат за што се работи. Но, ние таквите луѓе ќе ги ставиме во беспомошна положба, ќе се исмеваме со нив, ќе ги клеветиме и ќе ги прогласиме за отпадници во општеството.
Ние ќе ги рушиме духовните вредности, ќе ги вулгаризираме и ќе ги уништуваме основите на човековиот морал.
На тој начин ќе ги разнишаме генерација по генерација, ќе ги ловиме луѓето во детството и адолесценцијата, акцентот секогаш ќе го ставаме на младите, ќе ги деморализираме, ќе ги препуштаме на развратот и ќе ги обесчестуваме.
Ќе направиме од нив цинични, вулгарни луѓе, космополити. Ете така ние тоа ќе го направиме...
Ален Далас (1893-1969), од 1942-1945 година, ја водел политичко разузнавачката служба во Европа, и е директор на ЦИА од 1953-1961 година.
Тој е еден од организаторите на разузнавачката шпионажа и саботажа против Советскиот Сојуз, а после рушењето на СССР, против Русија, Србија и другите источни земји ( Македонија ) и е идеолог на „студената војна“.
"И само малкумина ќе разберат и сфатат..."
"Војната е завршена, полека се' ќе изградиме, и ние ќе дадеме се што имаме, сето злато, сета материјална моќ со цел заглупавување и залудување на луѓето.
Човековиот мозок, човековата свест се склони кон промени. Доколку таму им посадиме хаос, ние незабележително ќе им подметнеме лажни вредности и ќе ги принудиме и да ги прифатат тие вредности. Како?
Ќе најдеме истомисленици, свои сојузници и помошници во нивните татковини.
Малку по малку, ние ќе одиграме грандиозна по својот обем, трагедија, со смрт на сите православни Словени, и конечно, неповратно ќе ја изгаснеме нивната национална свест.
Книжевноста, кината и театрите ќе ги прославуваат најниските човекови чувства. Ние на секаков начин ќе ги поддржуваме оние кои во човековиот разум ќе всадуваат култ кон сексот, насилствата, садизмот и предавствата - со еден збор, секаква неморалност.
Во управувањето со државата, ние ќе предизвикуваме хаос и неред. Незабележително, но активно и постојано, ќе го помагаме деспотизмот на службениците, корупцијата и непринципиелноста.
Чесноста и праведноста ќе бидат исмејувани. На никој нема да му бидат неопходни и ќе бидат сметани како остаток од минатото.
Грубост и наглост, лага и измама, пијанство, наркоманија, предавство, шовинизам и непријателство спрема народите – сето тоа ќе го култивираме во свеста на луѓето.
И мал број луѓе, многу мал број луѓе ќе сфатат за што се работи. Но, ние таквите луѓе ќе ги ставиме во беспомошна положба, ќе се исмеваме со нив, ќе ги клеветиме и ќе ги прогласиме за отпадници во општеството.
Ние ќе ги рушиме духовните вредности, ќе ги вулгаризираме и ќе ги уништуваме основите на човековиот морал.
На тој начин ќе ги разнишаме генерација по генерација, ќе ги ловиме луѓето во детството и адолесценцијата, акцентот секогаш ќе го ставаме на младите, ќе ги деморализираме, ќе ги препуштаме на развратот и ќе ги обесчестуваме.
Ќе направиме од нив цинични, вулгарни луѓе, космополити. Ете така ние тоа ќе го направиме."
Ален Далас: "Размислувања за спроведувањето на американската повоена доктрина против СССР", и против Истокот од 1945 година.

Sunday, February 3, 2019

КЛИМЕНТ СЛОВАЧКИ – Апостол на Словените

Во едно Словачко толкување освен што читаме тезата дека Св.Климент бил етнички Словак , читаме и објаснувањето дека Мезија би можел да е називот според мисијата на Климент и да се наоѓала на просторот на денешна нивна татковина. Исто така читаме дека легендитите за неговото житие не се сочувани , заради тоа што

“Извор на информации за Климент наоѓаме пред сé, во Житието Климентово
(БугарскаЛегенда) и Краткото житие за св. Климент (Охридска Легенда). Кон крајот на 11ти
век,
Архиепископот Охридски – гркот Теофилакт (1078 – 1108), го преработува старословенското Житие за св. Климент, напишано во 916 година од еден од директните климентови ученици, кој не е зачуван. Овој првобитен старословенски извор Теофилакт го препишува на грчки и го дополнува, со што се создава опсежно дело познато како Бугарска Легенда (БЛ).5 Охридската Легенда (ОЛ) напишана на грчки, потекнува од 13ти век од Охридскиот Архиепископ
Хоматијан и е скратена, преработена верзија на легендата од Теофилакт...’’1

Треба ли сега да се навраќаме кон тоа дека Теофтилакт користи огрдни зборови да го исмее и омаловажи населението,Црковната фела и властелинството во Охрид ,откако Василиј како земски Цар со земски , а не според црковни закони ја спушта Патријаршијата од Охрид на рангот Архепископија ?
Треба ли од тука да извлечеме заклучокот дека наметнатиот термин Бугарија за темата Македонија се зема за да се дојде до толкувањето дека “самите Мизијци се нарекле Балгари ’’, кога тоа некој друг од страна кој ги завојувал ,победил и окупирал ,па наметнувајќи им свои закони ги нарекол така ?
____
Извор :

1-Елена Шубјакова, “КЛИМЕНТ СЛОВАЧКИ – Апостол на Словените’’,Прага 2017

http://www.hlaholika.sk/sites/default/files/AdresarSuborov/makedonsky_preklad_sv_kliment_zivotopis.pdf