Search This Blog

Wednesday, October 26, 2016

Христ за Цар

Терминот Христ
би можел да е кодиран збор
за Цар или за Царство ?
Ако Библијата вели дека
Со овој термин пред Исус , Царот Давид бил така наречен , односно помазан
раликата според значењето на овој ист термин би била
Христ за кај Давид = Цар на Земјата
мислам Цар над овоземско Царство
додека Христ за Исус би било
Цар на Небесно Цартсво
Зошто сметам дека како термин Христ би можел да има вакво значење
Според промените под буква редоследно
ХРИСТ
Х->С
примерите кај нас се :
успеХ
успеСи
од нашиот во латинскиот јазик..
Срце
Херц
Смерт смрт
ХРИСТ
Х->С
СРИСТ*
С->ТС->Ц
СРИСТ*
ЦРИСТ*
ЦРСТ
или со самогласки меѓу согласките
ЦаРСТу
ЦАР - ЦАРСТВ-ување
Царство


Но бидејќи “ Во сите старословенски (и црквенословенски) текстови (и цели книги) откриени, или со потекло од Македонија, имаме КРСТијани а не ХРИСТијани. Така било се до 15-16 век. И така останало, на пр. во хрватскобосанскиот - до денес! Форма на буквата Х од глаголицата, со звучна вредност „К“ денес се изговара по моделот на грцкокириличната азбука (алфавита) и затоа имаме = „Х“(какндо Кандов 
 Зборот е запишан како
Крист а не како Христ .Ако е запишан оригинално како КРСТ наместо ХРСТ , уште и олеснува анализирањето .
Бидејќи едноставноста и доаѓа до иазраз кога буквата К ќе промениве во Ц .
Одлика на нашиот мајчин јазик ....се заменуваат многу едноставно
Човек 
човеЦи ..
 А Крс наместо КРСТ би можело да е различно
Од КРС до припадници на 
КРС кои би се терминирале како

КРСјани со значењето на
КРС, па преку палатализација на првата буква 
к-ч; 
КРС
ЧРС*
Потоа преку замената во последаната буква 
с-К, добиваме 
ЧРС*
ЧРК
______
ЧеРК- при што подаништвото кон овој термин би се означил со додавката за припадност - ов, ова , ово 

ЧеРК-ов , па отука и можното потекло за терминот Церква 
Што би било различен термин од 
КРСТ

Ако се посочи  терминот 
’Рис јан 
’Рис јанка 

‘Рис-јани 
кои се во народот , можеби недостатокот на буквата Т ќе е највоочлива. 

Зарем ова би било без причина ?
Зарем писменоста во Институциите запишувала едно , а народот учел подруго ?
 Терминот испишан со Т на крајот 
КРСТ 
би требало да се однесува на она за која му наведувам како можно значење .


Постојат тези кои што и ги поздравував и ми се додатна инспирација за понатаму, кои даваат објаснување дека 
КРСТ е Искра .
Најпрва Искра од најпрвиот КРеСТ кој што осветлува најдлабоките темници , особено духовните и служи како светло пред секој поединечно.
Мислата е следнава :
Ако 
КРСТ е искрата која се запалила, тогаш зарем ветувањето на таа искра водилка не е дека секој што ја прима во себе, ја носи за себе и му е светло пред себе , зарем таа искра не му вели дека 
“наградата за прифатеното ’’ ќе е Царството Небесно ?
Вели , и Царство Небесно и место во него за секој оној што ќе ја прифати .
Затоа и тезата дека 
КРСТ е 
ЦРСТ 
при што 
ЦР е Царот кој што ќе воспостави 
ЦРСТ или ЦаРСТ-во Небесно , а во него ќе е секој што тоа го очекува ..

Зошто 
КРС да е можен корен за терминот Черква ?
Затоа што Константин Велики воспоставува институцијата Црква , земајки го за свој симболот наречен “Чи-Ро ’’

За оние кои ќе налетат во дискусијава ,ваков му е изгледот на тој симбол.

http://freethoughtnation.com/.../stories/chirholabarum.png

Нивната пропаганда вели дека “Кога Грчката колонија Византија за Цар го имала Костантинос Царот Грчки , му се сонил сонот па клал симболот ставрос на штитовите на сопствената војска и станал непобедив."
И уште додаваат дека симболот бил составен од пресветите најгрчки букви ..Велат Ставрос било тоа и значело крст ,ама не умееја да објаснат зошто .

Пристапивме кон исчитување и прочитавме вака :
Две букви : 

X - K'si
P -Ro 
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

Така исчитавме од симболот “окото на Ра'',како некаде е забележано ,она што запишавме и читнавме
К Ро С и 
---------------

К Р С 
Ама исчитаното не беше на грчки
И бидејќи оттаму добиваме крст ,на многу јазици освен на нивниот , прашањето е како од ова вкрстување на симболите да се стигне до Ставрос ?

И споредбено уште еднаш се враќаме нанаѕад и завележуваме уште едно дејствие .
Тоа е дејствието на вкрстување на двете букви.За да се изврши таквото нешто потребно е едната буква да се постави врз другата.Буквата Ро врз буквата К си .
Елем ,откако ќе извршиме глаголското дејствие ставање имамеи резултат.
Стави Ро врз КСи 
Читаме
Стави Ро 
К Стави Ро 
Ставро + нивниот безвзначаен додаток с
Ставрос 

И пак ништо нема од нивниот јазик .

Стави - To put

На грчки "to put" е преведен како : να θέσει (na thései )

На латински "to put " се преведува со повеќе изрази :
loco :place, position, set, put, posit, dispose
jacio: cast, fling, throw, throw away, throw off, throw out
dido: distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
disdo:distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
obdo;expose, put, place, place before, shut, close
sisto:stop, set, present, arrest, place, put
addo: add, bring, give, append, apply, lay on
paro: set, prepare, procure, intend, plan, supply
colloco:quarter, place, place together, install, instal, establish
conloco:rank, place, place together, install, instal, establish
iacio: throw, scatter, cast, hurl, fling, throw away
adhibeo: use, apply, summon, make use, invite, put
quaero: miss, seek, inquire, ask, require, look for
repono :replace, lay, store, restore, place, put
constituo : fix, constitute, establish, appoint, set, set up
sepono: set apart, lay aside, banish, put, put apart, put aside
do : give, allocate, offer, bestow, grant, lend
coicio : fling, pile together, throw, conclude, devote, infer.

На македонски сугерирањето е :
"To put " "да стави ( da stavi) од : стави (stavi)

Значи за
Кси Ро ,, да биде Ставрос
многу македонизам треба во исчитувањето.
 Што е тогаш тоа Чи Ро ?

Од историја среќаваме дека Константин официјализира религијата на рисјаните што би се рекло дека и ним ,наместо да ги прогонува им ја наметнува својата власт.

Христијаните признаени од страната на Костантин наместо да биват убивани и прогонувани и е дозволено да ја искажуваат својата вера и на одредени места кои се официјализираат а се наречени - како ?

Чи Ро

Че Ро К
Ц е Р к ва

Црква

За терминот Christiani ,освен дека означува следбеници на Христа повеќе и нема потреба да се објаснува .

Две букви :

X - K'si
P -Ro
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

К Ро С и
---------------

КРС

Со замена се добива :

К Р С

Чи Ро С
Че Ро К

Черква

И пак да спомнеме припадноста за да согледаме преку неа некои напишани минати сведоштва.

КРС -јани
како термин не би требало да означува Христ - Христијани

КРС -јани би требало да се оние припадници за кои е запишано дека треба да земат својот крст со себе и да го носат за да бидат добри ученици. ...

уште еднаш и пак од подруг агол .

Ако испишаното КРС го толкуваме не како крст туку според тоа каков е изговорот на симболот .
Изговорот е ЧиРо

Што треба да направиме ?
Треба домиеното КРС да го изговориме како ЧиРо.
А за тоа да сториме мора да се палатаризираме т.е. да земеме во предвид менувањето на гласовите , па
К да ја изговараме како Чи
Р како Ро
С --- си отрајуваме за неа .

Споредбено

К Р С
Чи Ро

Го додадеме ли и она искажаното според легендата дека “Глас на Константин му велел , со ова си непобедлив ''.
Па се запрашуваме надвор од легендата што сторил Константин ?
-Тој легализирал Христијанството , воведувајќи ја во официјална религија на Римското Царсво .
Тоа е ок , но што со тоа понатаму ?
Одговорот е едноставен.Легализирајќи го Христијанството Ја воспоставува институцијата Црква .Преку која станал непобедив 

И еве сме па нанаѕад
од :
К Р С
Чи Ро

кон

К Р С
Чи Ро С
оттука за последново С ,пак според променливоста на звуците

К Р С
Чи Ро К

за да изговориме

Че Ро К
ЧерРК

Черк
Црк

со следбениците преку додавката за припадност јани -вани
пр.Вагне- јагне , Важе -јаже ...

Се обликува и тоа потполно
КРС -јани
ЧеРк-вани

Черк ва ни

Черква

Народните термини во нашите дијалекти кои велат 
РС -РиС-јан , РиСјанка,РиСјани би требало да се извод од терминот КРС , а би посочувале кон припадноста кон КРСТ ,односно кон епитетот Исусов ..
Зависи од тоа што гледаме и што сакаме да видиме :
На пример сум согледал уште еден наш збор кој во минатото се искористил за одредена намена.
Тоа е зборот : Цар и од него произведениот збор царство.
Преку нив не се согласувам со гледиштетео дека 
значењето за Христ е помазаник .Ако сме биле морони и во овој дел па наместо со К , да запишуваме со Х титулирањето за Исус, тоа само говори во кој правец водат нештата кога се базирани врз туѓа ,а не на сопосвена идеологија.рзија 
Kando Kandov пишува исто така дека
“ Ај што е к,сна туку е и грцка,..’’
односно дека тоа е и туѓа и подоцнежна и грчка идеологија.
Веројатно е со тоа што тие се послужиле со наша дума и ја претставиле како своја.
Гледаш , како му доаѓа кога пишав дека ниту еден од нашите соседи не треба да го испоцениме.
Пишав дека производот откако се произведува треба да се продаде ,а тие ќе се повторам се добри и вешт трговци.
Продаваат туѓото претставувајќи го за свое.
Затоа и се седнати како Власт која се претставува за Духовна Власт , во Вселенската Патријаршија.
Заслужено се таму , бидејќи нивниот минат труд се вика - трговија :))

Затоа од наша страна трена да ги соочиме со аргумиентите на нашиот јазик и да ги запрашаме што е тука грчки јазик или грчки збор ?
Зборот цар ли е грчки ?
Не , ама ете од овој звор изводот му сториле ХР .
Не верубам дека се тие туку Латините.
Тие имаат она РХ ,што е читање од десно кон лево на ХР
И додека ХР е ЦР со значењето на Цар , истото е и со алгоритмот РХ . кој што испишан со латински букви RK , се чита како Ре Кс .Од таму и титулата што е кај нив.
Коренот и во двата случаја е нашиот збор .


Околу потеклото на терминот Рекс

Рекс или што е објаснето во речниците означува
крал

“king: part of the official title of a king, now used chiefly in documents, legal proceedings, inscriptions on coins, etc Compare Regina1 ..’’

Крал:дел од официјалнто титулање на кралот и како таа виглавно се употребувала при документирањата , легалните процесуирања,натписите на кованите монети
Потеклото на овој термин го објаснуваат како :
“n.
"a king," 1610s, from Latin rex (genitive regis) "a king," related to regere "to keep straight, guide, lead, rule," from PIE root *reg- "to rule, to lead straight, to put right" (cf. Sanskrit raj- "king;" Old Irish ri "king," genitive rig ; see regal )...’’

“крал . 1610-та од латин.рех “крал’’ ,поврзан со регере “да се држи шравецот, да се биде исправен , водач, лидер , владател .
Со потеклото во претпоставениот корен *reg- за кого велат дека би можел да е ПИЕ , со претпоставените значења , “да се владее’’, “да се води правилно’’ , “да се поведе на вистински начин..’’ 1
базирајќи се со сличноста на зборовите од (санскрит , зборот “раџа’’,со значењето на крал , староирскиот за крал ,риг, регал.....)

Извор :


1- http://www.dictionary.com/browse/rex

No comments:

Post a Comment