Search This Blog

Sunday, March 25, 2018

ИВАН КОЗАРЕВ – БАЛКАН

На денешен ден, 5 април 1901, во Добриниште, Банско, Пиринска Македонија е роден Иван Козарев Балкан.
Кој е Иван Козарев?
Во комунистичката југословенска историја, македонските деца учеа дека први партизани и борци против фашизмот на Балканот биле Србите и Црногорците.
Тоа воопшто не е точно.
Прв партизан на Балканскиот полуостров е ИВАН КОЗАРЕВ - БАЛКАН, Македонец од Пиринска Македонија.
На 27 јуни 1941 година , само пет дена по германскиот напад на СССР , Иван Козарев убива двајца бугарски фашисти во близина на неговото родно село Добриниште.
Српското востание против фашизмот почнува 10 дена подоцна, на 7 јули 1941 во Бела Црква, кога Жикица Јовановиќ - Шпанац убива двајца жандарми.
ЧЛЕН НА ВМРО (ОБЕДИНЕТА)
Козарев бил прекален македонски револуционер.
Прогимназија завршува во родното место. Уште во далечната 1925 год. станува член на ВМРО (Обединета) која се борела за обединета и независна Македонија. Во тој период Пиринска Македонија била окупирана од Бугарија, и заради неговите активности Козарев постојано е следен и прогонуван, и повеќе пати е затваран од бугарските власти.
Него го прогонувале и следбениците на изродот Ванчо Михајлов, затоа морал постојано да се сели и живеел во повеќе градови.
Во 1935 година како резултат на предавство, повторно го затвараат, и останува во затвор 3 години, се до 1938 год. Во затворот се запознава со Никола Парапунов, исто така Македонец од Пиринска Македонија, и од тогаш почнува нивната заедничка борба.
По излегувањето од затвор, Козарев и Парапунов во Пиринска Македонија учествуваат во создавање на мрежа на македонско национално-ослободително движење.
Од 7 февруари 1941 год. Козарев заминува во илегала, а Парапунов во наредниот период ќе стане водач на Пиринските партизани.
Козарев станува трн во окото на бугарската фашистичка полиција.
На 27 јуни 1941 година во близина на неговиот рибник во месноста „Струго" над Добриниште, при обид да биде уапсен од бугарската фашистичка полиција, Иван Козарев убива двајца фашисти, и станува прв борец против фашизмот на Балканот, со што го означува почетокот на партизанското движење на Балканскиот полуостров .
На 26 јули 1941, Иван Козарев и Никола Парапунов во околината на Разлог ја формираат првата партизанска чета во Пиринска Македонија.
Козарев го добива партизанското име Балкан. Бил прочуен како добар стрелец, и станал познат по својата ладнокрвност и храброст. Неговото име станало симбол на македонскиот отпор против фашизмот во Пиринска Македонија.
По загинувањето на Никола Парапунов во 1943, Иван Козарев станува командант на една од четите на одредот кој ќе го носи името на загинатиот Парапунов
Иван Козарев загинува ноќта на 31 март спрема 1 април, 1944 година, во близина на родното Добриниште, во неразјаснети околности.
Македонската историја неправедно го има заборавено и запоставено првиот борец против фашизмот на Балканот.
ВЕЧНА МУ СЛАВА НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СИН!


Thursday, March 22, 2018

Bible Prophecy: The Antichrist Will Come From Istanbul, Turkey


Daniel 8:8-9 New International Version (NIV)

The goat became very great, but at the height of its power the large horn was broken off, and in its place four prominent horns grew up toward the four winds of heaven.
Out of one of them came another horn, which started small but grew in power to the south and to the east and toward the Beautiful Land.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+8%3A8-9&version=NIV


https://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/5205?t=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5--%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%9A%D0%B0-


Thursday, March 15, 2018

Терминот ΛΟΥΟΣ и можните му значења

За терминот ΛΟΥΟΣ запишале дека ги има следниве значења :

1580s, "the divine Word, second person of the Christian Trinity," from Greek logos "word, speech, statement, discourse," also "computation, account," also "reason," from PIE *log-o-, suffixed form of root *leg- (1) "to collect, gather," with derivatives meaning "to speak," on notion of "to pick out words." The Greek word was used by Neo-Platonists in metaphysical and theological senses involving notions of both "reason" and "word" and subsequently picked up by New Testament writers. “Божествениот Збор , второ лице од христијанското Свето тројство , потеклува од грчкото логос , со значењето на: “збор, говор, изјава , запис ,одржување на правец ’’, исто така и “ пресметка,сметка , потоа “причина ’’ чиј што корен е во ИЕ *лег со значењата : (1) да се соберат, собираат" со изведените му значења “да се зборува’’ со акцетирање на поимот “правилно одбирање на зборовите ’’.

Wednesday, March 14, 2018

Словото е љубов

Слово

Му пристапиме ли на терминов од агол на декодирање со помош на нашиот мајчин јазик ,тогаш се  посведучува записот .

Запишано е :
"Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што верува во Него, да има живот вечен"
Јован 3:16

Слово

"толку го возљуби светот"
согледуваме испишаното дека терминот слово во себе содржи зборот љубов .Еве како .Со примената на правилото на кратењето на почетана буква " с " од терминот: Се вели дека:
Словото е љубов
Слово
СЛВ
- с
* лово
ЛВ

love - англ

в<-б
ЛБ
libe -герм
ЛБ
Л ју Б ов - мкд
возљуби
Се вели дека Словото е љубов.
- И е љубов

Етимолошки за зборот љубов читаме како современиве лингвисти запишале она до што дошле споредувајќи:
од претпиставениот корен
*leubh- љубов,
до
lufu- по староаглиски, преку претпоставеното им прво германско*lubo ,па liubi и сегашново им liebe

https://www.etymonline.com/word/love

Tuesday, March 13, 2018

Слово Vc Лоyos

СЛОВО  Vc   ΛΟΥΟΣ

Набљудувајќи ги терминиве од агол на лингвистикава која си има неколку свои правила , знаејќи дека ништо не е паднато од никаде и дека се си има свој корен , ќе споредиме овие два збора ,претпоставувајќи дека терминот ΛΟΥΟΣ  е латински , а не грчки збор кој што е извод од терминот Слово.

Рековме дека постојат неколку лингвистички правила .
Да се присетиме на нив :
Ќе се придржуваме кон неколку лингвистички правила :
1. кратењето на буквата -с на почетокот на зборовите
2. изедначувањето на буквите преку нивната звучност
3. замената на буква со буква
4. согледување на додавките

1 Кратење на буквата -с
во македонскиот јазик
кај зборот : смена
смена
- с
мена
сменување , менување ... значењето е исто , буквата с ја снемало

пример на кратење на буквата с од јазик во јазик
од македонски во латински
зборот смрт
смрт -мкд

мрт - морто мортале - латински

2 правило е во изедначувањето на буквите според звучност .
да речеме буквите с-з
пак со зборот смена
смена
с-з
*змена
замена

пак ќе се примети дека се е исто , а промената е видлива

3. Примерот со замена на буква во буква најповеќе со буквите
б- в
Барбари, Бабилон
Варвари, Вавилон

4. додавките

----
Започнуваме применувајќи го правилото бр.1  така што  кон сегашнаво ΛΟΥΟΣ  за кое е запишано дека означува :збор, логика ,наука ,поредок  на кој што се потпира сета тн Западна Цивилизација, ќе претпоставиме дека му недостасува буква ,која стоела на почетокот на зборот , а тоа е се надевам дека ќе препоставите , буквата - с .

 ΛΟΥΟΣ
С+  ΛΟΥΟΣ
*СΛΟΥΟΣ

2. некое изедначување според звучност и немаме .
3 .промена на буква во буква
*СΛΟΥΟΣ
Се фокусираме на буквата  Υ  , која ја изговараме како - г

За таа буква запишале вака :

Υ -старофеникиска буква која се изговара како В
Υ = В

За замената во звучноста или замената на изговорот од
Υ = В , кон Υ =  Г , стои следново објасување :

“In Latin, Y was named I graeca ("Greek I"), since the classical Greek sound /y/, similar to modern German ü or French u, was not a native sound for Latin speakers, and the letter was initially only used to spell foreign words.“6-
The Roman Emperor Claudius proposed introducing a new letter into the Latin alphabet to transcribe the so-called sonus medius (a short vowel before labial consonants),[6] which in inscriptions was sometimes used for Greek upsilon instead.1

Преведено на македонски
Велат дека во латинскиот јазик не била од нивно домашно потекло , туку дека е преземена за да се испишуват туѓи зборови . Значи тука имаме информација која вели туѓи зборови кои постојат во ,за Латините туѓ јазик од каде што се презема збор , за Латините туѓ збор и тој туѓ збор се испишува со употребата на оваа исто така за нив туѓа буква.
Дури даваат и дополнително толкување дека оваа буква Υ  ја нарекле,незнам кога ја нарекле (з.м)  “грчко И “ која звучела слично на  денес германското -  ü  или сега француското - u,
и додаваат дека ваквата промена ја направил Императорот Клаудиус кој живеел во времето од 10 год пред н.е. до 54 од н.е., а владеел во првите години од појавата на  учењето  за Исус  од 41 до 54  год од н.е. .

Значи враќајќи се нанаѕад  во анализата што имаме ситуацијата би била вака :

*СΛΟΥΟΣ
Υ=  В

*СΛΟВΟΣ

4.додавките
Вака  реконструирана , ќе и одземиме латинската додавка с испишана со сигма ,  Σ , иако сите велат дека тоа е грчка додавка - ΟΣ 

*СΛΟВΟΣ
- Σ
 СΛΟВΟ

Како се вели
Во почетокот беше Словото ....
___________

Извор :

1 ^ Marotta, Giovanna (1999). "The Latin syllable". In van der Hulst, Harry; Ritter, Nancy A. The Syllable: Views and Facts. p. 289. ISBN 3-11-016274-1.
2 “Claudius (/ˈklɔːdiəs/; Latin: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus;[1][2] 1 August 10 BC – 13 October 54 AD) was Roman emperor from 41 to 54. “
Интернет линк
1- https://en.wikipedia.org/wiki/Y
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius