Search This Blog

Monday, February 22, 2016

Четири Грации



САМОИЛОВОТО ЦАРСТВО ИЛУСТРИРАНО КАКО СКЛАВИНИЈА НА ИЛУСТРАЦИЈА ОД КРАЈОТ НА 10-ти ВЕК ... 
Самоиловата држава била единствена јужнословенска држава во тој период. 
Remarques sur Ethnographie de la Macedoine Par J.Cvijič Paris 1907,Dom in svet, 1907


No comments:

Post a Comment