Search This Blog

Sunday, October 30, 2016

Култ на Водата

Култ на Водата

Македонците како и Фригите, особено го практикувале култот на водата. Реките биле почитувани како божества и им биле принесувани жртви, а на обичните луѓе им се давале имиња на обожени реки. На натписите во Македонија, освен имиња дадени според македонските реки - Стримов, Нестос, Местос - се посведочени и имиња од фригиските, како, Марсија или Халис.

За длабоката старост на култот сведочи и неговата поврзаност со кралската куќа Аргеади. Имено, според легендата:

„Реката што ја преминале Аероп, Гаван, и Пердика толку многу надошла, што потерата испратена по нив не можела да ја премине, и да ги стаса, затоа Македонците и принесувале жртви на реката како на спасителка.“

Херодот...
VIII, 138;


Херодот не го опишува ритуалот на жртвопринесување, но тој може речиси сигурно да се утврди од жртвите на персискиот крал Ксеркс, и тоа токму зашто Персијците ги почитувале реките на поинаков начин. Имено:

„Во текот на походот во 490 год. ст.е., Ксеркс му жртвувал на божеството Стримон бели коњи чија крв била излеана во реката.“

Херодот...
VII, 113


Ако се знае дека Персијците според персиските обичаи и верувања со ништо не смееле да ја извалкаат водата

Херодот...
I, 138;


Јасно е дека Ксеркс на македонското божество му принесол жртви на македонски начин.

Примери за жртвопринесување на Водата има и од времето на кралот Александар III Македонски.

„Александар и принел жртва на реката Истар (Дунав), за да не се спротивставува на неговото преминување.“

Аријан...
Анабаса I, 4;

„Жртва леанка со златна чаша од клунот на бродот принесена на реките Хидасп, Акесина, и Инд, како и на богот Посејдон и Океанот.“

Аријан, Анабаса VI, 3...
Индија XVII, 11;


Според хеленското митолошко наследство реките биле синови на Океанот. Но освен хеленски зачувани се и македонски легенди. Важно е да се нагласи дека за разлика од хелените кои реките ги прикажуваат како бикови, Македонците реките ги претставувале антропоморфно.

http://mazedonien-forum.forumprofi.de/mazedonien-forum-f37/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB-t61.html

Friday, October 28, 2016

Дума во Санскрит

1. NameGenderMeaning
DumaResemblanceSilence
2. Name(split by word)WordWord Sanskrit Meaning
D - u - mau1. an enclitic copula used frequently in the Vedasvedas
2. a particle implying assent
3. on the other hand
4. Name of Siva,
5. Name of Brahman
du - madu1. to be burnt
2. to be consumed with internal heat or sorrow
D - um - aum1. an interjection of anger
2. a particle implying assent
3. interrogation
Dum - aa1. Name of Vishnu
2. interjection of pity
3. not
D - umauma1. a city,town
2. a whar,landing-place
3. perhaps from flax Linum Usitatissimum
4. turmeric Curcuma Longa
5. Name othe daughter oHimavathimavat wife othe god SivaSiva also called ParvatipArvatI and DurgadurgA the name is said to be derived fromom u mA,O child,do not practise austerities the exclamation addressed to ParvatipArvatI by her mother
duma -duma1. smoke,vapour,mist
2. smoke as a sternutaty in fmsa place preparedthe building oa house
3. wheat
4. a kind oincense
5. a saint
Du - mama1. water
2. the moon
3. a magic formula
4. time
5. (in prosody) a molossus
http://www.ehindunames.com/meaningof?foldername=knowyourname&pagename=meaningresults&username=duma

Wednesday, October 26, 2016

Христ за Цар

Терминот Христ
би можел да е кодиран збор
за Цар или за Царство ?
Ако Библијата вели дека
Со овој термин пред Исус , Царот Давид бил така наречен , односно помазан
раликата според значењето на овој ист термин би била
Христ за кај Давид = Цар на Земјата
мислам Цар над овоземско Царство
додека Христ за Исус би било
Цар на Небесно Цартсво
Зошто сметам дека како термин Христ би можел да има вакво значење
Според промените под буква редоследно
ХРИСТ
Х->С
примерите кај нас се :
успеХ
успеСи
од нашиот во латинскиот јазик..
Срце
Херц
Смерт смрт
ХРИСТ
Х->С
СРИСТ*
С->ТС->Ц
СРИСТ*
ЦРИСТ*
ЦРСТ
или со самогласки меѓу согласките
ЦаРСТу
ЦАР - ЦАРСТВ-ување
Царство


Но бидејќи “ Во сите старословенски (и црквенословенски) текстови (и цели книги) откриени, или со потекло од Македонија, имаме КРСТијани а не ХРИСТијани. Така било се до 15-16 век. И така останало, на пр. во хрватскобосанскиот - до денес! Форма на буквата Х од глаголицата, со звучна вредност „К“ денес се изговара по моделот на грцкокириличната азбука (алфавита) и затоа имаме = „Х“(какндо Кандов 
 Зборот е запишан како
Крист а не како Христ .Ако е запишан оригинално како КРСТ наместо ХРСТ , уште и олеснува анализирањето .
Бидејќи едноставноста и доаѓа до иазраз кога буквата К ќе промениве во Ц .
Одлика на нашиот мајчин јазик ....се заменуваат многу едноставно
Човек 
човеЦи ..
 А Крс наместо КРСТ би можело да е различно
Од КРС до припадници на 
КРС кои би се терминирале како

КРСјани со значењето на
КРС, па преку палатализација на првата буква 
к-ч; 
КРС
ЧРС*
Потоа преку замената во последаната буква 
с-К, добиваме 
ЧРС*
ЧРК
______
ЧеРК- при што подаништвото кон овој термин би се означил со додавката за припадност - ов, ова , ово 

ЧеРК-ов , па отука и можното потекло за терминот Церква 
Што би било различен термин од 
КРСТ

Ако се посочи  терминот 
’Рис јан 
’Рис јанка 

‘Рис-јани 
кои се во народот , можеби недостатокот на буквата Т ќе е највоочлива. 

Зарем ова би било без причина ?
Зарем писменоста во Институциите запишувала едно , а народот учел подруго ?
 Терминот испишан со Т на крајот 
КРСТ 
би требало да се однесува на она за која му наведувам како можно значење .


Постојат тези кои што и ги поздравував и ми се додатна инспирација за понатаму, кои даваат објаснување дека 
КРСТ е Искра .
Најпрва Искра од најпрвиот КРеСТ кој што осветлува најдлабоките темници , особено духовните и служи како светло пред секој поединечно.
Мислата е следнава :
Ако 
КРСТ е искрата која се запалила, тогаш зарем ветувањето на таа искра водилка не е дека секој што ја прима во себе, ја носи за себе и му е светло пред себе , зарем таа искра не му вели дека 
“наградата за прифатеното ’’ ќе е Царството Небесно ?
Вели , и Царство Небесно и место во него за секој оној што ќе ја прифати .
Затоа и тезата дека 
КРСТ е 
ЦРСТ 
при што 
ЦР е Царот кој што ќе воспостави 
ЦРСТ или ЦаРСТ-во Небесно , а во него ќе е секој што тоа го очекува ..

Зошто 
КРС да е можен корен за терминот Черква ?
Затоа што Константин Велики воспоставува институцијата Црква , земајки го за свој симболот наречен “Чи-Ро ’’

За оние кои ќе налетат во дискусијава ,ваков му е изгледот на тој симбол.

http://freethoughtnation.com/.../stories/chirholabarum.png

Нивната пропаганда вели дека “Кога Грчката колонија Византија за Цар го имала Костантинос Царот Грчки , му се сонил сонот па клал симболот ставрос на штитовите на сопствената војска и станал непобедив."
И уште додаваат дека симболот бил составен од пресветите најгрчки букви ..Велат Ставрос било тоа и значело крст ,ама не умееја да објаснат зошто .

Пристапивме кон исчитување и прочитавме вака :
Две букви : 

X - K'si
P -Ro 
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

Така исчитавме од симболот “окото на Ра'',како некаде е забележано ,она што запишавме и читнавме
К Ро С и 
---------------

К Р С 
Ама исчитаното не беше на грчки
И бидејќи оттаму добиваме крст ,на многу јазици освен на нивниот , прашањето е како од ова вкрстување на симболите да се стигне до Ставрос ?

И споредбено уште еднаш се враќаме нанаѕад и завележуваме уште едно дејствие .
Тоа е дејствието на вкрстување на двете букви.За да се изврши таквото нешто потребно е едната буква да се постави врз другата.Буквата Ро врз буквата К си .
Елем ,откако ќе извршиме глаголското дејствие ставање имамеи резултат.
Стави Ро врз КСи 
Читаме
Стави Ро 
К Стави Ро 
Ставро + нивниот безвзначаен додаток с
Ставрос 

И пак ништо нема од нивниот јазик .

Стави - To put

На грчки "to put" е преведен како : να θέσει (na thései )

На латински "to put " се преведува со повеќе изрази :
loco :place, position, set, put, posit, dispose
jacio: cast, fling, throw, throw away, throw off, throw out
dido: distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
disdo:distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
obdo;expose, put, place, place before, shut, close
sisto:stop, set, present, arrest, place, put
addo: add, bring, give, append, apply, lay on
paro: set, prepare, procure, intend, plan, supply
colloco:quarter, place, place together, install, instal, establish
conloco:rank, place, place together, install, instal, establish
iacio: throw, scatter, cast, hurl, fling, throw away
adhibeo: use, apply, summon, make use, invite, put
quaero: miss, seek, inquire, ask, require, look for
repono :replace, lay, store, restore, place, put
constituo : fix, constitute, establish, appoint, set, set up
sepono: set apart, lay aside, banish, put, put apart, put aside
do : give, allocate, offer, bestow, grant, lend
coicio : fling, pile together, throw, conclude, devote, infer.

На македонски сугерирањето е :
"To put " "да стави ( da stavi) од : стави (stavi)

Значи за
Кси Ро ,, да биде Ставрос
многу македонизам треба во исчитувањето.
 Што е тогаш тоа Чи Ро ?

Од историја среќаваме дека Константин официјализира религијата на рисјаните што би се рекло дека и ним ,наместо да ги прогонува им ја наметнува својата власт.

Христијаните признаени од страната на Костантин наместо да биват убивани и прогонувани и е дозволено да ја искажуваат својата вера и на одредени места кои се официјализираат а се наречени - како ?

Чи Ро

Че Ро К
Ц е Р к ва

Црква

За терминот Christiani ,освен дека означува следбеници на Христа повеќе и нема потреба да се објаснува .

Две букви :

X - K'si
P -Ro
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

К Ро С и
---------------

КРС

Со замена се добива :

К Р С

Чи Ро С
Че Ро К

Черква

И пак да спомнеме припадноста за да согледаме преку неа некои напишани минати сведоштва.

КРС -јани
како термин не би требало да означува Христ - Христијани

КРС -јани би требало да се оние припадници за кои е запишано дека треба да земат својот крст со себе и да го носат за да бидат добри ученици. ...

уште еднаш и пак од подруг агол .

Ако испишаното КРС го толкуваме не како крст туку според тоа каков е изговорот на симболот .
Изговорот е ЧиРо

Што треба да направиме ?
Треба домиеното КРС да го изговориме како ЧиРо.
А за тоа да сториме мора да се палатаризираме т.е. да земеме во предвид менувањето на гласовите , па
К да ја изговараме како Чи
Р како Ро
С --- си отрајуваме за неа .

Споредбено

К Р С
Чи Ро

Го додадеме ли и она искажаното според легендата дека “Глас на Константин му велел , со ова си непобедлив ''.
Па се запрашуваме надвор од легендата што сторил Константин ?
-Тој легализирал Христијанството , воведувајќи ја во официјална религија на Римското Царсво .
Тоа е ок , но што со тоа понатаму ?
Одговорот е едноставен.Легализирајќи го Христијанството Ја воспоставува институцијата Црква .Преку која станал непобедив 

И еве сме па нанаѕад
од :
К Р С
Чи Ро

кон

К Р С
Чи Ро С
оттука за последново С ,пак според променливоста на звуците

К Р С
Чи Ро К

за да изговориме

Че Ро К
ЧерРК

Черк
Црк

со следбениците преку додавката за припадност јани -вани
пр.Вагне- јагне , Важе -јаже ...

Се обликува и тоа потполно
КРС -јани
ЧеРк-вани

Черк ва ни

Черква

Народните термини во нашите дијалекти кои велат 
РС -РиС-јан , РиСјанка,РиСјани би требало да се извод од терминот КРС , а би посочувале кон припадноста кон КРСТ ,односно кон епитетот Исусов ..
Зависи од тоа што гледаме и што сакаме да видиме :
На пример сум согледал уште еден наш збор кој во минатото се искористил за одредена намена.
Тоа е зборот : Цар и од него произведениот збор царство.
Преку нив не се согласувам со гледиштетео дека 
значењето за Христ е помазаник .Ако сме биле морони и во овој дел па наместо со К , да запишуваме со Х титулирањето за Исус, тоа само говори во кој правец водат нештата кога се базирани врз туѓа ,а не на сопосвена идеологија.рзија 
Kando Kandov пишува исто така дека
“ Ај што е к,сна туку е и грцка,..’’
односно дека тоа е и туѓа и подоцнежна и грчка идеологија.
Веројатно е со тоа што тие се послужиле со наша дума и ја претставиле како своја.
Гледаш , како му доаѓа кога пишав дека ниту еден од нашите соседи не треба да го испоцениме.
Пишав дека производот откако се произведува треба да се продаде ,а тие ќе се повторам се добри и вешт трговци.
Продаваат туѓото претставувајќи го за свое.
Затоа и се седнати како Власт која се претставува за Духовна Власт , во Вселенската Патријаршија.
Заслужено се таму , бидејќи нивниот минат труд се вика - трговија :))

Затоа од наша страна трена да ги соочиме со аргумиентите на нашиот јазик и да ги запрашаме што е тука грчки јазик или грчки збор ?
Зборот цар ли е грчки ?
Не , ама ете од овој звор изводот му сториле ХР .
Не верубам дека се тие туку Латините.
Тие имаат она РХ ,што е читање од десно кон лево на ХР
И додека ХР е ЦР со значењето на Цар , истото е и со алгоритмот РХ . кој што испишан со латински букви RK , се чита како Ре Кс .Од таму и титулата што е кај нив.
Коренот и во двата случаја е нашиот збор .


Околу потеклото на терминот Рекс

Рекс или што е објаснето во речниците означува
крал

“king: part of the official title of a king, now used chiefly in documents, legal proceedings, inscriptions on coins, etc Compare Regina1 ..’’

Крал:дел од официјалнто титулање на кралот и како таа виглавно се употребувала при документирањата , легалните процесуирања,натписите на кованите монети
Потеклото на овој термин го објаснуваат како :
“n.
"a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig ; see regal )...’’

“крал . 1610-та од латин.рех “крал’’ ,поврзан со регере “да се држи шравецот, да се биде исправен , водач, лидер , владател .
Со потеклото во претпоставениот корен *reg- за кого велат дека би можел да е ПИЕ , со претпоставените значења , “да се владее’’, “да се води правилно’’ , “да се поведе на вистински начин..’’ 1
базирајќи се со сличноста на зборовите од (санскрит , зборот “раџа’’,со значењето на крал , староирскиот за крал ,риг, регал.....)

Извор :


1- http://www.dictionary.com/browse/rex

Tuesday, October 18, 2016

Од черковнославјански до бугарски


Книгата на Иван Момчиловиќ  "Писменица на славјански-а јазик" е една од оние показатели во правец на тоа како земена како веќе постоечкиот черковнославјански јазик или писмото и јазикот на Православната Црква , која што е воспоставена од страна на руската Царштина ,преку притисок врз Султанатот на Отомаската Империја и е наречена Егзархија со  називот бугарска  се зема како основа за  создавање на бугарскиот јазик.

За што се работи?
За тоа дека една и иста книга во 1847 год. издадена како “Писменица на славјански јазик’’, се издава во годината 1868 уште еднаш но сега под називот “Граматика-та на новобугарскиот јазик’’.
Што ова говори?
Објаснува дека постои само и единствено промена во терминологијата на нештата.
Постоечкиот јазик е тој , писмото е писмото на Православната Црква кој  дотогаш го има називот черковнославјански , па со помош на ваквите политички алхемии се стигнува до називот бугарски јазик.
Книгата е преименувана од “славјански јазик’’ ,во “новобугарски јазик..’’.
Па што е тоа што е ново?
Нови се само називите .Тука не држат објаснувањата дека “Новобугарски е некаков бугарски кој е различен од старобугарскиот што го говори онаа популација што себеси ќе се нарече “Стари или Вистински Бугари’’, за да се разликуваат од Бугарите што настапуваат на политичката сцена со создавањето на државата Кнежевство по уредување, Бугарија по наречение.
Тие тн “Асол Бугари’’ и ќе бидат од страната на руската Царска Армада  раселени кон Бесарабија.
Значи тој т.н. новобугарски  во себе нема ништо ново.Тоа е истиот јазик кој се употребува во Црквата и дотогаш. Писмото е тоа кое се употребува во практика се дотогаш.
Новото е што се додал терминот бугарски .
Најнапред како “Новобугарски’’, за да подоцна премине во  бугарски ...
Самите себеси се разткриваат .

_________

Извор :Корица прва 
ИВАН МОМЧИЛОВИЋ, “Славјански Језик ’’, 1847 Србија
Корица втора 
Иван Момчилов  “Новобугарски език ’’, 1868 Кнежевство Бугарија
Кр.Биографија

Иван Момчиловиќ (буг.Иван Момчилов ) бил српски и бугарски просветител , учител , реформатор и автор на бројни учебници .
Роден во градчето Јелена, (буг.Елена ) во областа на Велико Трново .
На првата книга се потпишал како 
ИВАН МОМЧИЛОВИЋ, додека втората книга е потпишана со како Момчилов .

линкSaturday, October 15, 2016

Егзархијата

Егзархијата е создадена од страната на царска Русија , како пандан за спротиставување на влијанието на грчката Патријашија.Седиштето и било во Стамбол .Откако увиделе дека тоа  е промашување , седиптето е преместено во Бугарија .Создадена е на 12 март 1817 , со указ , ферман од Турскиот Султан Абдулазизи
Указот е донесен под притисок на Царската дипломатија на Царска Русија ...1


Зумирано

“in the Bulgarian church in Constantinople in pursuance of the March 12 1870 firman of Sultan Abdülaziz of the Ottoman Empire...’

“The Exarchate (a de facto autocephaly) was unilaterally (without the blessing of the Ecumenical Patriarch) promulgated on May 23 1872, in the Bulgarian church in Constantinople in pursuance of the March 12 1870 firman of Sultan Abdülaziz of the Ottoman Empire...’’
линк

http://www.liquisearch.com/bulgarian_exarchate
https://books.google.mk/books?id=NzFHDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=Foundation+of+Bulgarian+Exarchate+in+Constantinople&source=bl&ots=YN-QnCISgq&sig=hND663h--G4Z2OaTrOIRjeCuOvM&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Foundation%20of%20Bulgarian%20Exarchate%20in%20Constantinople&f=falseДо 1878 год. сите, па и руската влада, велеа оти Македонците се Бугари. По Берлинскпот договор истапија со своите претензии на Македонија Србите.18 

Tuesday, October 11, 2016

Словото стана Человек

Зборот стана човек и живееше меѓу нас.
 Ние ја видовме Неговата слава - славата што Тој ја прими како Единороден Син од небесниот Татко. Тој беше полн со љубов и искреност.

Јован 1Глава 14 стих.

Monday, October 3, 2016

Brahma -Prama


Akaro vishnurudhishta Ukarastu Maheshwarah
Makarasthu smritho Brahma Pranavastu thrayasmakah|| 

Translation: 

From the A sound emerges Vishnu and from the U, Maheshwara. 
With the M sound is Brahma remembered, these three being the constituents of the Pranava.

(Pranava = Om in Sound/perceivable form ) 

Sans AUM has reminded me on Macedonian Duma. 
I have done some researches for Duma, I am afraid that is not enough 

Macedonian 

Skipping letter D 

U -addicted to, into 

Um –wits 

MA –Goddesses of 

Uma –sort of soil, land 

Sans 

Uma-Goddesses of 

Now I can say that was so fare ...from now one, I have got M standing for Brahma,and a question Why M letter for Brahma ? While ago when I have discovered b -> p changes ,and after reading of Acharya’s text over the Brahma-Abraham possibility , I was wondering and now even much more ,could it be that, there is a reason why M standing for Brahma 

Brahma 

B-p 

*Prahma or *Pra (h) ma Or neologism Pre Ma 

*Prama in Macedonian 

I have compared with the female name of Prvin where in my language 

Prv stands for firs, Prvin for firstly, I do not know in Sans is it the same case? 

If it is than “v-u” changes will lead us to vowel’s “u-e” changes of 

*Pru –Pra-Pre 

Pre Ma or Pre Mother in English
http://freethoughtnation.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=2040&start=15