Search This Blog

Monday, April 17, 2017

Е што е проблемот??  Мисирков cосема јасно одговорил:

“Со името бугари не крстиiа грците и нас македонците. Но тоа прекрстуаiн'е не iет iединствено. От србите ниiе бефме прекрстени во срби.

И така до идеiн'ето на турците каi нас ниiе три пати бефме прекрстени: 1. словени, 2. бугари, 3. срби.

Ниiе свифме глаа и не се велефме срби, да не го расрдиме агата. Он не сакал да се велиме и бугари; и бугари не се велефме.

Кога ке се расрдеа на нас, и ке не наречеа тврдоглаи бугари, ниiе пак ке речефме: е пак така си iет: вистина рисiани сме.

И така доiдофме до националното наше име, шчо го имаат носено нашите татковци, дедовци и наi блиски предедовци. Но видофме, оти онде имаме работа, не со iедно, ами со цели 4 имиiна.

Името бугарин, како се видит, до полоината на XIX век немало за нашите предедовци по големо значеiн'е од имиiн'ата: рисiанин, раiатин и каурин.“

Значит, нас со бугарите не врзуаше iедно обшчо име, iеднаков однос кон нас от страна на грци и турци, iеднаква жежда за слободен от фанариоти и турци жиот. Таiа обшчност не побуди заiедно да се бориме со обшчите неприiатели. Но таiа обшчност не iет нешчо, коiе почиват на некакви обшчи воспоминаiна и обшчи историiцки задаки, коiи да се сознаваат и да се, имаат сознаiано од нас и од бугарите iеднакво. Нашата обшчност iет проста случаiност.

Името бугарин во Македониiа, со коiе сега експлуатираат бугрите, никак не iет национално.

Значит, у македонците името бугарин iет фал'шлива монета.

>>> И да не забоавиме дека и Мисирков го потврдува етничкото потекло на Бугарите:

“народот бугари, од монголцко племе, коi шчо опустошуаше се шчо ке му се попаднит во Византиiа.“ http://www.2015.gbsk.mk/images/stories/eknigi/za-makedonckite-raboti.pdf

No comments:

Post a Comment