Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Дух-Деус-Теос

Ова е многу интересно 
Во нашето зборче дух 
Да ја согледаме буквата х ,која во нашиот македонски е дојдена од некаде во поново време.
Таа буква не постоела кога нашите претци за прв пат напишале Дух Свети .
Прашањето најпрвин би било, која буква била искористувана ?

Денес ако споредеме ситуацијата е:
Дух -еднина
ДуХови -множина 
ду`ови - како дијалек. множинска форма 
Од другастрана ја имаме и замената на х со с .
Пр:
успеХ -еднина
успеСи- множина 
Кога оваа х-с промена ќе ја примениме во зборот
ДуХ -ДуХови -Ду`ови-*ДуСови
, би ја добиле претпоставената реконструкција на зборот *дуСови или дуШи 

или од 
дуШа -еднина
дуШи множина
Која е разликата меѓу дух и душа?
Пак имаме три елементи во објаснувањето на животот 
дух+душа+тело
како паралела на Ма+Ма+Ма ~Бог + ДуХ 

Од македноскиот збор Душа -Dusha -еднина , кон Тхеос ...
како ? 

Dusa 
Deusa 
Deus 
Theόs 
концептот Ma+Ma+Ma 
каде 
Ma+Ma + дуMa 
Мама + дуМа 

Бог + ДуХ 
Бог + слово 
---------------
го заменуваат со изместување кон
...........ДуХ + дума 

............Тхеос + слово 
........... Тхеос + логосИ која би била поентата,ако не дека:
- Од аспектот историја 
Во моментите за кои велат дека Кирил и Методија како „грци“ го ширеле словото врху неписмените “словени’’,тие немаат титула Бог но креативниот дел на тројството Ма+ Ма+ Ма
Маке+ дуМа 
дуХ , го преземаат за свое титулирање и кон тој трет дел се однесуваат како кон еден единствен и го имаат за единство и за целина 
па го воздигнуваат на божествен степен и му пристапуваат како кон Бог 
Го имам македонското влијание за повеќе од очигледно.
-од аспектот лингвистика :
Додека Либерман пишува
Quote:
ние веруваме дека’’
со една обична ,па макар и претпоставена замена на една денес вообичаена буква х со уште повообичаена буква с, македонското влијание врз латинскиот и грчкиот е повеќе од очигледно.

No comments:

Post a Comment