Search This Blog

Wednesday, December 20, 2017

Ширење на тн хеленство

Застапниците на тн гркофилство и следбеницте на словенољупството ќе пишуват отприлика вака :

 Факт е дека самиот Александар, кој иако бил Македонец, ја прифатил грчката цивилизација. Во тоа време, да се биде Елин не означувало припадништво на нација во современа смисла на зборот, туку значело да се биде образован и цивилизиран, т.е., припадник на грчката цивилизација, којашта била нешто налик на современата западната култура, во којашто доминира англискиот јазик. Додека античките Грци живееле во полиси (градски граѓански области со форма на политички организации - држави) и имале развиена наука и култура, античките Македонци биле варвари во однос на Грците, т.е. необразовани племиња (живееле во родовски заедници), коишто биле неписмени (античкиот македонски јазик немал писменост, се употебувал само говорно), во основа се занимавале со сточарство и војувале помеѓусебе, заради имотни меѓи и племенски недоразбирања.

Накратко ќе речат дека
“Да се биде Елин означувало да се биде цивилизиран ’’Да се запрашаме тогаш за каква цивилизација станува збор ?
За ваква ли ?
Homosexuality in ancient Greek civilization


Имајќи во предвид придонесот на македонската цивилизација во христијанството , како на пример 
- ликот на Исус како бебе во прегратка на Богородица е насликан со ликот на Александар од Македон ?
- епитетите на ИсусЦар над Цареви , Крал на Кралеви и Син Божји биле епитети на Александар од Македонија , со кои подоцна и Исус бил идентификуван ?

Па вака :
Како може една божествена чистота да потекнува од тн цивилизација на тн Грци која е базирана на разврат, неморал .богохулство и отпадништво ?
Кој е луд тука ?

За Новиот Завет велат дека е 
 напишани на грчки јазик, бидејќи Христовите апостоли биле хеленизирани Јудеи и го владееле грчкиот јазик..’’

Од кога тоа Коине писмото се нарекува јазик ?


За да биде јазик , потребно е народ што ќе зборува 
Коине народ ?
исто како и антички Грчки народ = непостоечки категории.

Коине ПИСМОТО , од кога е наречено грчко ?


Ајде да изанализираме еден два збора од него за да изнегираме набедувањата  кај сите застапници на таа теорија зарди укажување од бесмисленоста на нивното тн осознајување .
Да изанализираме на пример сегашниот грчки назив за симболот крст , кој што денес е централно место во Христијанството.

Тие пишуваат отприлика вака :

ΣΤΑΩΡΟΣ .
Ние преведуваме како КРСТ .
Нели од нив сме зеле .
Прашањето е зошто 
Ставрос означува крст ?

Во нашиот мајчин јазик поврзаноста и пресликувањето на изводите од именката крст 
оди вака :

Крст, покрстување , раскрсување , крстење , вкрстено .крстосница 

Е а кај нив во тој нивен јазик нештата се да се крстиш колку се нелогични :
Ставрос - Крст
ваптиса (βάπτισμα) -покрстување 
диесчисе (διέσχισε) вкрстено ...

Па каков е тој јазик кој што нема никаква логика во создавањето на сопсвените зборови ?

- Совршен ?
-измислен ?

Каков е тој јазик кој што секој мора да го учи за да го научи , ако сака да го знае, бидејќи нема скоро ништо од трага во современите јазици кои што нели се христијанизирани преку него .

Дали така наречениот грчки јазик, како што Грците и грофилите сакаат светот да им верува, навистина бил жив и во употреба со илјадници години, а да при тоа во ниту една земја надвор од денешна Грција не се зборува. И ако се зборува, него го научиле во денешните училишта во Грција?.."

Тоа е навистина прашање за Грците и за грковилите.. Тие се кои би требале да одговорат на тоа прашање, имено, зашто грчкиот јазик не е нивниот мајчин јазик или јазик на нивната нација или на било која друга нација.
Зошто ,
ако нивниот, така наречен, грчки јазик е во употреба со илјади години, како самите и велат, зошто е во употреба само во Грција и во никоја друга земја во светот?" 
Грција е држава од 1828 година, а пред тоа егзистираше без граници околу 2,300 години, па затоа е чудно, како таков древен јазик да не се проширил и во некоја друга територија надвор од денешните грчки граници?

Да не е затоа што , причината што не се зборувал надвор од грчките сегашни граници е таа, што бил мртов јазик.
Исто како и латинскиот. 
Со него се служеле само органите на власта и институциите на црквата. Покрај тоа, не бил мајчин јазик на модерниот народ на Грција. Тој бил прифатен после, од како грчката држава била креирана во 1828 година и пренесуван на "грчкиот" народ преку образовниот систем на државата. 2 

Малце околу називот можното потекло на зборот ставрос, кој што освен крст е и нивно лично име како нашето Крсте 

Бидејќи христијанстото постанува државна религија со Константин Велики , (еееј држава се спомнува која нашиот соговорник Славица посакув
а да ја има како увертира за некаква си историска тежина ) во 313 год после Исус
да ја земеме оваа година како нулта и почетна за воведувањето на симболот Ставрос во светот на Рисјаните.

И велиме , постои легенда околу т,н Костантинов Крст , кој уште е познат и под називот CHI RO
Управувај

Околу употребата на овој симбол од страната на Константин се спомнува и една легенда која нашите соседи Грците си ја толкуваат по свое .
Самата легенда отприлика вели дека во ноќите пред некое од Царските двоумења дали да се тргне во некоја од битките
за одбраната на Рим поради загрозеноста од страната на некои обединети германски северни племиња , на Царот во сон му се појавил симболот Чи Ро , кај стоел исцртан на облаците ,кој бил пропратен со глас што велел да го присвои симболот со кој ќе биде непобедлив и вечен .
Константин така и сторил .Го присвоил тој симбол исцртувајќи ги штитовите на својата војска со него, тргнал во битка и победил .
Ова е симболот и како тој изгледа :

Грчката пропаганда вели дека овој симбол бил составен од две пресветли грчки букви :Х Р
кои се изговорувале како Чи Ро .Или X -Чи , P-Ро .

Велат дека со овие две букви се значува терминот Ставрос , што преведено означува Крст , како симбол и Крсте како нивно лично име .
Но тие не можат да дадат одговорот на прашањето зошто е тоа така, односно зошто Чи Ро означува Ставрос ?

Пристапивме кон исчитување и прочитавме вака :
Две букви : 

X - K'si
P -Ro 
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

Така исчитавме од симболот “окото на Ра'',како некаде е забележано ,она што запишавме и читнавме
К Ро С и 
---------------

К Р С 
Ама исчитаното не беше на грчки
И бидејќи оттаму добиваме крст ,на многу јазици освен на нивниот , прашањето е како од ова вкрстување на симболите да се стигне до Ставрос ?

И споредбено уште еднаш се враќаме нанаѕад и завележуваме уште едно дејствие .
Тоа е дејствието на вкрстување на двете букви.За да се изврши таквото нешто потребно е едната буква да се постави врз другата.Буквата Ро врз буквата К си .
Елем ,откако ќе извршиме глаголското дејствие ставање имамеи резултат.
Стави Ро врз КСи 
Читаме
Стави Ро 
К Стави Ро 
Ставро + нивниот безвзначаен додаток с
Ставрос 

И пак ништо нема од нивниот јазик .

Стави - To put

На грчки "to put" е преведен како : να θέσει (na thései )

На латински "to put " се преведува со повеќе изрази :
loco :place, position, set, put, posit, dispose
jacio: cast, fling, throw, throw away, throw off, throw out
dido: distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
disdo:distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
obdo;expose, put, place, place before, shut, close
sisto:stop, set, present, arrest, place, put
addo: add, bring, give, append, apply, lay on
paro: set, prepare, procure, intend, plan, supply
colloco:quarter, place, place together, install, instal, establish
conloco:rank, place, place together, install, instal, establish
iacio: throw, scatter, cast, hurl, fling, throw away
adhibeo: use, apply, summon, make use, invite, put
quaero: miss, seek, inquire, ask, require, look for
repono :replace, lay, store, restore, place, put
constituo : fix, constitute, establish, appoint, set, set up
sepono: set apart, lay aside, banish, put, put apart, put aside
do : give, allocate, offer, bestow, grant, lend
coicio : fling, pile together, throw, conclude, devote, infer.

На македонски сугерирањето е :
"To put " "да стави ( da stavi) од : стави (stavi)

Значи за
Кси Ро ,, да биде Ставрос
многу македонизам треба во исчитувањето.


Еве го аргументот придонесот на Македонската цивилизација во Христијанството 

Симболот ЧИ РО 

на монета од времето на Птоломеидите
Управувај

Спомнувајќи повторно монетите да се потпрашаме уште еднаш 

Како тоа некаква си славна тн грчка цивилизација која нели остава траги насекаде низ човештвото , да нема зад себе оставено никаква монета со натпис Елада , Елени , или Грција ?

----
Линк 

Homosexuality in ancient Greek civilization
Gem
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
Homosexuality in ancient Greek civilization
1- https://www.pinterest.com/mido013/homosexuality-in-ancient-greek-civilization/?lp=true

2 - Ристо Стефов


No comments:

Post a Comment