Search This Blog

Sunday, September 18, 2016

ЧиРО за Црква за ХРВ и за СРБ

Ајде малце да помуабетиме околу текстов ..
http://homermakedon.blogspot.mk/2016/09/stvaranje-slavenske-bajke.html

 Ваму е напишано дека:
“crkveni kler je pokrenuo ideju za promociju Moskve u "Treći Rim" (ili "Novi Novi Rim")
Začeta u Tveru , za vreme vladavine knjaza Borisa od Tvera , gde je monah Foma napisao "Pohvalu pobožnome knjazu Borisu Alexandroviću", ideja
 za promociju Moskve u "Treći Rim", spremno je prihvaćena u crkvenim krugovima diljem tada novoosnovanih Ruskih knježevina: Kijevskim, Moskovskim , P'skovskim i Novgorodskim. Prvi koraci ka realizaciji ove ideje su napravljeni za vreme vladavine knjaza Ivana III iz Rusije , koji se zbog toga udao za Sofiju Paleološku (Palæologus), nećakinju Konstantina XI Palæološkog , posljednjeg cara kristijanskog Konsantinopola (Carigrada). Ivan III je kroz ovaj brak dobio i zakonsko pravo kao naslednik Istočnog Rimskog Carstva ...’’

Од тука можеме да согледаме презимето на целата некогашна Царска Ловза во некогашна Русија .
Презимето од незам точно кога но од тоа време па наваму е РомановиРоманови како презиме по својата суштина означува желбата за континуитетот на зачувувањето на православното , со тоа што Москва би ја прогласиле за Нов Рим 

Или поточно 

Нова Рома 
па исчитано од подруг правец 
Рома Нова.

Рома Нова како титулирање и некаков си правен аспект , кој што подоцна се усвојува како презиме на династијата ...
РомаНови , Романови

"Oba dva su Rima pala. Treći će opstati za vek-vekov, i neće biti četvrtog. Niko ne može zameniti naše kristijansko carstvo..."


Тука во продолженито на цитатот ќе дочитаме

“- S ovom "obznanom" lažni temelji za pojavu do tada još nepostojećih "Slavena" su postavljeni...’’Мене ми се чини дека би требало да се поставиме на начин дека историски се работи за постоење на два термина.
Словен како прв термин 
Славјанин како втор термин.
Овој вториов термин би требало да е создаден како термин во времето на Царска Русија и тоа врз основите на првиот .
Кога на првиот му се додава наставката НИН , која означува припадност . Понатаму околу називите Хрват и Србин 
За нив читаме дека се објасува според "De administrando imperio" на Костантин Профироген 
дека називот Хрват означувал “оној што поседува огрома територија ’’, а називот Србин Слуга 

“Kako bi se raskrinkalo falsifikovano poreklo "Hrvata" i "Srba", kao i njihov naziv, potrebno je prvo proveriti postojeće interpretacije ove teorije, koje se temelje isključivo na ovom Porfirogenitovom aktu kao jedinom izvoru. 

Da je poreklo "Srba" i "Hrvata" stvarno falsifikat je pokazano preko samih primera iz delova teksta ovog akta. 

Dovoljno je pogledati zvanična naučna tumačenja o poreklu "Hrvata" i imena "Hrvat". U prvom se govori o navodnom poreklu naziva "Hrvati". Tako u ovom aktu stoji zapisano: "Hrvat" u "slavenskim jezicima" znači "onaj koji posjeduje veliku teritoriju."

Додека за називот Србин читаме дека означувал 
“ Takođe, Porfirogenitov pomen "Srpskog" imena koje potiče od latinske riječi "Servus" (što znači "sluga") ..’’
Кон сите негации кои братот Васил ги навел таму би додал уште едно гледиште утПоточно би се повторил бидејќи тука веќе и пишав околу тоа пред некое време кога пишувавме за Чи Ро симболот


Чи Ро , би го согледал и од агол на припадноста

Прстапот е дека Чи Ро ,како симбол означува и Црква што ја создава Константин , преку која се овековечува за навек и со тоа како бесмртен ги добил сите ововремени битки ..


“Дали знаете дека постојат два термина кои се многу блиски меѓу себе ,а сепак не се преливаат еден во друг .
Тоа се термините
Chrestiani
и
Cristiani 
Да согледаме разликата :​

Chrestiani 


Ако се вратиме нанаѕад кон симболот окото на Ра ,кој е совладан ,презеден и во употреба и кај Проломеидите , според парава ...читаме дека тој симбол во времето на Константин се поистоветувал со буквите Chi Ro,

Што е тогаш тоа Чи Ро ?

Од историја среќаваме дека Константин официјализира религијата на рисјаните што би се рекло дека и ним ,наместо да ги прогонува им ја наметнува својата власт.
Христијаните признаени од страната на Костантин наместо да биват убивани и прогонувани и е дозволено да ја искажуваат својата вера и на одредени места кои се официјализираат а се наречени - како ?

Чи Ро

Че Ро К
Ц е Р к ва

Црква

За терминот Christiani ,освен дека означува следбеници на Христа повеќе и нема потреба да се објаснува .


Две букви :

X - K'si
P -Ro
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

К Ро С и
---------------

КРС


Со замена се добива :

К Р С

Чи Ро С
Че Ро К

Черква

И пак да спомнеме припадноста за да согледаме преку неа некои напишани минати сведоштва.

КРС -јани
како термин не би требало да означува Христ - Христијани

КРС -јани би требало да се оние припадници за кои е запишано дека треба да земат својот крст со себе и да го носат за да бидат добри ученици. ...

уште еднаш и пак од подруг агол .

Ако испишаното КРС го толкуваме не како крст туку според тоа каков е изговорот на симболот .
Изговорот е ЧиРо

Што треба да направиме ?
Треба домиеното КРС да го изговориме како ЧиРо.
А за тоа да сториме мора да се палатаризираме т.е. да земеме во предвид менувањето на гласовите , па
К да ја изговараме како Чи
Р како Ро
С --- си отрајуваме за неа .

Споредбено

К Р С
Чи Ро

Го додадеме ли и она искажаното според легендата дека “Глас на Константин му велел , со ова си непобедлив ''.
Па се запрашуваме надвор од легендата што сторил Константин ?
-Тој легализирал Христијанството , воведувајќи ја во официјална религија на Римското Царсво .
Тоа е ок , но што со тоа понатаму ?
Одговорот е едноставен.Легализирајќи го Христијанството Ја воспоставува институцијата Црква .

И еве сме па нанаѕад
од :
К Р С
Чи Ро

кон

К Р С
Чи Ро С
оттука за последново С ,пак според променливоста на звуците

К Р С
Чи Ро К

за да изговориме

Че Ро К
ЧерРК

Черк
Црк

со следбениците преку додавката за припадност јани -вани
пр.Вагне- јагне , Важе -јаже ...

Се обликува и тоа потполно
КРС -јани
ЧеРк-вани

Черк ва ни

Черква


Историските извори велат дека ,настрана легендата за симболот на Chi Ro и појавата во облаците на сон на Константин , и настрана гласот кој му велел дека со тој симбол ќе биде непобедив...Факт е дека Константин со признавањето на христијанството како државна религија , придонесува во создавањето на институцијата Црква , преку која за навек станал непобедив....’’


http://homermakedon.blogspot.mk/2016/05/chi-ro.html


 Чи Ро би можел ,освен за терминот Церква , би можел да се согледа и како “корен ’’ за називите Хрват и Србин 

Еве како:

Chi Ro , за Хрват 

Ch ->K 
Ch Ro , па со додавката за припадност - аt ,ChRo -аt , ChRoat Croat ,отука Кроатиа за територијата 
Преку следнато изедначување , би дошле и до преводот 
Chi Ro 
Ch ->C->H 
Х Ро , со додавката за припадност - ат , Х Ро Ат 
Хроат Хрват , и Хрватска за територијата , која се потчинува кон Рим преку изразување на припадност преку симболизмот на кршетевањето ..создавајќи на тој начин Раби Божији или Раби во Крстот .
Ако земеме дека и симболот на Крст се испишува и како Х и како + , тогаш ова Х би се исчитало и како двоглас Х - КС 
Значи би имале Раби или кои се припадници на крстот .
Х РаБи 
Х Р Б 
б->в 
Х Р В 
ХРВ со додавката - ат, Хрват 

За називот Србин , пак истото ..
Потребно е да согледаме дополнителните порамнувања кај буквите, на овој начин :

Chi Ro 
Ch -> H 
H->S 

Si Ro 
Se Ro 
i->e 

Se Ro ,со додавката за припадност оv 
Se Ro ov 
SeRooV*
SRV
при што 
V->B 
SRB 

или преку симболот крст, припадноста кон Црквата преку покрстувањето исчитано и вака :
Chi Ro 
Ch -C-H
H преведено со Х 
Х РаБи 
Х Р Б 
Х-С
СРБ , па со додавки и како Србин и како Србија ,територија која означува простор каде се согледува припадноста кон Црквата и крстот .

No comments:

Post a Comment