Search This Blog

Sunday, July 31, 2016

Kibela vo Crkvite denes

"Знаеме дека жената е маргинизирана во христијанството со одлуки од тие вселенски/никејски собори. 
Дали е останата некоја скриена симболика и поврзаност во изградбите-интериерот на црковните храмови со претходно многу почитуваниот култ околу Кибела и лавовите, секако без нејзино визуелно присуство во христијанството бидејќи е од женски род ?..."

prezemeno od diskusija na link:
https://www.facebook.com/groups/172490602929553/search/?query=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0