Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Македонската научна мисла воопшто нема изграден став за значењето на зборот Македонија. Се уште се талка по патиштата од зад карпатите до Балканот по нови докази за поткрепа на "Панславјанската теорија" за доселувањето на Јужните Словени. За разлика од нас, западната и посебно грчката научно-историска мисла имаат и тоа како изградена доктрина за објаснување на значењето на зборовите Македонија и Македонец, па каква е таква е многу успешно ја наметнуваат пред јавноста преку своите активности на пропаганда .
А знаете како оди: и една полувистина или цела невистина,повторувана многу пати..во случајов со години....се зема како релевантна и тоа се зема со сета сериозност од страна на оние за кои таквата вистина е наменета
Нивното официјално толкување е напишано вака: Зборот Македон (Гк: Makedvon) најверојатно е дека произлегува од грчкиот збор "Makednos", збор што најпрво бил спомнат во Хомеровата "Одисеја" (Од. Х. 106), а подоцна и од Херодот кој најразличните дорски племиња, меѓу кои ги вброил и Македонците, именувајќи ги како "Makednon eunos". (Хер. I. 56,VIII. 43). Зборот "Makednos'' го има(л) значењето на "долг'', "висок'' и "планинец". Археолозите затоа и се со уверувањето дека Македонците, бидејќи биле високи, така и се наречени. Деновиве, поради фактот што Македонците уште од најраната предисторија живееле во планинските предели на Вермио во Грција, најмногу преовладува значењето на "планинец". Грчките зборови Maketia и Makeai исто така биле користени за идентификувањето на Македонија и Македонците....

Се надевам дека не ќе ми забележите што ќе се обидам да дадам свој коментар за произнесениве објаснувања за значењето на зборовите Македонија и Македонци. Зборот "Makednos" го има (л) значењето на "долг'', "висок'' и "планинец''. Археолозите токму затоа и се со убедувањето дека Македонците, бидејќи биле високи, така се и наречени. Деновиве, пак, поради фактот што уште од најраната предисторија Македонците живееле во планините на Вермио во Грција, најповеќе преовладува значењето на "планинец''. Од вака напишаново може да се забележи дека значењето на зборот Македонија и Македонец се менува од "долг'' до "висок'' и нај накрај "планинец''.
Анализата на значењето на зборовите самата по себе го наметнува прашањето зошто зборовите Македонија и Македонци го имаат, односно го имале ваквото значење. За да се одговори на ова прашање потребно е да се отстапи од анализата на зборот како предмет на набљудување и да се анализира самото значење на зборот дадено како независно од зборот, од некои надворешни фактори. Во случајов не како е напишан зборот и кои букви се употребени за пишување на зборот што се анализира, туку како некој од страна го гледа напишаното, како го разбира напишаното, како го пренесува на други и зошто сето тоа го прави на начин на којшто го прави. Појасно кажано, зошто на пр. археолозите велат дека Македонец значи "долг'' и "висок''. За да одговориме на ова треба да ја запознаеме психологијата на археолозите, нивниот речник што се користи при нивната работа, како и самата природа на нивното работење. Запознавајќи го сето ова, со сета моја почит за нивното работење и за археологијата како наука, можеби би можеле да го најдеме одговорот на значењето "Зошто'' и да речеме: Значењето на "долг'' и "висок'' е НАЈМНОГУ ВЕРОЈАТНО дека се должи на фактот што тие и потсетуваат на "погребници'' кои копајќи и истражувајќи ја внатрешноста на земјата, барајќи и самите по најразлични одговори, налетуваат на упокоените остатоци, скелети од луѓе што живееле од порано, и пронајденото ќе го измерат во ширина и во должина. Затоа и значењето ДОЛГ, додека истите тие упокоени, додека живи ги имаат димензиите, широчина и ВИСИНА. Оттаму и значењето на "висок''. Самиот Херодот можеби видел некои високи луѓе и за нив да запишал дека тие високи луѓе биле Македонци, како нивен современик и очевидец. Тоа можеби и било вистина, како што е и вистина дека Македонците се споменати во Хомеровата "Одисеја'', но сепак тоа објаснување не дава за право да се прифати дека значењето на зборот е доволно објаснето. Според таа логика, дали ако археолозите во некоја претпоставена иднина налетаат на претпоставени остатоци да речеме од некои кошаркари, или било кои други високи луѓе, дали тогаш и за нив би можело да се каже дека станува збор за Македонци?

"Планинци'' како објаснување на значењето на зборот Македонци исто така е никакво објаснување, бидејќи според тоа сите оние луѓе кои живеат на планините, високи или ниски, големи и мали, населени насекаде на планетава би требало да се наречат Македонци. Не само тие што живееле на планините Вермио во Грција, туку и тие што живееле на пример на Тибет. Или тука станува збор за тоа дека смислата е оти планините на Вермио се во денешна Грција.

Бидејќи ваквите значења се неточни сметам дека неточноста е базира на неточните или искривени дефиниции,во случајов намерата со ваквото поставување на дефиницијата за Македонија и Македонците е повеќе од јасна ...и е злонамерна 
Погрешните дефиниции се подобри отколку непостоењето на никакви дефиниции, но сепак како резултат имаме погрешност во заклучоците. А неточните заклучоци наведуваат на погрешна акција.... Затоа е потребно наместо фокусирање во значењето на зборовите да се насочиме во анализирање на самите зборови. Наместо да си "играме'' со значењето на зборовите да почнеме да си "подигруваме'' со самите зборови, со нивната основа, со нивната намена, за да се открие пораката што напишаното ја носи со себе, за правилно да се искористи и да се насочи во правец на вистинската функција што зборот треба да ја има. Функцијата да објаснува, да го дава значењето, да ја открива пораката напишана од некого кога било, каде било наменета за денес, наменета за сите. Играјќи си само со значењето на зборот Македонците ги има "направено'': долги, високи, планинци, потоа "Бугари'' во Бугарија и "Западни Бугари'' во "FYROM'', потоа "Јужни Срби'' во некогашните Српски кралства, "Албанци'' повикувајќи се на теоријата на "Илиризмот'', потоа "Славомакедонци'', "Скопјани'', "Фиромци'' и за на крајот "Грци'' во Грција, не само во сегашноста, ами специфично за во минатото.

Слично е ако постапиме и со анализата на зборот МАКЕДОНИЈА. Анализата би можела да оди во правец: Буквата Ј е дојдена од германските јазици најдоцна од сите преостанати букви и затоа ќе ја отстраниме. Останува Makedonia. Пред тоа било запишано МАКЕДОНИЯ 

Но, бидејќи не веруваме во теоријата за доселувањето на Јужните Словени, таа буква ќе ја прескокнеме и да ја искористиме буквата Е. Неа да ја додадеме на буквата A и имаме нова буква двоглас Æ. Со нејзина примена се добива MAKEDONIÆ. Па, ако и на втората буква од зборот, на A ја додадеме E се добива MÆKEDONIÆ. Да го поделиме овој збор на два дела имаме MÆKE///DONIÆ и читаме MAEKE.. MAIKE.. MAJKA и вториот дел од зборот DONIAE...DONIAI...DONI'A'I. Ако наместо предмет долина во овој збор бараме глагол, тогаш и го читаме глаголот НОСИ од ДОНЕСУВА. Кај Далматинците и преостанатите "јужни'' Словени отприлика така и се користи зборот за трето лице еднина во женски род:
Таа Донесува или DONI'A'I ..DONJE'A'JE.. DONJE'LA'JE... DONE'A'E... DONE'LA'E... DONELA....

Прашањето зошто МАЈКА се толкува со:

1) Матријархатот како првична организациска форма на семејно-родовското уредување кај човекот;
2) Постоењето на култот на Големата Божица МАЈКА или МАЈКАТА ЗЕМЈА, што се прославувал не само на Балканот, ами и пошироко... Прашањето што е тоа што Мајката ДОНЕСУВА се одговара со ЖИВОТ исто како и МАЈКАТА ЗЕМЈА....

Зборувајќи за зборовите дозволете ми да направам една споредба на зборовите: Долг, Висок, Планинец во некои од медитеранските јазици. Во арапскиот: ДОЛГ - TAWIL, ВИСОК - TAWIL, Планинец - REEFIY...; во каталонскиот: Долг - ALT, Висок - LLARG, Планинец - Gent de la muntanya; шпански: Долг - ALTO, Висок - Largo, Планинец - Montaniero; Италијански: Долг - LUNGO, Висок - Alto, Планинец - Montagnino. Ако пак го споредиме значењето на зборовите MAKE///DONIA со посочениве јазици, тогаш се согледува следново: Во арапскиот DOONIA или DOONJIA - Живот на планетата Земја; каталонскиот Donar - ДА ДАДЕ, Шпански: DONIA... или DONJIA - ЖЕНА; италијански: МАЈКА - MADRE или MAMA DONNA - ЖЕНА. Ако сега се обидеме да ја дадеме описната форма од значењето на зборовите МАЈКА ШТО ДОНЕСУВА ЖИВОТ, вклучувајќи ги и девијациите за зборот МАЈКА и во Индо-европските јазици МАЈКА... MAMA... AMA... MA... и споредувајќи со MAKE///DONIA би можеле да го најдеме и латинскиот корен на зборот МАЈКА што ДОНЕСУВА ЖИВОТ: MAMA///DONIA... AMA///DONNIA... MA///DONNA... MADONA... и прашањето: Зошто најпрочуената Мајка на светот, што го Донела на свет нашиот Бог ИСУС ХРИСТ, според Библијата, го добила тој епитет, се одговара самото по себе. Исто како и прашањето зошто на нашите икони и фрески Таа е претставена со шеснаесетзрачното сонце!?

4 comments:

 1. Интересна поставка за лингвистите ! Interesting theory for the linguists !

  ReplyDelete
 2. Поставака е базирана на барањето на одговорот за прашањето
  -Зошто ,зошто е тоа така ?
  Во останатите текстови од блогов насоката е во правец на давање на одговорот.
  Благодарам за коментеров.

  ReplyDelete
 3. Imas pogresna (istoriska) osnova....moras da ja zaboravis istorijata, i nikogas da ne ja spomenuvas ili baras osnovi, paraleli i tn vo nea....lingvistikata, kako kvazi nauka, ne treba da ja zemas predvid....populaciskata dinamika, barem od tn rimsko vreme do kasnoto srednovekovie, bitno ja izmenilo genetskata t.e. populaciskata struktura vo evropa i mediteranot....primer'', Sirija od bronzeno do rimsko vreme bila naselena so luge od Indija, no ne i arapi.....

  ReplyDelete
 4. http://truthaboutmacedonians.blogspot.com/2013/09/macedonian-language.html

  ReplyDelete