Search This Blog

Sunday, September 4, 2016

“старо-грчки“

“старо-грчки“ е само проектно име со кое историчарите од 17, а посебно од 20 век ги означуваат јазици и дијалекти кои се зборувале од класичниот период, преку антиката се до Византија. „Грчки“ јазик со тоа име не постоел никогаш се' до некаде 1905-08 година, до Мегали Идејата кога за прв пат се именува како таков модерниот грчки, познат како Катеравоуса кој во 1986 е заменет со Демотики, јазикот на Птоломеите. Во Класичниот период постоеле повеќе од 15 локални дијалекти и јазици, повеќето биле различни едни од други, се до почетокот на 3 век ПНЕ кога Филип 2. го создава КОИНЕ од сите тие дијалекти, а со една цел заради единство во командувањето со армијата. Тоа е тој јазик кој поната се сретнува и во Средниот век, како црковен јазик, а потоа и официјален јазик на Источното римско царство. Во периодот на Римското царство, тој се нарекува со името Ромаикос, а додека во исто време латинскиот се нарекува Романос... Терминот „грчки или старогрчки“ не е само за јазикот, туку и православието го нарекуваат „грик ортодокс“ иако грците биле пагани, а не христијани. Се до Мегали идејата жителите на Грција одбивале да се идентификуваат како Хелини или Елини, а се идентификувале како Ромаикос или Романци, затоа што тој збор во вокабуларот на Ромаикос јазикот значи НЕВЕРНИК. За последниве два - три века е напишана огромна литература која ги употребува тие термини, но во содржината на таа литература ќе се види дека тоа не е поврзано со денешните грци и нивната суб-култура... Во Амандманите на Хронолијата на историјата на Светот на Сер Исак Њутон до Британската Кралица може да се види дека, историјата на Западната Цивилизација започнува токму со Владеењето на Александар и Македонската Империја. Тој јасно пишува таму... Времето од смрта на Александар до денес (се мисли на тоа време) не е толку многу далеку, како што тоа некои скаат да го престават. Тој термин е скован од западните историчари и теоретичари и му одговара тој термин, бидејќи на тој начин ги лоцираат географски корените на т.н западна цивилизација, според тие нивни теоретичари-романсиери од 17 век.


Blagodarnost do Marko Mark

Преземено

No comments:

Post a Comment