Search This Blog

Wednesday, January 30, 2019

Сибир земја на непостоечките Северни Словени

If you ever asked yourself were the north so called Slavic lands are , this view might be well association where to search for...
Sibiria
Sibir + ia
b->v
*siVir
i-e
Sever
Sever + ia
From some of linguistics is translated as The North land 1,
what observed together as South ,West ,East whole could allowed Tatar word root explanation no more.
This because official explanation is  that name of Siberia originated from Tartars with a meaning of "Sleeping Land "" (Sib Ir).2 
_____

Ref :
1- https://www.etymonline.com/word/Siberia#etymonline_v_240
2-   2-Euan Ferguson., "Trans Siberian for softies  " the Guardian. Retrieved 14 January 2016.

Monday, January 28, 2019

Jesus is never called Christ

The most ancient dated Christian inscription (Oct. 1, 318 A.D.) runs "The Lord and Saviour Jesus the Good"— Chrestos, not Christos. This was the legend over the door of a Marcionite Church, and the Marcionites were Anti-Jewish Gnostics, and did not confound their Chrestos with the Jewish Christos (Messiah)

But even so we are confronted with the difficulty that according to the received tradition the Christian Christ was never at Rome, and did not survive to the reign of Claudius. Moreover, if it be argued that Suetonius does not employ the phrase "impulsore Chresto" literally, but intended it to carry a metaphorical meaning, even so we have to remember that Christos does not necessarily refer to Jesus. Christos is simply the Greek for the Hebrew Messiah , the "anointed," and at this period there were many claiming to be this "anointed." The reference may then be simply to a Messianic riot of some sort among the Jews. 
-- Did Jesus Live 100 B.C.? by G. R. S. Mead
Early Christian writers almost uniformly spelled the name of Christ, not "Christos" (the Anointed), but "Chrestos." Chrestos was a Pagan name given to the judge of Hades or the lower world. 
-- The Christ, John E. Remsberg

In the Synoptic Sayings Source [
Q source], "Christological titles for Jesus are strikingly absent [scholar-speak for 'Jesus is never called Christ']" 
-- Helmut Koester, Introduction to the New Testament, vol 2, History and Literature of Early Christianity

The Greeks used both the word Messias (a transliteration) and Christos (a translation) for the Hebrew Mashiach (Anointed). The word Christos was far more acceptable to the pagans who were worshiping Chreston and Chrestos. 
...

According to Realencyclopaedie, the inscription Chrestos is to be seen on a Mithras relief in the Vatican. According to Christianity and Mythology, Osiris, the Sun-deity of Egypt, was reverenced as Chrestos. In the Synagogue of the Marcionites on Mount Hermon, built in the third century A.D., the Messiah's title is spelled Chrestos. According to Tertullian and Lactantius, the common people usually called Christ Chrestos.

https://atheistfoundation.org.au/forums/showthread.php?5571-From-whence-Jesus-as-Christos

Saturday, January 26, 2019

ФИЛИП АЛЕКСАНДАР лични имиња

How it come that at the ancient coins it does standing name written as ΦΙΛΙΠΠΟΥ, but not as ΦΙΛΙΠΠΟΣΟΥ?
How It comes that coins referred to the name of ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ
but not to ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣΟΥ ?
Strange isn`t it ..
Yet just to let you know
Y is an old so called Phoenician letter , pronounced as V
Yup , you read it well
Y=V
What is about to say :
ΦΙΛΙΠΠΟΥ- ФИЛИПОВ -Belong to Philip
ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥ-АЛЕКСАНДРОВ - Belong to Alexander
According to the coins as well
names of Macedonian rulers are:
ΦΙΛΙΠΠ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
And they are not
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Why ?
Because never been so ...


Having in mind grammatical rules where we read that is :
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ
ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΟ
Ω ΦΙΛΙΠΠΕ 

Does anyone could provide any artifact with written TOY on it ? 

:))

Thursday, January 24, 2019

Првите цркви во Македонија



Не заборавајте, освен Александриската-Коптската(Египетската), дека Македонската е една од најстарите православни Цркви во светот. Мајка на словенските православни цркви.
Корените на македонската православна црква
27-та година пред Христа, императорот Август ги дели провинциите на сенатски и царски. Македонија е прогласена за сенатска провинција и е таква се до 15-та год. по Христа кога со приклучена Ахаја кон себе е прогласена за царска провинција.
Охрид
44-та година по Христа од Македонија е одделена Тракија и се до IV век по Христа кога Тесалија и е приклучена на Македонија, нема територијално-статусни промени.Но има социјални промени како новата вера Христијанството, преку поединци по јужните краеви.
50 година по Христа, Ап. Павле како пастир на Христијанството ја посетува Македонија и овие поединци и примајќи нови ги основа првите македонски црковни општини.
54 година по Христа, Ап. Павле вторпат е во Македонија и основа нови цркви, што заедно се првите Христијански клетки- јадро на идната македонска црква и историската Охридска патријаршија.
Овие цркви се по градовите – Филипи, Бер, Стоби и Охрид со што симболично и патот на Павле е во облик на голем крст над Македонија: Филипи на исток – Охрид на запад и Бер на југ – Стоби на север. Чувањето на овој крст ќе го добијат најголемите македонски центри, Скупи и Солун чии цркви пак подоцна имаат важна улога во развојот на МПЦ.

Со првите цркви во Македонија Св. Апостол Павле и вистински ја „покрсти“ Македонија (Бер - Филипи - Стоби - Охрид)
54 година по Христа е особено битна за Охрид како идна столнина на македонската црква. Ап.Павле минувајќи низ денешна Р.Македонија и основајќи цркви во Скопје и во Стоби (археолозите во 80-те години на XX век во Стоби најдоа директни наоди за ова) продолжува кон Охрид- Драч а оттаму за Рим каде со Ап. Петар сакаат да основаат црква.
Охрид за Ап. Павле е престојувалиште извесно време задоволен од односот на народот кон верата - Охрид веќе имал Црковна општина. Ап. Павле оваа општина ЛИЧНО ја ПОДИГА ВО РАНГ на – ЕНОРИЈА на свечен чин по кој во својот бележник запишал дека Охрид: “му оставил неизбришлив спомен и впечаток“
Св. Апостол Павле според Божјата војла трга најпрвин во Македонија да го шири Христијанството
Клетките на Христијанството не беа создадени во Ромеја (Елада, Грција) уште помалку во Бугарија, Србија или Русија кои дури по повеќе од 1000 години ќе се здобијат со цркви иако неканонски, но и чии цркви се обидуваат да го оспорат овој факт, Не. Првите клетки се на македонско тло од македонскиот народ па оттаму и историското, канонско но и политичко право е токму на македонската црква да се смета за “Мајчинска црква “ како најстара во христијанскиот свет.
Македонците први во Европа го примија Христијанството, сакал да го признае тоа некој или не а македонската црква стана античка древност од која токму се проширија божествените писанија на четворицата Апостоли – Павле, Сила, Тимотеј и Лука..
Зошто токму Македонија прва во Европа и на западот е избраната од Ап. Павле и бога, кога решава да ја шири верата од Азија? Библијата и Новиот завет за ова мисија на Ап. Павле во “Дела апостолски 16.13 - Павле го пренесува Евангелието од од Азија во Европа “ пишува:
6. Штом ја преминаа Фригија и Галатајскиот крај, ним не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат словото во Азија.
7. А кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витанија; но Духот не ги пушти.
8. И кога ја напуштија Мизија, тие слегоа во Троада.
9. Преку ноќта на Павле му се јави привид : стоеше пред него еден човек, МАКЕДОНЕЦ, кој го молеше и му велеше : Прејди во МАКЕДОНИЈА и помогни ни !
10. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за МАКЕДОНИЈА, БИДЕЈЌИ РАЗБРАВМЕ ДЕКА ГОСПОД НЕ ПОВИКАЛ ТАМУ ДА ГО ПРОПОВЕДАМЕ ЕВАНГЕЛИЕТО.“
Македонија - прв темел на црквата Христова во Европа, од ова јасно е дека не е обична одлука само на Павле но е и повелба од Светиот Дух до него за исполнување на вољата Господова ( “…разбравме дека Господ не повикал таму да го проповедаме Евангелието”).
Уште со овој Господов јасен план и воља запечатени и во Светото писмо, Македонија и Македонците се избраната земја и народ за неговата идна црква и благодестие. Денес го негираат сето ова неканонски основаните цркви - бугарската, српската но и грчката. Не само нас, ја испревртуваат и вољата Господова, како лукави адвокати на отфрлен наследник кои бараат дупки низ тестамент не би ли закачиле не само дел но и целиот имот.
Градот Филипи каде Св. Апостол Павле го удри темелот на првата црква во Европа и каде е покрстена првата европјанка - Лидија Македонката
Првата покрстена на европско тло е Лидија Македонката од градот Тиатир која во ближниот Филипи продавала ЦРВЕНИ ткаенини и не само тоа таа ги понудува да живеат во нејзиниот дом каде се грижи за нив и ги храни патем покрстувајќи ги и сите нејзини дома.
Симболично и Лидија Македонката, со македонската гостопримливост, шрокодушност и воведувањето на нејзините со се домот нивни во верата Христова, уште повеќе го обележуваат својот уддел и со црвената боја од ткаенините како типично македонска боја.
Токму црвената боја сеприсутна низ македонскиот фолклор, ткаенини, везови но и борба на востаничките знамиња, ќе е и бојата на македонскиот Велигден и вапцањата, на фрескописот и иконописот но и црковните знамиња. Едноставно таа вера и таа Македонија се слеваат во едно.
Кој денес се обидува да го погазува она што Библијата го забранува кога вели: “Не гради на туѓи темели“.

prezemeno
https://www.facebook.com/voislav.borozanov/posts/1967789099924483

Friday, January 18, 2019

Зошто Кирјос означува господин

Зошто Кирјос1 означува господин ?
Затоа што коренот му е најблиску до нашето за Цар.
Како тоа ?
Согледајте преку споредбава
буквата к ->ц
Пр:
човеК -човеЦи
ГрК - ГрЦи
Кир
к-ц
Цар
Сево останато им е толкување изведено преку значењето со кое сум на иста линија , освен разликата дека ними хронолошки им е погрешен пристапот. Еве линк каде се согледува кога говорат за терминот Црква  Запишале вака:
“ kyrios "ruler, lord," from PIE root *keue- "to swell" ("swollen," hence "strong, powerful"). ..’’
Кирјос , Владател, Господар од ПИЕ корен *кеуе - отекување, оток ( отечен , потечен ,па отука “силен , моќен ’’) 

На ова нивно објаснување , само ќе се зачудиме и насмееме 
и наместо нивниот непостоечки и претпоставен корен на збор *кеуе
ќе настапиме согледувајќи променат во првата буква, наместо нивниот пристап во барање на промена во последната согласка 
и ќе се повториме дека согледуваме промената на к ->ц 
Кир
Цар 
Одовде ќе изведеме куп термини кои ќе им ги спортиставеме на официјалните толкувања како врем

Кирјос - збор што преку Коине е навлезен во сегашниот грчки 
како Господин и Кирја -Госпоѓа поради пренесеното поистоветување на човекот со Бога понајвеќе , поради вечната желба на човековата природа да себиде “Калиф наместо Калифот ’’, да се биде“ Господин наместо Господ и Госпоѓа наместо Богиња ’’
:))
Цар -Царица 
Кир -Кирја 
Извор :

Tuesday, January 1, 2019


Буквата ’Ѕ‘ на буквар од 1597 година Во манастирот Високи Дечани кај Пеќ, на Косово, се чува старословенски буквар печатен во 1597 година во Венеција. И на него се наоѓа буквата ’Ѕ‘, којашто денес ја има само во македонскиот јазик и правопис. Ова, како и многу други артефакти, ја урива лагата дека македонскиот јазик е вештачки создаден. ---------------------------


https://m.facebook.com/macedoniaendless/photos/a.698907060135187/2882286548463883/?type=3