Search This Blog

Sunday, April 2, 2017

Константинија и Руми

На арапски е قسطنطینية, Qustantiniyye
И е нешто што никој од нашите набедени сезнајковци не го сретнал до сега.како тие што стигнале и до тоа да држат Катедри ,така и до они што истите ги подржуват, а воглавном се нивни кадри.Приучени кадри . Би било добро поради дообразба да се прочита самиот Куран , кој може и да се најде во преводи на Англиски и на српско-хрватски .Кај нас го има и македонско издание .Не поради друго , туку и тој меѓудругто е и историска книга .А таму никаква буква велат нема претрпено замена или измена.Велат самиот Бог ја чува од измени . Во Куранот се помнува и за терминот Руми .Има цело едно пеење за нив , сура по нивно , поема по нашки . Терминот Руми е од Арапите . Со него се опфаќат христијаните припадници на Ромејската Црква . Од турците е преименувањето Romylí за припадниците и Romylía за територијата .Таа територија ние ја викаме РумелијаSura Er Ruum Почетно инфо може да наиде и на клипчево .времето е 8:46 https://www.youtube.com/watch?v=VmfZbS2fTuI Таму е запишано дека Турците заселе градот што се вика Константинија и го преименувале во Ислам Бул , со значењето град за “Сите Муслимани '' Зошто Константинопол , наместо Константинија ? Може затоа што учиме и за Византија наместо за Источно Римско Царство. некому така му одговара да интерпретира.А зошто тоа така да е објаснето?Она полИС и те како засметува ,бидејќи асоцијацијата е и повеќе од јасна .Поврзување со некави градови држави и овозможување на непостоечки континуитет на измислен народ И додека самите т.н. градови држави се именувани со Атина, Спарта, Теба , а не се именувани со Атинополис*,Тебополис*, Спартаполис*, зошто главен град на Царштина да се именува како Град држава ?Константинополис токму така и асоцира.Пак ќе си повторам дека убаво си стои запишано Qustantiniyye;Изворот не менува ниту една буква ,откако е “објавен''нели пак име да измени . https://www.youtube.com/watch?v=JnZy-i-Io5I Константинија време на клипот е 4:38 Тие имаат свој пристап во толкувањата , ама во некои од нив има објаснување за тоа дека називот е запишан како што и бил Костантинија .Нараторот тука погрешно прикажува дека називот е арапски .Називот не е арапски , но е зачууван во арапскиот ,Ама не е ниту грчки .Ниту Римски , ниту Ромејски .Називот вели вака Градот на Константин + додавката ија Ија како додавка во функција на објаснување на припадноста , дава одговорот на прашањето - Кому му припаѓа градот ?Одговорот е - На Константин.И што е на Констатин додаваме - ијаКонстантинија Па овој назив го сврстуваме во групата на називи каде со додавката ија се обележува припадноста.Додавката - ија , ја нема ниту во грчкиот , да ја имаше тие немаше да бидат наречени Елада Ниту е Римска , ниту арапска кои воглавном со додавката стан одредуват припадноста

. Чив е тогаш терминов Константинија ?

Tерминот полис е додавка кон називот Константинија 
само на хартија и тоа откако се создава државата наречена Грција и народот наречен Грци. Полис ја има фунцијата на асоцијација со древноста ,улогата на надминување на вековите .Од пред нашата ера никаде нема дополнително јавување на никакви нови полиси на Балкан .
И бидејќи нема таков континуитет..поточно бидејќи нема ништо од никаква тн цивилизација на измислените Фанариоти ..се доаѓа до потребата од таквата интерпретација :
Костатинија + Полис 

На Царски град, на град столица на Царштина додале терминот - град држава .
Прашањето е кога ?

No comments:

Post a Comment