Search This Blog

Monday, April 11, 2016

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

Читајќи ги објаснувањата дека во латинскиот 

semper-always,ever 
augustus-a)consecrated,sacred,reverend,venerable,majestic,elevated
-b)Augustus-relating to the mount of August; 
но бидејќи она augustus е запишано со мала,а не со голема буква "a" тогаш значењето на овој назив треба да го согледаме во запишаното -a)
еt-cj.1.and; a) and so, and then;
b) and endeed,and in fact; c)and moreover,and besides;2.and also,also ( =etiam)
3.et..et as well ..as,both…and,not only…but also... 
rex,regis m -king,monarch ,prince ;adj.ruling,supreme;-a) pl.royal family ,princes; b)arbitrary ruler;despot,tyranin ;c)hight priest;d) leader,head,chief,master,lord,
e)mighty person.great man,patron,protector.
illustri~ilustrat|e -illustro 1;~ion exemplum n.- 3


Во превод на македонски 
semper -секогаш 
augustus-a)посветен,светол, почитуван,величествен,возвишен 
-b)Augustus-се однесува на месецот Август 
rex,regis m –крал,монарх,принц; adj.владеење,највисок,владетел,врховен,возвишен,краен 
a) мн.царско семејство,принцеви 
b) самоволен владател ;деспот,тиран; c)висок свештеник;
d) водач.глава,шеф,гоподар
e) света личност,велик човек,заштитник .
illustri~илустрација ,-"запис"

et-cj.1.и; a)и сега и тогаш;
b)и навистина,и во суштина ; c)и повеќе од тоа и освен тоа ;2.и исто така,исто ( =за, и навистина)
3.et..et исто така ...како заедно...како не само..туку исто така ..
И даги реинтерпретираме титулирањата на Душан

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "наместо Грчкиот Цар ...како 

"Милостиваго и ва вијеки веков владатела изабранаго Цара царски запис "

Imperator Raxie et Graecorum
наместо грчки ...како 

Владател и Цар и повеќе од тоа благородниот (,благодарниот,милостивиот ..)...


dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperatorнаместо грчкиот ....
како 
Боговозљубениот Романски,Склавјански и Албански владетел ..Извори:

3- S.A. Handford and Mary Herberg ”Latin-English, English -Latin dictionary”..стр.292,123,50
За македонскиот превод користена литература :
Црвенковски Душан “Dictionary English Macedonian Macedonian English =Речник англиско-македонски,македонско-англиски’’,Венеција,Штип, 2000 год