Search This Blog

Tuesday, July 4, 2017

МАКЕДОНСКИ vs. ХЕЛЕНСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ vs. ХЕЛЕНСКИ ЈАЗИК
"Овој пост дава објаснување зошто етимолошки и суштествено македонскиот јазик е различен од хеленскиот. На тој начин им го избиваме едниот од главните “аргументи’’ на Грците (нео-Хелените) за наводниот грчки карактер на Македонија.
Грците се обидуваат да ги претстават цитатите од античките текстови како северен грчки дијалект. Меѓутоа, тие не се убедливи бидејќи античките извори употребуваат различни глаголи за да обележат разни народи и нивните специфични јазици.
На пример, можеме да најдеме мноштво документи кои го употребуваат глаголот ελληνιζω, а кој бил употребуван да ги означат оние што биле “грко-говоречки’’ (“Greek-speaking”).
Глаголот е искован од именката Έλλην и суфиксот ιζο. Во книгата “Griechisches etymologisches Worterbuch/von Hjalmar Frisk – Heidelberg’’, зборот ελληνιζω исто така е преведен како “Greek speaking’’.
Подоцнежната употреба на овој глагол збор довела до ковање на други именки како ελληνισμος, што во превод значи “грчки начин на изразување’’ или пак “зборување’’. Именката ελληνισμος исто така е искована од именката αττικισμος што значи “Attic way of expression, talking.’’
Многу е битно да се укаже дека не постоел глагол αττικιζω или τεσσαλιζω, туку постоел само глаголот прикажан погоре ελληνιζω,за разлика од споменатите именки кои што имаат суфикс –ισμος.
Така доаѓаме до срцето на дискусијата: покрај глаголот за грко-говоречки, постои глагол θρακιζω што значи “трако-говоречки’’ (“Thracian-speaking’’), и се разбира има и глагол кој што значи македоно-говоречки μακεδονιζω(“Macedonian speaking’’).
Summa summarum од кажаното погоре:
ελληνιζω -> Greek Speaking
γραικιζω -> Greek Speaking
θρακιζω -> Thracian Speaking
μακεδονιζω -> Macedonian Speaking
Историчарот Aриан го употребувал зборот на овој начин: μακεδονιζων τη φωνη.
Плутарх го употребувал во Биографијата на Марк Антоние: μακεδονιζειν (значи како дијалектна верзија од μακεδονιζω). Во Биографијата на Евмен, Плутрх запишал: μακεδονιστι τη φωνη.
Зборот φονη значи јазик, и тоа се гледа од драмата Агамемнон од Ахил, кој пишува:
αγνωτα φονην βαρβαρον -> непознатиот варварски јазик.
Истиот збор за јазик е употребен од Зенофон во Kunegetikos 2.3, каде што тој пишува:
φονην Ηελληνα -> the Hellenic language.
Денешните грчки академици, во својот очај да го негираат македонскиот јазик на нашите предци, се обидуваат да му дадат друго значење на глаголот “македоно-говоречки’’ (“Macedonian way of expression, talking’’), се обидуваат да го поистоветат со зборовот “глас’’, “гласи’’. Тоа е сосема погрешно бидејќи именката за да се изрази “да гласи’’ завршува на суфиксот –ισμος, а зборот φωνη се употребува да се изрази јазик, не глас.
Ако ја прифатиме логиката на грчките академици дека зборот μακεδονιζω демек значел “Macedonian way of speaking’’ како грчки дијалект, тогаш и глаголот θρακιζωтреба да значи “Thracian way of speaking’’ како грчки дијалект, а за последново дефинитивно знаеме дека не е точно.
Следствено, “μακεδονιζων τη φωνη’’ значи македонски јазик (“Macedonian speaking language’’), но не во смисол на некаков (грчки) дијалект.
Со други зборови, нашите предци -- античките Македонци -- зборувале на свој посебен македонски јазик, како што впрочем античките извори ни кажуваат. ’’текстот е преземен од ..Zlatko Kovach
Извори:
1. "Greek English Lexicon" of Liddell and Scott.
2. "Griechisches etymologisches Worterbuch" von Hjalmar Frisk – Heidelberg.

No comments:

Post a Comment