Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Дума

Дума


Прашањето за потеклото на јазикот,одговорот го има во прво изговорениот ,литературни кажано -збор.
За потелкото јазикот да се повикаме и на еден во многу и не без причина извикан мислител и една спред мене,од него дадена добра дефиниција за јазикот.
Маркс во книгата Свето семејство за јазикот вели :
“Јазикот е толку стар ,колку и мислењето ,јазикот е практично,реално мислење и слично на мислењето ,јазикот никнал од потребата ,од настанатата нужда за општење со други луѓе ’’.

Јазикот ,според Маркс ,е “непосредна реалност на мислата’’...14
Текстов е анализирање на таа прво изговорена дума,која ,по некоја логика би претставувала семе од кое `ртат сите преостанати зборови.

Да ја проанализираме дефиницијава ,која претпоставува дека јазикот е реализирана мисла и е стар колку и староста на мислата .

Да ја зголемиме ваја дефиниција со воведувањето на
параметарот локација на просторот каде се создава мислата и да истото го објасниме .
Да пронајдеме каде е ,за да дознаеме за чиј ум се работи .
Од него да го извадиме првообсмислениот збор ,со кој настапува говорот како реализирана мисла и тоа пронаоѓајќи моментот на еднаквост на мисловното со оствареното,или еднаквост на енергијата со условно материјализацијата и , преку изговореното .

Да го запишеме на сопствениот ни мајчин јазик

Ум-просторна локација на мислата

уМа лоцираност на носителот

дума -мисла

Дума-реализација (реалност ) на мислата

Дума како темел на јазикот или како основа на прајазикот

Една од нејзините дефиниции е следнава :“Думата е јазична едниница ,која што го симболизира и го пренесува смислата.Се состои од фонеми-тонови и морфеми( или од аспект на јазикот ,најмали јазични единици ,кои не може да се делат на уште помали ,а преку кои јазичните пораки можат да се анализираат .Думата има номинативни и преносни значења,кои што можат да се однесуват на кокретни или апстракни нешта.
Дума - основа на јазикот или како го дефинирале ,“систем од материјални единици кои служат за комуникацирање на луѓето ,кој употребен во правец на дејствување според потребите им за изразување на “конкретна содржина’’ се нарекува говор .Во речникот на македонскиот јазик, значењата што овој збор во себе ги има се запишани како 

Дума f (дијал.) 1.мисла 2.речДума- impf. (дијал.) I.1. да се мисли 2.да се памети 3.да се говори

II. -се ,– се мислиме ...15Да се осврнеме и на објаснувањата дека:

f -femininum ( за именка од ж.род)

impf – imperfektiven или преоден глагол

n -neutrum ,неутрален род

,и да се запрашаме зошто овој збор е изразен во женска родова форма?Дума самата себеси се темели таму од каде потекнува од Ма изговорена и како Мајка со значење на Бога ,нешто преку што ја одредуваме и припадноста на првоизговорената обсмисленост на енергијата и сваќањето за родовата форма на Бога во почетните претстави кај луѓето.

Ум –ови,-ишта m um, pamet ; mozak

1.(способност на човекот да мисли,да создава,да расудува)

-детскиот ум тоа не може да го свати

-ум и разум

-го научи на ум

2.(мисла мислење )

-на еден ум сме двајцата

-ми се врти во умот

-со кој ум го стори тоа

3.(паметење)

-му влезе тоа во умот

-таа поука момчето ја беше клало на умот

-еден ум (е),дали за зиме дали за лете.

4. (совет, поука )

-барај од неа ум

-не слушај туѓи умови

-ова ќе ми биде за ум

5.(мислител)

-најголемите умови на нашиот народ ...16

Да согледаме промените во зборов и промените во неговот значење после кратењето на почетната буква .Дека нашиот јазик познава кратење на буква,при што значењето на самиот збор ќе остане непроменето ,можеме да согледаме и од примерот токму за буквата “ д’’

десет

два+десет= двадесет -> два(д)есет –дваесет

три+десет....


Дума- >(д)ума- >Ума

Ума – Земја ,вид на земја во нашиот јазик

уми се –impf premišjati se, misliti se,razmišljati ;што се умиш ? što se misliš?што си толку замислен što si tako zamišljen? се чуди и се уми čudi se i premišlja Ума f (вид глина) uma ...17

Дума, со временскиот период на започнувањето и , од самиот почеток
*МајкаДума
Освен јазикот и сите понатамошни класификации вкоренети през *Нејзе
јазикот
говорот
религијата
развојот на човештвото
паѓањето муизвори:

14- Круме Кепески “Граматиката на македонскиот литературен јазик за училиштата за средно образование’’,Просветно Дело ,Скопје,1982....стр.6

15-Тодор Димитровски,Благоја Корубин,Трајко Стаматоски``Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања,волумен I.’’,Скопје 1961 год....стр.158.

16-Тодор Димитровски,Благоја Корубин,Трајко Стаматоски“Речник на македонскиот јазик со .....стр.434

17- исто.....стр.434-435

No comments:

Post a Comment