Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Од душа кон Деус и Теос

- “Додека во санскритот дума е дим,дух ...кој што во Библијата ја добива компонентата на третата божја одлика -дух свети ...’’
да надополнам со едно размислување за тоа како некој од авторте што ја изучуваат проблематиката на потеклото на зборовите Деус,Тхеос, се имаат изјаснето ,околу креативноста на тоа трето божјо обележие -Светоста на Духот 

Еден писател ,Анатоли Либерман напишал вака:
- “ Многу од етимологиите на грчкото Theόs и латинскиот Deus се дојдени од средновековните автори.
И двата збора се фамилијарни (од англискиот “ теологија’’ и “божествено’’) и нив се сметаше како потврдено дека Theόs и Deus се два различни изговори на еден ист збор,(но оваа идеа се покажа за неточна),и дека името на нашиот Господар има некаква врска со Неговата Величина,силина и така натаму-што би била и нормална претпоставка ако на таков начин се пристапува 
(со проблематиката).Но, бидејќи “на некои плодови од средновековието им неостига сокот, дури и во цветот на нивната младост’’,како во примерот кога Деус е изведуван од фразата dans eternaum uitaim suis ( [ Оној ] што ќе даде живот вечен.Некои пак(во Средниот век) биле досетливи .На пр. Theόs се споредувал со théo (да се брза) thermόs (топол),and áithos (оган, пламен),меѓу другите и латинскиот збор homo (човек ) бил согледуван преку зборот humus (земја) Денес почитувајќи го фактот дека потеклото им, не е целосно разјаснето ние веруваме дека Theos и Deus означувале “Дух’’и “сјај’’,“слава’’. Нашето гледиште ја има подршката на веќе испитаните процедури; тие не се фантазија, како што ниту нашите изговори денес во принцип многу не се разликуваат од гласовите “брзање’’, “огнени“, “антена’’ ....’’ 1

Ова е многу интересно 
Во нашето зборче дух 
Да ја согледаме буквата х ,која во нашиот македонски е дојдена од некаде во поново време.
Таа буква не постоела кога нашите претци за прв пат напишале Дух Свети .
Прашањето најпрвин би било, која буква била искористувана ?

Денес ако споредеме ситуацијата е:
Дух -еднина
ДуХови -множина 
ду`ови - како дијалек. множинска форма 
Од другастрана ја имаме и замената на х со с .
Пр:
успеХ -еднина
успеСи- множина 
Кога оваа х-с промена ќе ја примениме во зборот
ДуХ -ДуХови -Ду`ови-*ДуСови
, би ја добиле претпоставената реконструкција на зборот *дуСови или дуШи 

или од 
дуШа -еднина
дуШи множина
Која е разликата меѓу дух и душа?
Пак имаме три елементи во објаснувањето на животот 
дух+душа+тело
како паралела на Ма+Ма+Ма ~Бог + ДуХ 

Од македноскиот збор Душа -Dusha -еднина , кон Тхеос ...
како ? 

Dusa 
Deusa 
Deus 
Theόs 
концептот Ma+Ma+Ma 
каде 
Ma+Ma + дуMa 
Мама + дуМа 

Бог + ДуХ 
Бог + слово 
---------------
го заменуваат со изместување кон
...........ДуХ + дума 

............Тхеос + слово 
........... Тхеос + логосИ која би била поентата,ако не дека:
- Од аспектот историја 
Во моментите за кои велат дека Кирил и Методија како „грци“ го ширеле словото врху неписмените “словени’’,тие немаат титула Бог но креативниот дел на тројството Ма+ Ма+ Ма
Маке+ дуМа 
дуХ , го преземаат за свое титулирање и кон тој трет дел се однесуваат како кон еден единствен и го имаат за единство и за целина 
па го воздигнуваат на божествен степен и му пристапуваат како кон Бог 
Го имам македонското влијание за повеќе од очигледно.
-од аспектот лингвистика :
Додека Либерман пишува

Quote:
ние веруваме дека’’
со една обична ,па макар и претпоставена замена на една денес вообичаена буква х со уште повообичаена буква с, македонското влијание врз латинскиот и грчкиот е повеќе од очигледно.
______________________

Забелешка:

1 - Anatoly Liberman.“ Word origins: -- and how we know them”,Oxford. New York. 2005, стр…. 13.
Net link:
https://books.google.mk/books?id=TINbsgUyGzQC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=oday+we+believe+that+Theos+and+Deus+meant+%E2%80%9C+spirit%E2%80%9D+and+%E2%80%9Cshining+,glorious%E2%80%9D,&source=bl&ots=g_QgUQNMoh&sig=Zm74PBtO9c3aK-Mrx-1ORjtyf9E&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjFiK-R7aLYAhUHMJoKHTIfCQQQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false

No comments:

Post a Comment