Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

МаКе ->БоГ

МаКе ->БоГ

Околу можното потекло за коренот на зборот Бог еден од попрочуените лингвисти Јулиус Покорни напишал дека неговиот корен е bhag кој e со ИЕ потекло и според него го има значењето:

Pokorny Etymon: 1. bhag- 'to apportion, divide'-` дели,пропорционално распределува’
Semantic Field: to Divide -да се поделиДа се задржиме на неговите анализи:
to share out, apportion,- дели (пропорционално),расподелу� �а
also to get a share, исто така ,да се добие дел .

Покорни во потрага по можното значење на зборот Бог поаѓа од промената на буквата Б во П
Преку ваквата промена б->п , а користејќи се со методот на компарација, можното потекло на коренот за зборот Бог го бара во оние зборови кои што ги согледува како најблиски на почетниот bhag :
Зборови кои тој ги согледува и споредува се следните:

1. –phage, –phagia, phago-, –phagous; esophagus

2 - porgy
3. nebbish,,
4. pagoda;
5. bhakti
6. *bhags-
Да ги согледаме поединечно значењата овие зборови .
1. –phage, –phagia, phago-, –phagous; esophagus, ,за кои вели дека своето потелко е во грчкиот phagein, со значење - да се јаде (< "да се има дел во исхраната"). 
2. porgy, од грчкиот phagros, –брус,острач и тоа преку неговото буквално значење на (“јадачи,јадач,она што ги јади –подјадува металите”),а кој исто така се сретнува како име за една врста морски риби наречени деверика , ја наоѓа од грчката суфиксна форма *phag-ro-.
3. nebbish, збор од тн.Словенски извори ,сроден со Чешкиот neboh, со значењето на сиромашен,несреќен ,чие што потекло го пронаоѓа во т.н .основен Славјански претпоставен корен *ne-bog , со значењата на сиромашен, (“не-надарен”).
4. pagoda; од Багван –Гита ,од санскритскиот bhaga , добра среќа .
5. bhakti од санскритскиот bhajati, оној што дели и распределува.
6. Проширените форми од претпоставениот корен *bhags-. baksheesh, buckshee, од персискиот bakhsh dan, -да се даде , кој пак е со потекло од авестанскиот bakhsh.,а ги има значењата на судбина,дел,да се подели......10


Она што Покорни го запишал за оние лингвисти после него им останал како правец во понамашното не надоградување или доистражување ,но најповеќе за препишување. Такви автори препишувачи има многу ,па во интерес на времето и просторот ќе спомнеме само неколку од нив.
Да речеме Агатоновиќ Радослав ,кој во 1904 год. ја преведува од француски книгата “Словенска Митологија’’напишана 1901 год.од авторот Луис Леже
А од неа да се фокусираме на името божествено и користењето на зборот кој што е ист во сите т.н.словенски јазици –бог.
“..Него не го имаат донесено христијаните ,а ќе се пронајде и во несторовата хроника :Стрибог,Дажбог,Црнобог... ..’’
Понатаму ..
“...Се смета дека овој збор е ист со санскритскиот збор. bhaga.
Го има за епитет и особено како име на едно важно божество во Ведите.Се поврзува со староперсискиот збор baga,старобактрискиот bagha, - bog). Bagha на санскит означува благосостојба и среќа.Според авторите било тешко да се одреди дали во т.н.словенски јазци значењето на зборот бог доаѓа од првото или од второто значење на санскитскиот bhaga ..’’ 11
Бидејќи се многу автори кои што препишуваат еден од друг и на тој начин го даваат својот придонес во потрагата за коренот на зборот Бог во нашите јазици ,како ќе спомнеме уште еден запис.
“...Заеднички елемент во нивните имиња(имињата на Бог-заб.Хомер_МакеДонски) ,бог ,е во етимолошка врска со индиското bhaga ,како и со нашето зборче богатство ’’...12
За разлика од Покорни , неговата б-п промена и неговите претпоставки ,по истиот метод на промена на буква во буква ,потрагата по можното потекло на коренот на зборот Бог ја бараме преку промената на буквата м со буквата б и тоа во името на нашата *мајковина, Македонија и нејзиниот прв составен дел Маке
Додека со претходните пишувања стигнавме до можноста дека Ма како МаМа е можен корен за зборот Маке ,сега ќе продолжиме со потрагата околу на можноста дека зборот Бог во нашиот јазик и сите сродни на нашиот,т.н. словенски јазици ,е со наше домашно потекло и дека корените му се исти со значењето.
Да се присетеме дека досега напишавме оти:
М- Бог-(свето тојство)
Ма-Богиња
МаМа-Богови
Бараме за Маке
Промена м->б
Ваквата освен што постои забележана во безброј примери во сите јазици ,ја има и во нашиот мајчин македонски.Примерот за ваквата промена го согледуваме кај глаголите мрморење и мекање .
suma sumarum -> собирање
м->б
сумарум
с->з
*зумарум
м-б
*зуБарум
збир

Мрмори inpf.->Брбори,мрмориш->брбориш,мрморење->брборење ,
мрморковци->брборковци
Мекање n *Бекање –> Блекање -> Блеење ..’’..13

Ваквата промена ја применуваме кај зборот Маке
Маке
м->б
*Баке
Следи промена на буквите к->г
Примерот ќе го согледаме со зборот ку.ригу кој исто така се запишува и како куку.рику .
Оттука ваквата промена ја применуваме ,таму кај што застанавме:
Маке
м->б
*БаКе
к->г
* БаГе
*БоГе
Бог

Заклучокот од сево ова е дека:
Зборот Бог својот корен го има во нашиот мајчин јазик и зборот мајка ,а сите досегашни пишувања за неговото наводно санскритско,семитско..и незнам какво друго потекло ,останува во домените на шпекулацијата.
Ова бидејќи и Маке и Бог по својата суштина се едно те исто.Поим кој што се менувал зависно од промената на човеквите сваќања кон божјата природа.
Кога сваќањето било дека е во женски род...се изговарал и запишувал и сваќал како Мајка
кога сваќањата се промениле ..се изговорува ,запишува и подразбира во машки род.
Од тука од нашиве нативни простори по пат на гранирање,како се шири влијанието на македонското наоколу,така и зборот Бог се посведочува и на просторите надвор од својот центар.

Извори:
10- Julius Pokorny “ Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ``(Bern: Francke, 1959, 1989)…page 107

11-Радослав Агатоновиќ“Словенска Митологија’’Београд 1904
12- Kršćanska sadašnost ,Zagreb i Grafički zavod Hrvatske“Religije Svijeta: II izdanje’’, Zagreb,1991 поднаслов Drevne Religije ...str...128.
ISBN 86-399-0296-8
13-Тодор Димитровски,Благоја Корубин,Трајко Стаматоски“Речник на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања’’,Скопје 1961.....стр.424-425.

Интернет извори:
http://www.utexas.edu/cola/centers/l...x/X/P0183.html

http://www.rastko.org.yu/antropologi...itologija.html

No comments:

Post a Comment