Search This Blog

Thursday, December 22, 2016

Јуда -Луѓе

37 И Му ставија над Неговата глава
 натпис за Неговата вина:
 „Овој е Исус, Јудејски Цар.”
ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЈ 27:31-38


Димна Јуда Град градила

Дали Јуда значи Луѓе ?

Се чини дека е потврдно .
Кога на првата буква се додаде претпоставената Л
читаме :

Л+ЈУда = Лјуда - Људи или Луѓе


извор:

No comments:

Post a Comment