Search This Blog

Sunday, July 16, 2017

Споредби со Адам и Ева

 Околу оние споредби што ќе се прават секогаш кога некој ќе спомне нешто за едните, а друг контрира со примерикај другите,има еден мноогу запишан сликовит пример ..
Од Стар Завет за сите времиња е ..
Кога видел Бог дека забраната е прекршена , го праша
л Адама зошто грешел, а тој настапил вака :

“12. Адам, пак, рече: „Жената, која ми ја даде Ти, таа ми даде од дрвото, и јас јадев.”
13. Тогаш Господ Бог ѝ рече на жената: „Зошто го направи тоа?” Жената одговори: „Змијата ме измами, и јас јадев.”

( Битие 3 : 12-13 )

Што ќе рече наместо Адам да рече , просто грешено е и милост да побара , тој посочува со пристапот отприлика со речникот ,

http://svetopismo.pravoslavie.mk/star-zavet/prva-kniga-mojseeva/#anchor2

No comments:

Post a Comment