Search This Blog

Wednesday, June 1, 2016

Адреса до книга

http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html

Адреса до книгата :
"Thessalonians are Macedonians [in Christ Jesus], who having accepted the word of truth persevered in the faith even in persecution from their fellow-citizens. Moreover, also, they received not the things said by false Apostles. These the Apostle praises, writing to them from Athens [by Timothy].'.."1

“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..“
Извор:
Според Книгата на Ф.К.Буркит “Историјата и пренесувањето на Евангелието ,трето издание ,Гл.9 ’Марикон :Христијанството надвор од Историјата’’Лондон , 1911 , стр...355-356


Source:-------------

1- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356

линк 


http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html

No comments:

Post a Comment