Search This Blog

Saturday, August 5, 2017

Происхождение славян

Што велат оние од другата страна на Карпатите ?
Ова е од Руси :
Велат хипотеза за потеклото на Словените , која опфаќа неколку теории :

Гипотезы происхожденија славјан:
- дунајскаја,
- карпатскаја,
- гипотеза двух славјанских прародин (А.А.Шахматов),
- висло-одерскаја,
- висло-днепровскаја,
- неодунајскаја.


http://slawianie.narod.ru/str/ishod/ishod01.html

No comments:

Post a Comment