Search This Blog

Thursday, September 15, 2016

Од МаМаМа кон Аз


‎Каждый знак в глаголице имеет сакральное значение и обозначает определенное число.
Знак «Аз» — человек, число 1.



Секој знак во глаголицата има свето значење и претставува одреден број
Знак «Аз» – број 1, Човек,


Допустить да сравнивать ваш замечательный анализ со 
Происхождение и возможное значение буквы м


________________________
Македонски јазик
Ќе ми дозволите да направам споредба со она што имам согледано, околу можното потекло на буквата м 
да ја погледнеме графичката конструкција, од каде што констатираме дека во древни времиња имала три вертикални линии ||| сврзани со неколку `` знаци , од десно кон лево напишани на следниов начин |` |` |`
Ајде да го споредиме овој симбол со “ Пиктографски ( сликовит ) речник на зборот “ , кој се користел во текстовите напишани на плочи од страна на Трачаните и некои сродни Идеограми “ од книгата на Др. Стефан Гајд “ Декодираните скрипти на Трачаните- 1”, каде можеме да видиме некои сличности:
 ( Р8)* Бог
( А40; Р8)* Бог
 ( Р8А)* три – еден Бог ( Светото тројство, боговите )- ( 2 )
__________________________________________________ __________________________________
* Сите хиероглифи овде се претставени по нивниот азбучен и броен редослед според класификацијата на ГАРДИНЕР.
(2)- Во Еврејската Библија значењето на зборот Бог е и во множина ( “Elohim”=” Богови “), но секокаш по дефиниција се преведува како ” Бог “
( Еден Бог ) во Арабскиот Коран, Бог е исто така и во множина `` Ние, вашите богови``, но секогаш е со значење `` Еден Бог`` ( како што е Алах исправно преведено од Арабски ). Во Христијанската традиција оваа `контрадикторност` која што се гледа во ( множина спроти еднина ) е објаснета во “Доктрината на Светото Тројство “ ( односно Бог е еден, но со три персони-личности: Татко, Син и Светиот Дух......1
Па така го читаме објаснувањето на :
|`= Бог, да погледнеме
Она што го имаме се два знака | и ` , а исто така и објаснувањето на Стефан Гајд за ``значењето на ``Бог`` и забележителноста на “Nooty”-мисла во Бохарскиот ( Северно Египетско-Коптски ) дијалект 1 ’’ , но ние ќе се запрашаме дали тоа навистина е така?
Според она што ние го знаеме за древните времиња, две работи треба да се напоменат:
- матријархат како религиозна форма и
- култот на мајчинството
Според овие факти принудени сме на друг вид објаснување
| ` Божица, наместо | ` Бог и Нејзината најпрва и најкратака забележана форма Ма, па така имаме:
| - согласка или `М’
`- самогласка или `а’ сврзани заедно како првиот збор, па така | ` = Ма 
Ако се фокусираме на третата слика на `` Три-еден Бог`` или на горните слики слика бр.4 , би ја согледале следната ситуација
|`|`|` каде што | - > M, ` - > a, |` - > Ma
или
|` + |` + |` ->
Ma + Ma + Ma
во врска со буквата м пиктогравската форма на истата ,во оние времиња била пишувана од десно кон лево на следниов начин
|` + |` + |`
|`|`|`

додека денес напишано од лево кон десно како краен резултат го дава обликот 
m
Николай Таранов,‎ “Руны славян и глаголица’,

“Околу потеклото и можното значење на буквата м’’,
Линк
МАГИЈСКОТО ПИСМО НА ПЕЛАЗГИТЕ – ГЛАГОЛИЦАТА


http://homermakedon.blogspot.mk/2014/04/blog-post_13.html

No comments:

Post a Comment