Search This Blog

Monday, July 17, 2017

Зборот блъгар ОЗНАЧУВА ВЛАВ


BAPTISM OF THE BULGARIANS. The baptism of Boris I, Khan of Bulgaria, in 865. Slavonic manuscript illumination, 1345, with Cyrillic inscription.
Пишува дека Кановите им се покрстени од :Carstvo Vasilia MAKEDONIANINAS - Kingdom of Basil the MACEDONIAN.
Се разбира дека тоа било така , бидејќи ако ги покрстувале оние од Костантинија и Ромеја, кановите и нивните племиња ќе беа со Латино идентитет .


But of course. If baptism was accepted from Church of Romea ,Khans and his people would be with Latino identity 

Ми се допаѓаПокажи повеќе реакции
Одговори
1
пред 14 часа
Отстрани
Marko Mark Никаде не пушува БОРИС каде го прочита?? Крштение БЛУГАРОМ не значи балгари... ЗБОРОТ БЛУГАРЕ или блъгаре НИТИ ЗНАЧИ БУЛГАР, НИТИ МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО БУЛГАРИ, НИТИ СО НЕКОЈА ДРЖАВА БУЛГАРИЈА... Тој збор не може да се поврзува нити со некој Болгарско-тјурски јазик, затоа што тој збор блъгар или блугар се јавува за прв пат во текстовите и камените натписи од 12-14 век, за време на владеењето на Влашко-куманата династија Асенови, не како етноним, туку како политичко име за населението на државата под владение на Асенови, а кое население не било моно-етничко, туку повеќе-етничко... Зборот блъга(р) е словенски, етимолошкиот корен му е *blǫga, а тука во евангелието се поврзува со „битието“ на влашката популација, како јадро во царството на Асеновци и преставува синоним на поимот ВЛАВ. Зборот “блъгар„ ОЗНАЧУВА ВЛАВ ВО ПОШИРОКА НАЦИОНАЛНА, НО НЕ И ЕТНИЧКА ИЛИ РОДОВА СМИСЛА ВО ВРЕМЕТО НА АСЕНОВИ... Дека е словенски збор, потврдува и тоа што во рускиот етимолошки словар на прасловенскиот и словенскио јазик го има... блуга
блуга́ што значи "корова или овца, отбившаяся от стада". Буга (РФВ 70, 101) сравнивает слав. *blǫga с лит. blinginti "светить" и далее с блука́ть или блуди́ть. Однако едва ли блука́ть является древним образованием, восходящим к дослав. эпохе.. Тој збор е словенски превод на грчкиот назив Влахои или овчари и е тесно поврзан со основното занимање на таа популација, кое покасно сето тоа се огледува и во нивната култура..... Culture

Many Vlachs in mediaeval times were shepherds who drove their sheep through the mountains of south-eastern Europe. The Vlach shepherds reached as far as southern Poland and Moravia in the north by following the Carpathian range, the Dinaric Alps in the west, the Pindus mountains in the south, and the Caucasus Mountains in the east.
извор :
https://www.granger.com/results.asp?image=0023618&screenwidth=1920

No comments:

Post a Comment