Search This Blog

Sunday, June 12, 2016

Првото Послание на Светиот “Апостол Павле до Солунјаните 1: 5 ;1 :6 и 1:7

Верниците за Библијата  би рекле дека не постои поголема вистина  во Светов , отколку она што е запишано во неа .

А во неа е запишано  дека според Првото Послание на Светиот “Апостол Павле до Солунјаните  1: 5 ;1 :6 и 1:7  , стои запишаното :

5.зашто нашето Благовештие кон вас , не беше само со силата на словото , туку и со силата на Светиот Дух, и со голема увереност:сами знаете какви бевме за вас помеѓу вас ...’’ 1:5,
6..“ И *вие се угледавте на нас и на Господа , кога со големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух , 1 :6
7.така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја .


Ова е  најпрвото поистоветување на Македонците со Словото.Подоцна , ова поистоветување ќе го наведе и еден да речеме и историчар кој  во своето дело ќе се повика на , замислете си само , современик од времето за кое се опишува :
Тоа е ќе речеме писателот или авторот 
F.C. Burkitt кој ќе се повика на современикот на тоа време Marcion  и ќе напише дека:

“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..“"Thessalonians are Macedonians [in Christ Jesus], who having accepted the word of truth persevered in the faith even in persecution from their fellow-citizens. Moreover, also, they received not the things said by false Apostles. These the Apostle praises, writing to them from Athens [by Timothy].'.."1

Како треба да согледаме напишаното и што треба да правиме ?
Се што треба да се стори е да се редефинира и да се ретеминира.
Ако можете да приметите во текстов што сум одвоил се употребува терминот Благовештение .
Дали знаете дека тој наш термин е напуштен , се употребува повремено , а е заменет со терминот Евагелие ?
Верувам дек а многумина од вас  тука во групава немет поим за ова .
И не само што немат поим ,туку не им е ниту важно .А, дека е важно важно е затоа што свесно или не напуштаме сопсвените македонски терминирања и ги заменуваме со туѓи . Зошто тоа  се прави ?
Има ли потреба од понатамошно продолжување на таквото нешто ?
Дали сме поумни ако наместо со македонски збор, нештата ќе опфатиме со англиканизам на пр.?
Секако дека не сме поумни ,како што не сме поумни ако нештата опфатиме со грчки или латински ,наместо македонски термин...
Понатаму, во текстот се посочува употребата на терминот Слово
Слово како термин што за прв пат се применува  како опис за Македонците кои прифатиле тогаш ,за нив новата религија и поради чиво прифаќање и пострадале .
Дали знаевте дека терминот Христ и терминот Христијани , во однос на терминот Слово се термини кои се понови и настанале некаде околу , според некои најнеутрални извори најдоцна во  III век од н.е. 
Ние, тука зборуваме за термин од крајот на I ера после Исус .
Со овој терминсе опфатени, најнапред Македонците од Солун, потоа терминот се шири за сите Македонци од цела Македонија.Ширењето оди и надвор од тн етно граници и се расширува врз Кановите кои опткако ќе прифатат Словото преминуваат во Кнезови, ги менуваат и сопствените лични имиња и примаат нови заради кршетевањето што прифаќаат и со  кое се поистоветуваат со Исуса.

Понатаму Словото е шири кон Запад  и Моравија ,за да најнакрај Руси ќе дојдат во Охрид и ќе попримат Словото.
Проследиме ли ширењето на Словото увидуваме дека постојаните категоризации се југ – запад и исток , нешто што објаснува зошто нема Северни тн Словени како етникум .Е нема и нема да има затоа што Слово е религиозен термин : Што треба и што мора да се стори е да се испише дека она  К од СЛВК  ,а е извод од зборот  
 Ч Е Л О В Е К   означува  -  усмерение кон припадноста на Словото .
 К  испишана  и како  |<  или како  
ß означува само едно припадност .
СЛВ  К   или  Припадност кон СЛВ  
попластично испишано 

СЛВ  
ß
и понатаму почитко 
СЛоВо   и припадништво, подаништво кон истото .
Терминираме и тоа вака  преку споредба:
Ако за припадникот кон Христ ќе речиме дека е   Христијанин, ако припадникот на Исус  ќе опишиме дека е Исусов следбеник , тогаш како опишуваме припадноста кон Слово-то ?
Како ако не со терминот кој се видоизменува низ времето  а е испишуван како :Словак*, Словен, Славјанин .
Значи да се редефинира на начин дека Словен не е термин кој укажува на некаква група народи од Зад Карпатити, туку редефинирајќи укажуваме дека терминот Слово, Словен , Словени е религиозен термин , кој како таков во денешна употреба се стретнува како “Првославен’’ или “Православен ’’.
Извор:
1- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356
Индекс:

Кој е F.C. Burkitt ?
Писател од 19 век , 3 септембри 1864-1935 
бил Теолог и Учител  на Кембриџ .Започнале да издават медала наречена Burkitt Medal според неговото име *
Историчарот е  Буркит 
F.C. Burkitt, кој ќе се повика на пишувањата на Марчион или  Marcion ... 
Кој е Marcion ?
Маричон бил роден околу 100-тата год. Во Понт ( северниот дел на денешна Турција , на Црно море) и животот го живеел до 60-тите год на вториот век од н.е.Татко му бил Христијанин, ја имал титулата  Епископ на тамошната Црква ....
Marcion was born about 100 A.D. in Pontus, apparently at the well-known Black Sea port of Sinope, and his life occupies the first sixty years or so of the second century. His father was a Christian ; our authorities tell us that he was ' Bishop ' of the Church there...’’Ќе прочитате за повеќе таму ако влезете во линкот :
Линкови :
http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crawford_Burkitt