Search This Blog

Sunday, December 13, 2015

За Зборовите Македонија и Македонец

ЗА ЗБОРОВИТЕ МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЕЦ

Гоце Јаневски

Македонската научна мисла воопшто нема изграден став за значењето на зборот Македонија. Се уште се талка по патиштата од зад карпатите до Балканот по нови докази за поткрепа на "Панславјанската теорија" за доселувањето на Јужните Словени. За разлика од нас, западната и посебно грчката научно-историска мисла имаат и тоа како изградена доктрина за објаснување на значењето на зборовите Македонија и Македонец. Нивното официјално толкување е напишано вака: Зборот Македон (Гк: Makedvon) најверојатно е дека произлегува од грчкиот збор "Makednos", збор што најпрво бил спомнат во Хомеровата "Одисеја" (Од. Х. 106), а подоцна и од Херодот кој најразличните дорски племиња, меѓу кои ги вброил и Македонците, именувајќи ги како "Makednon eunos". (Хер. I. 56,VIII. 43). Зборот "Makednos'' го има(л) значењето на "долг'', "висок'' и "планинец". Археолозите затоа и се со уверувањето дека Македонците, бидејќи биле високи, така и се наречени. Деновиве, поради фактот што Македонците уште од најраната предисторија живееле во планинските предели на Вермио во Грција, најмногу преовладува значењето на "планинец". Грчките зборови Maketia и Makeai исто така биле користени за идентификувањето на Македонија и Македонците....

Се надевам дека не ќе ми забележите што ќе се обидам да дадам свој коментар за произнесениве објаснувања за значењето на зборовите Македонија и Македонци. Зборот "Makednos" го има (л) значењето на "долг'', "висок'' и "планинец''. Археолозите токму затоа и се со убедувањето дека Македонците, бидејќи биле високи, така се и наречени. Деновиве, пак, поради фактот што уште од најраната предисторија Македонците живееле во планините на Вермио во Грција, најповеќе преовладува значењето на "планинец''. Од вака напишаново може да се забележи дека значењето на зборот Македонија и Македонец се менува од "долг'' до "висок'' и најнакрај "планинец''. Анализата на значењето на зборовите самата по себе го наметнува прашањето ЗОШТО зборовите Македонија и Македонци го имаат, односно го имале ваквото значење. За да се одговори на ова прашање потребно е да се отстапи од анализата на зборот како предмет на набљудување и да се анализира самото значење на зборот дадено како независно од зборот, од некои надворешни фактори. Во случајов не како е напишан зборот и кои букви се употребени за пишување на зборот што се анализира, туку како некој од страна го гледа напишаното, како го разбира напишаното, како го пренесува на други и зошто сето тоа го прави на начин на којшто го прави. Појасно кажано, зошто на пр. археолозите велат дека Македонец значи "долг'' и "висок''. За да одговориме на ова треба да ја запознаеме психологијата на археолозите, нивниот речник што се користи при нивната работа, како и самата природа на нивното работење. Запознавајќи го сето ова, со сета моја почит за нивното работење и за археологијата како наука, можеби би можеле да го најдеме одговорот на значењето "Зошто'' и да речеме: Значењето на "долг'' и "висок'' е НАЈМНОГУ ВЕРОЈАТНО дека се должи на фактот што тие и потсетуваат на "погребници'' кои копајќи и истражувајќи ја внатрешноста на земјата, барајќи и самите по најразлични одговори, налетуваат на упокоените остатоци, скелети од луѓе што живееле од порано, и пронајденото ќе го измерат во ширина и во должина. Затоа и значењето ДОЛГ, додека истите тие упокоени, додека живи ги имаат димензиите, широчина и ВИСИНА. Оттаму и значењето на "висок''. Самиот Херодот можеби видел некои високи луѓе и за нив да запишал дека тие високи луѓе биле Македонци, како нивен современик и очевидец. Тоа можеби и било вистина, како што е и вистина дека Македонците се споменати во Хомеровата "Одисеја'', но сепак тоа објаснување не дава за право да се прифати дека значењето на зборот е доволно објаснето. Според таа логика, дали ако археолозите во некоја претпоставена иднина налетаат на претпоставени остатоци да речеме од некои кошаркари, или било кои други високи луѓе, дали тогаш и за нив би можело да се каже дека станува збор за Македонци?

"Планинци'' како објаснување на значењето на зборот Македонци исто така е никакво објаснување, бидејќи според тоа сите оние луѓе кои живеат на планините, високи или ниски, големи и мали, населени насекаде на планетава би требало да се наречат Македонци. Не само тие што живееле на планините Вермио во Грција, туку и тие што живееле на пример на Тибет. Или тука станува збор за тоа дека смислата е оти планините на Вермио се во денешна Грција.

Во врска со самиот збор Грција, и јас морам да кажам дека во тие најрани времиња не постоел ниту приближно таков збор, бидејќи тогаш немало такво формирано име, ами само Хелени, бидејќи постоеле хеленските племиња со нивниот хеленски јазик. Со ова би се рекло дека се е во врска со погрешно изведените дефиниции. Погрешните дефиниции се подобри отколку непостоењето на никакви дефиниции, но сепак како резултат имаме погрешност во заклучоците. А неточните заклучоци наведуваат на погрешна акција... Дури и самиот збор Graichoi или Graecia се појавил со Римското навлегување на Балканот. Затоа е потребно наместо фокусирање во значењето на зборовите да се насочиме во анализирање на самите зборови. Наместо да си "играме'' со значењето на зборовите да почнеме да си "подигруваме'' со самите зборови, со нивната основа, со нивната намена, за да се открие пораката што напишаното ја носи со себе, за правилно да се искористи и да се насочи во правец на вистинската функција што зборот треба да ја има. Функцијата да објаснува, да го дава значењето, да ја открива пораката напишана од некого кога било, каде било наменета за денес, наменета за сите. Играјќи си само со значењето на зборот Македонците ги има "направено'': долги, високи, планинци, потоа "Бугари'' во Бугарија и "Западни Бугари'' во "FYROM'', потоа "Јужни Срби'' во некогашните Српски кралства, "Албанци'' повикувајќи се на теоријата на "Илиризмот'', потоа "Славомакедонци'', "Скопјани'', "Фиромци'' и за на крајот "Грци'' во Грција, не само во сегашноста, ами специфично за во минатото.

Вистинското прашање е ако Македонците се Грци, тогаш кои се, односно што се Грците? Грците велат дека се потомци на старите Хелени. За да одговорам на ова прашање предлагам да си "поиграме'' со самиот збор HELLENI. Во анализата на овој збор би требало да искористиме неколку принципи.

1) Принципот разгледување на зборот буква по буква и правилно согледување на девијацијата на буквите со текот на времето;

2) Како посочениот збор се запишувал во минатото, а како се пишува денес;

3) Немешање на јазиците во ваквото истражување, ако се почне со македонскиот да се заврши со македонскиот и по можност да се согледа взаемното влијание на јазиците во непосредна близина. Ова, бидејќи јазиците се исти како луѓето, во меѓусебните контакти даваат и земаат, се разменуваат.

Применувајќи ги овие наброени правила да почнеме со играта. HELLENI. Буквата H се запишува и како K'S или X - КС во кирилицата. Пр. Ale(x)andar Але(кс)андар. Буквата Е се запишува и како E-JE-IJE-I пр Река-Рјека-Ријека-Рика. Со замената во HELLENI се добива HELLENI - (H)ELLENI - (K'S)ELLENI - K'SELLENI - K'SJELLENI - K'SJELLJENJE. Тука го читаме глаголот СЕЛИ од се населува, се отселува, се доселува. Прашањето зошто тој збор би можело да се одговори и вака. Да речеме неодамна јас се имам доселено во Илиноис, САД, и тамошните луѓе се очевидци на моето доаѓање на нивна почва. На нивниот англиски јазик, како културни и цивилизирани ме имаат забележено како IMMIGRANT, бидејќи на англиски immigrant е доселеник, а migratoin е населување. Можеби нешто слично се има случено на нашиве балкански простори кога одредени племиња на Јонци, Ахајци, Еолци и кои било други се имале доселено кај нас. Па, таквото населување да било забележано како K'SELLENJE, а луѓето кои се населиле да биле наречени K'SELLENI. Подоцна со тек на времето девијацијата на зборовите можеби била во правец HELLENI, па со изнаоѓањето на отстранувањето, сечењето на одредени букви на почетокот или на крајот на зборовите да е дојдено до следнава ситуација HELLENI - (H)ELLENI - ELLENI, а за тоа можеби доказот се крие во споменатиот Хомер овојпат во "Илијадата" каде е забележано дека зборот HELLENI доаѓа од зборот SELLANIOU или SELLANIANS по извршената импутација на буквата S (Iliad b' 683) или во некоја од поранешните редови (Iliad b'530). Во b'683 стои "OI T EIXON FUIHN HD' ELLHNES (ELLINES-ELLENI)...

Слично е ако постапиме и со анализата на зборот МАКЕДОНИЈА. Анализата би можела да оди во правец: Буквата Ј е дојдена од германските јазици најдоцна од сите преостанати букви и затоа ќе ја отстраниме. Останува MAKEDONIA. Пред тоа било запишано МАКЕДОНИ(В) со употребата на руската, бугарската, старомакедонската буква - двоглас В.

Но, бидејќи не веруваме во теоријата за доселувањето на Јужните Словени, таа буква ќе ја прескокнеме и да ја искористиме буквата Е. Неа да ја додадеме на буквата A и имаме нова буква двоглас AE. Со нејзина примена се добива MAKEDONIAE. Па, ако и на втората буква од зборот, на A ја додадеме E се добива MAEKEDONIAE. Да го поделиме овој збор на два дела имаме MAEKE///DONIAE и читаме MAEKE.. MAIKE.. MAJKA и вториот дел од зборот DONIAE...DONIAI...DONI'A'I. Ако наместо предмет долина во овој збор бараме глагол, тогаш и го читаме глаголот НОСИ од ДОНЕСУВА. Кај Далматинците и преостанатите "јужни'' Словени отприлика така и се користи зборот за трето лице еднина во женски род: Таа Донесува или DONI'A'I ..DONJE'A'JE.. DONJE'LA'JE... DONE'A'E... DONE'LA'E... DONELA....

Прашањето зошто МАЈКА се толкува со:

1) Матријархатот како првична организациска форма на семејно-родовското уредување кај човекот;

2) Спомнувањето на богот Македон, според митологијата на Олимп, како и

3) Постоењето на култот на Големата Божица МАЈКА или МАЈКАТА ЗЕМЈА, што се прославувал не само на Балканот, ами и пошироко... Прашањето што е тоа што Мајката ДОНЕСУВА се одговара со ЖИВОТ исто како и МАЈКАТА ЗЕМЈА....

Зборувајќи за зборовите дозволете ми да направам една споредба на зборовите: Долг, Висок, Планинец во некои од медитеранските јазици. Во арапскиот: ДОЛГ - TAWIL, ВИСОК - TAWIL, Планинец - REEFIY...; во каталонскиот: Долг - ALT, Висок - LLARG, Планинец - Gent de la muntanya; шпански: Долг - ALTO, Висок - Largo, Планинец - Montaniero; Италијански: Долг - LUNGO, Висок - Alto, Планинец - Montagnino. Ако пак го споредиме значењето на зборовите MAKE///DONIA со посочениве јазици, тогаш се согледува следново: Во арапскиот DOONIA или DOONJIA - Живот на планетата Земја; каталонскиот Donar - ДА ДАДЕ, Шпански: DONIA... или DONJIA - ЖЕНА; италијански: МАЈКА - MADRE или MAMA DONNA - ЖЕНА. Ако сега се обидеме да ја дадеме описната форма од значењето на зборовите МАЈКА ШТО ДОНЕСУВА ЖИВОТ, вклучувајќи ги и девијациите за зборот МАЈКА и во Индо-европските јазици МАЈКА... MAMA... AMA... MA... и споредувајќи со MAKE///DONIA би можеле да го најдеме и латинскиот корен на зборот МАЈКА што ДОНЕСУВА ЖИВОТ: MAMA///DONIA... AMA///DONNIA... MA///DONNA... MADONA... и прашањето: Зошто најпрочуената Мајка на светот, што го Донела на свет нашиот Бог ИСУС ХРИСТ, според Библијата, го добила тој епитет, се одговара самото по себе. Исто како и прашањето зошто на нашите икони и фрески Таа е претставена со шеснаесетзрачното сонце!?
togas so pravo se prasuvame spored koj i od kade Makedoncite go dobile svoeto ime.
I kako sto e pisano i na pocetyokot na topikov imeto na nasata zemja spored istoriskite izvori e povrzano so Makedon .
Историјата запишала дека ,ова би требало да е грчки сајт
Македон е корен за името Македонија
http://homepage.mac.com/cparada/GML/D
eucalion1.htmlТеа забременета од Зевс дава живот на Магнус ,според кој е наречена областа Магнезија и на Македон,според кој е наречена Македонија
Зборот Македонија велат е 3000 год.грчки збор .Доказите им се следниве :

-Зборот „македнос“ грчки ????????,најнапред го среќаваме кај Хомер, 25 во значението "строен, висок, тенок".
-Зборот „ македнос “ е грчки збор,па затоа и зборот Македонија е грчки !
А доказите дека зборот „ македнос “ е грчки се :
-го среќаваме кај Хомер во "Одисеја" (Од. Х. 106),
- употребата на поинаква отрографија -????????.
Сепак колку и да се шегуваме за зборот ???????? никаде не успеавме да прочитаме дека зборот Македонија потекнува од зборот македнос.
Читаме само една работа : Хомер запишал еден збор ???????? ,а некој друг вели тоа е коренот за зборот Македонија.
Хомер тоа не го запишал
Може Хомер и запишал дека ???????? означува "строен, висок, тенок".
,но не запишал во тие времиња на неколку илјади.год во минатото дека
Од зборот ???????? се доаѓа до зборот Македонија или дека
Македонија означува строен ,висок, тенок .


Хомер е прецизен ???????? , а можното значење е строен,висок , тенок и ништо повеќе .
Хомер запишал ????????,а не Македонија
некој друг ќе претпостави дека
???????? е коренот за зборот Македонија


Така ,може да кажеме уште еднаш дека
Освен неколкуте значења кои што се дадени за зборот ???????? ,дека означувал
".строен"., "висок " и тенок ",историски гледано ,никаде никој и никогаш нема запишано дека зборот Македонија потекнува од зборот ????????

И додека за зборот македнос толкувањето се изведува со употребата на грчкиот јазик,барајки ги можните значења во оставштините на еленистиката ,во пишаното и од Хомер и од Херодот, пристапот на јазиколошкото толкување на името Македонија ,од наша македонска страна мора да биде преку употребата на македонскиот јазик и со анализирањето на можните значења најнапред во македонскиот јазик, а потоа таквите значења евентуално да се споредуваат со останатите јазици наоколу,било блиски било далечни .

Пристапот што го применуваат Грците е пристап на препознавање на сличностите кај зборовите
, И тоа отприлика е и со лингвистичкиот пристапот кон зборот Македонија и особено кон
значењата кои со себе ги носи, .Таквиот пристап на споредување на сличностите кај зборовите
и самиот го имам во многу случаи како прв чекор во анализирањата, но сам по себе овој
пристап е недоволен .Недоволен затоа што не нуди одговор на прашањето од каде би можело да
доаѓаат значењата на зборовите .Или зошто еден збор има за значење ,како што е напишано
дека има.
Бидејќи кога разгледуваме еден збор не треба да се превиди дека секој збор има свое
значење и дека постојат повеке зборови со исто значење и постојат повеќе значења кај еден
збор.
Токму на примерот со зборот ???????? може и да се воочи дека му се дадени повеќе значења
1.строен
2.висок
3.тенок
па одговорот на потеклото на значењата го бараат не преку зборот ,и не од Хомер туку преку
Херодот,. и од него запишаното ,спомнатото" Makednon eunos". (Хер. I. 56,VIII. 43) , па
толкувањето на другите ,после него ,најповеќе во денешно време , околу неговото пишување.
Потоа преку мислењето на археолозите базирано на нивните наоди , значи надвор и од
лингвистиката .Понајповеќе во дипломатијата и можноста нештата да се преставуваат не какви
се туку какви би требало да бидат .

Демек ако ?????? значи висок ,тогаш тој збор како(приближно ) сличен со зборот ????????,доведува до заклучокот дека и вториов го има истото значење.
И можеби никој никогаш во светот на лингвистиката не запишал зошто зборот ???????? би значил висок ,(можеби и незнам за такво нешто)туку таквото значење да се аргументира преку размислувањата на археолозите , и со благ обид преку таквиот пристап да се објаснат и самите процеси на ширењето на името Македонија ,преку ширењето на првата Аргеадска династија на Македонците .
И ,бидејки она малку историски извори што ги имаме за нив наведуваат токму во тој правец. Најпрвин имаме еден регион ,каде живеат Македонците ,тој регион е лоциран на една планина ,планината што ја знаеме како Каракамен во областа на Орестида или Костур .
Па отука и шпекулациите дека ако се работи за планина ,која по природа на нештата е висока ,тогаш и зборот Македонија да го дава значењето на висока или уште повеќе планинска земја ,а Македонец да го има и значењето и на планинец.
На овој начин и преку овој пристап заклучокот неминовно води во правецот дека Македонија името свое го добива од Македонците.
И пак непознатото е необјаснето . Кој дел од зборот
????????,сега пак фокусирајќи се пак на Херодотовите записи,
би значел планинска , а кој земја или кој дел од збророт би значел долг,кој висок ,кој планинец и пред се зошто ?


Ние да се вратиме таму каде застанавме а тоа е или дали Македонија го добила своето име по Македонците ,преку која се насетува и географската димензија на името Македонија.
Да се прашаме вака ,ако Македонија го добива своето име од Македонците ,тогаш од каде и како Македонците го добиваат своето име ?
Ако Македонците го шират своето име што денес го сметаме за национално , на територија која пред тоа не се викала Македонија ,на која што тие се населиле тогаш да си посакаме добредојде во светот на дилемите ,во кој што на секое зошто мора да се најде одговорот затоа. Дали Македонците дошле на таа територија со своето национално име Македонци од некоја друга територија која веке се викала Македонија ? Каде била лоцирана ?
Ако само малку ги набљудуваме процесите на доселување ,се приметува дека :
-доселениците доаѓаат со однапред формирано сопствено национално име ,
- оние доселеници кои се победници над домордното население ,го шират сопственото национално име ,на територијата која ја освојуваат и населуваат .
Ова правило е без исклучок .
Од аспект на територијата на Македонија би изгледало вака :
-Србите го шират своето национално име на освоената територија во Македонија ја преименуваат во Србија (Јужна Србија )
-Бугарите доаѓаат со свое име Бугари и Бугарите го шират она што го имат за свое национално име на територијата на Македонија и ја преименуваат во Бугарија .

-Грците доаѓаат со свое име Грци и го го шират она што го усвоиле за свое национално име на територијата на Македонија и ја преименуваат во Грција.
-Турците го шират своето национално име на освоената територија и Македонија ја преименуваат .
-Римјаните го шират своето национално име во Македонија и ја преименуваат во Источно Римско Царство.
Хелените доаѓаат на медитеранот и се јавува називот Хеллас .
Отстапување постои само кај Јужните Словени кои откако ќе ја населат Македонија самите ќе се наречат македонски Словени , па потоа Македонски словени ,па Македонци .Ова отстапување може да е разбирливо единствено ако се согледа дека околу целиот тој процес , населување ,ширење ,асимилирање.. постојат најблаго речено нејаснотии и недоречености , да не речам лага.
Оти како за сите така и за Македонците ако го даваат веке своето име на Македонија тие мора исто како и претходните да доаѓаат ,ако веќе се работи за доаѓање од : Македонија .
Но постои ли некаква друга Македонија од каде самите Македонци би дошле ,носејќи го сопственото си име на туѓи територии ?
Такво нешто простете нема , да е запишано за Македонците ,
Оти и Бугарите се дојдени од Бугарија
Србите од Србија
Римјаните од Рим
Турците од Туркменистанија .

Значи назад кон почетокот на топиков каде е напишано дека :
-Епоним - родоначалник на македонскиот народ е Македон. За неговото потекло изворите нудат повеќе верзии
Македон како *родител на македонскиот народ е :
-митски херој и син на Зевс и Теја
-Македон е син на египетскиот бог Озирис
- Македон бил еден од педесетината синови на кралот на Аркидија (на Пелопонес) Ликаон
-Македон бил еден од синовитс на Еол

Она што не успеваме да го пронајдеме во историските записи
е како Македон го добил своето име ,
Кој му го дал името и кога тоа име е усвоено да биде за име на нашата земја .
Кое е значењето на овој збор ?

-------------------------------------
Методот кој го применувам во анализирањето е наречен индиректен метод на споредбена анализа кој се заснива на споредба преку реконструкција –кга се поаѓа од современата состојба на постоењето зборови и нивни можни значења,кога поаѓајќи од домашната средина одиме кон споредба и со другите говорни средини ,туѓи на нашите
При тоа земајќи и писмени докази од постарите периоди -доколку ги има ,
На таквата реконструкција и ја даваме релацијата на регресија или ти случајот кога од современата состојба се враќаме на назад.
Потоа темелејќи се на споменатата метода правиме една етимолошка анализа -споредувајќи ги сличностите и разликите на кои што наидуваме , трудејќи се притоа да се отиде колку што е можно подлабоко и наназад ,откривајќи им нови значења на веќе постоечките зборови
,се со цел да се стигне до почетната состојба ,поради пронаоѓање на нови и нови значења на еден ист збор ,но и поради
изнаоѓање и на самото потекло на зборот .
Промената на зборовите ја барам најповеќе во реконструкцијата на промената на самите букви кои влегуваат во конструирањето на самиот збор,
А промената на буквите ја барам преку промената во нивната двогласна форма.


Промената на зборот при реконструкцијата ја согледувам од два аспекта
1)преку промената на буквите ,кога една преминува во друга
2)преку кратењето и додавањето на буквите на почетокот и на крајот од зборот .

1) преку промената на буквите една во друга
Промената на буквите ја согледувам преку нивните двогласни форми .
И за согласките и за самогласките
а) За согласките :
Ако е М како една буква тогаш ММ е нејзиниот дуал.
па кога би имале промена за едната од нив ,тогаш таа промена се рефлектира и кај двете заедно ,создавајки на тој начин поширока лепеза од евентуални можности при анализирањето.
Пример ако *М->*Б тогаш
М –>*ММ->*Мб->*Мп->*Б
Ако се работи за Ѕ тогаш дуалот му е ДЗ ,а промената на едниот од нив ја условува и промената на втората.
Пр.*Д –>*Х преку
*Д->ДЗ
*Х->К`С
Тогаш промените би биле преку
З-С
*Д->*ДЗ->*ДС->*К`С->*Х

Џ-Ѓ
Д-ДЈ-Џ
Ѓ-ГЈ
Д-ДЈ-ГЈ-Ѓ
К-КЈ-Ќ
б) Кај самогласките :
И за самогласките каде промените им се толку многу и толку чести така да и не постои некое пишано правило .
Таквите промени се обидивам да ги согледам преку како што пишав
промената во нивната двогласна(веќе не се употребува ) форма .
Пр : ако е за буквата а , како да се работи за буквата аа
која пак ги има следниве можни девијации
ае,аи,ао,ау ,потоа ,еа,иа,оа,уа,за самогласките .

2)преку кратењето и додавањето на буквите на почетокот и на крајот од зборот
Имам линк за пример за промената на зборот преку кратње на буквата С


www.bartleby.com/61/8.html
   


Да почнеме со анализата на зборот и неговото можно значење

збор .... значење

Македонија ..... ?

-------------------------------------
почитувајќи го постоечкиот редослед на буквите во азбуките ,почнуваме од првата самогласка и нејзината двогласна форма
*а->*аа->*ае
Македонија

Маекедонијае
потоа преку правилото на промената на буквата е
е-ее-је-ије
пр. река-рјека-ријека-рика
Мајкедонијае
Ваму како прв чекор во анализата ,барајќи ја логиката во значењето на вака исконструираниот збор и согледувајќи ги сличностите на зборовите го делиме зборот на три дела
Мајкедонијае
Мајкае дон ијае
Мајкае Дон ијае
каде сличноста за првиот дел би била :
Мајкае~Мајка
водејќи се од промената на буквите во зборот ,најголемата за мене промена е таа кога
*М->*Б
http://p087.ezboard.com/fistorijabalkanafrm20.showMessage?topicID=87.topic
оттука базирајќи се на таквото правило , ја претпоставуваме промената
*Бајкае
*Баекае
како и промената на согласките
* к->*г
пр:каде ->к`де ->г`де
*БаеГае
*Б ае Г ае
*Б а Г а
*Б о г а
Б о г

Тука доаѓаме до неколку занимливости
-буквата М ја има за *прв извод буквата Б
-зборот Бог го има своето потекло во зборот Мајка
На овој начин доаѓаме до одговорот и на прашањето каде се сокрила божицата Мајка и каде исчезнал нејзиниот култ .
да ги прескокниме за миг можните објаснувања за тоа дека во сиот назви словенски свет за Господ се вели Бог, а никој со сигурност не го тврди одговорот ,кој се базира на претпоставки .

Од аспект на методологијата која се применува се обидуваме да се префрлиме во јазична средина нетипична за нашата и таму да побараме сличноста преку значењата што ги има зборот за себе .
Кога веќе го читаме зборот Бог се обидуваме споредбено да согледаме кои се називите за Бог наоколу ,во споменатите средини ,па имаме
а Дон аи-еврејски
о Дин -скандин
Д ео н-португалски
Д ио н-шпански
Д ио -италијански
Д е ус-латински
Думнезеу-романски~*Думне~*Дума~*Дон
Ддув-велшки
Д иеу -француски
*Д->*Тх
Тхеос-грчки


Значи, средини каде се применува пристапот и на промената на буквите од зборот ,една во друга,како и на кратењето или додавањето буквите од почетокот,и се претпоставува и коренот за зборот што го бараме

пр :кај финскиот јазик
Дон
*Д->Дј
*Дј о н
* н->*м
*Дј о м
*(-Д)јом
*`Ј ум а , па можеби
Јумала

пр:кај романскиот
Д о на
Д о нн а
Д у мн а
Д у м не

кај грчкиот


Дон
Тхон
Тхе(-н )
Тхе(+ос)
Тхеос


или за изведување во правецот на враќањето наназадД он
*Д-*Дз
*Дз о н
*Дз е(-н)
*Дз е (+ус)
*Дзеус
*(-Д)Зеус
*Зеус
у-в
Зевс

Појдеме ли повротно од Дон,но сега преку двогласнат форма за *Д->*Дј
како и за двогласната форма К`С за согласката с ,преку замената би се добило

Zeus
*Z-J-Y
*U-W
*S-'S-(K)'S-KS-X-H

Z E U S
Y ' W H
ако ваму за буквата Y ,претпоставиме дека е ограничена со "h"
би се добило
D O N
DZ E U S
'Z E U S

*D->DJ->J-I->*Y

YZ ' W 'KS

*Z->S
Y 'S W H
(*S-> двогласна форма од *K'S )

Y K'S W H

Y H W H


или почитко
Z E U S
DZ E U S

YZ ' W 'KS


Дон како корен и за името Исус

*H->*X->*KS
YHWH
Y-I
H-K'S
W-U
H-K'S

Y H W H
I KS U KS
I "S U " S
JE S U S

Споменувајќи ги евреите да напоменеме дека освен
адонаи и ЈХВХ ,се служат со уште едне назив за Бога ,а тоа е зборот Елоа или Елохум

--------
Д о н
----------
претпоставката е да
*н->*р->*л
Д о н
*Д о Л
* Д ое Л
*(-Д) оеЛ
*`ОеЛ
*оЕ Л
*оЕ еЛ
* оЕ еЛЛ
*`Е`еЛЛ`
*Еллоа
`Ел Лох(ум)

Арапите како нивни роднини до користат називот Аллах
Д о н
Ел оах
аЕ Л оах
*А е л оах
*Алл ах
*Аллах

Да споредеме со друга јазична средина називот за Бога ,базиран на санскрит јазикот ,

bhagavаn - the Supreme Lord; - или
бхага/ван
*б->*М
х->'
*а->а
*г->*к
*а->ае->е
--------------
бх а г а
M a к е
---------
*в->*д
*а->*о
*н->н
______
в а н
д о н
______
б х а г а / в а н
М' а к е/Д о н
_____________
бхагаван-МакеДон
________________

При тоа земајќи и писмени докази од постарите периоди -доколку ги има ,
Доколку ги има .
Дали постои поголем напишан паметник за Бога отколку оние со религиозна тематика.Библијата како можен доказ или Македонија во Библијата .
Од светото евангелие според Јован,глава 1.
Во почетокот беше *Словото

1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
2.Тоа во почетокот беше во Бога
3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
4.*Во него имаше живот и Животот им беше светлина на луѓето

читаме на македонски,спазувајќи ги сите услови

1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото

1,Во почетокот беше *Збор и зборот беше збор или дума .што би рекле нашите стари .Дума па преку неа да ги согледаме можните промени во нејзиното можно значење ,согледувајки ги промените на нејзините букви,една по една

1,Во почетокот беше *Дума и *Дума беше во Бога и Бог беше *Дума

-Во почетокот беше *Дума и *Дума беше во Бога ..
*М->*Н
-Во почетокот беше *ДуоМа и *ДоНа беше во Бога ..
-Во почетокот беше *ДоНа и *ДоНа беше во *Боагае ..
-Во почетокот беше *Дона и *Дон беше во *Багае ..
*Г->*К
-Во почетокот беше Дон и Дон беше во *БаеКае ..
*Б->*М
-Во почетокот беше Дон и Дон беше во *МаеКае ..
-Во почетокот беше Дон и Дон беше во *МаиКае ..
-Во почетокот беше Дон и Дон беше во *МајКае ..
-Во почетокот беше Дон и Дон беше во *Маке ..

i *Думата беше Бог"

или Бог беше *Дума
кога веќе имаме *Дума~*Дон ја воведуваме замената и добиваме
Дон за Бог ,преку она што може да се прочита :
-----------
а Дон аи-еврејски
о Дин -скандин
Д ео н-португалски
Д ио н-шпански
Д ио -италијански
Д е ус-латински
Думнезеу-романски~*Думне~*Дума~*Дон
Ддув-велшки
Д иеу -француски
*Д->*Тх
Тхеос-грчки


------------

2.Тоа во почетокот беше во Бога
*Дума беше во почетокот со Бога
*Дон беше во почетокот со *МаКе


3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
Дон->*Дзон->*Дзом->*Дзем->*дЗем->*Зем->*Земе->*Земиа->Земја
Дон->*уДон->*вДон->*воДон->*Водон->Вода
Дон->*Дзон->оДзон->ОдЗон->Озон
Дон->*оДон->*оГон->*Огон->Оган

И сите четири елементи на природата беа создадени од *Дон

Во почетокот беше Дума
и думата беше
Македон

Го споредуваме со други говорни средини и одиме во англиското говорно подрачје ,потпирајќи се на неговото на латинско наследство

Потоа беше Тера

Се појде ли од пртпоставката за девијација на буквата Н во Р преку Л
на пр. преку зборот сонце
СоН-це -макед.
СоЛем-лат
СуРиа-хинди јазикот

*Н->*Л->*Р
,..доагаме до можна балансираност на зборовите Дон и Тера преку изедначеноста во нивните можни значења

Д о н

*Д->*Т
*O-> *Oe-> oE-> E
*Н-> *Р
---------
Д О Н А
Т Е Р А
-------
Со употребата на зборот Тера текстот би гласел

1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
-Во почетокот беше *Тера и Тера беше во Бога и Бог беше *Тера
.
.

2.Тоа во почетокот беше во Бога


.
.
.
-Тера беше во почетокот во Маке ->*Ма(Ке)->*Ма
Тера беше во почетокот во *Ма

3.*Се стана преку *Неа и без *Неа ништо не стана што стана
-како верзија во англискиот јазик


Tera-*Terra-La Ter--Earth-Земја
Tera->*W+Tera-Watera-Water-Вода
Tera->*-T-Era-eAER-AERA-Aero-Air-Воздух

Tera->*(T-P-F)Pera-Pira-Fira-Fire-(V+Tera=Vtera-Vatera-Vatra)-Оган

Зошто Тера како збор да се одреди за "рефлексија "oд зборот Дона ?
можеби затоа што и во латинскиот јазик состојбата на релацијата
збор - значења , е иста како и во македонскиот јазик
Ако во македонскиот постојат неколку различни збора со едно исто значење :дума,реч,лаф,слово,збор ,каде сосема произволно т.е на база на сличностите и препознавањето се определуваме за Дума ,тоа истото го чиниме и за зборот *тера , знаејќи дека и во латинскиот имаме
:verbum n, vocabulum n, nomen n ;vox f;-s dicta n/pl..
Латинското наследство можеби најповеќе се согледува во италијанскиот јазик.Таму за збор се вели La Parola
Поаѓајќи од ваквата ситуација и барајќи ја нејзината опција би можело да се дојде до поврзувањето на тој со зборот Тера ,преку следниов претпоставен правец на промени во буквите од зборот .

La Parola
La / Parola
-- /Parola
*p->*t
Tarola
Tero/la
Tera/la
Tera
Во почетокот беше Дума и Думата беше Ма/Тер->Mater


Еве како сево ова би можело да има значење во санскрит јазикот .


1.Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
2.Тоа во почетокот беше во Бога
3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
Според книгата
Srimad Bagvatam
first Canto -part one и според оние малку зборови што ги научив Bhagavan-Бог
За дума е напишано во неколку варијанти од кои би ги издвоил слениве:

uvaca-provaca-said-англ.-рече-порача
vaca-words-zborovi
ucivan-spoke-англ..-разговарал
ca-also-англ.-исто така
значи од uvaca-реконструкцијата на зборот збор во санскритот би можело да биде отприлика :

*uvaca-uva/ca-u-va-ca-va
оттука споредувајќи го зборчето -uva-или -va -од скнскрит јазикот со нашето зборче дума и поаѓајќи од претпоставката дека
-va - е неговата скратена верзија ,која е иста по значење

*duma->(d)uma
*m-*v
*duma-uma-uva-va
да погледнеме :
1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
-Во почетокот беше *uva и uva беше во Bhaga и Bhaga беше *u va
-Во почетокот беше *uva i *(d)uvaбеше во *BhaeKae и *BhaiKe беше *duva
*v->m
-Во почетокот беше *Duma i *duma беше во *BhaeKae и B'aeKe беше со*duma
*B->*M
-Во почетокот беше *doma i *don беше со * MaeKe и *Make беше со *don

2.Тоа во почетокот беше во Бога
-*don беше во почетокот со *Make

3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
3. *Се стана преку *Don и без * Don не стана ништо што стана
Don->*Dan->(D->T)-Pan-Pani-или вода
Don->*oDon-(D->G)-oGon-Ogni-Agni-Hagni-или оган
Don->*Duma-Duva-(*D->H via( k-s )D-Dz ;h-x-ks-dz-ks))-Huva-hauva-hava-hawa- или воздух
и Бог ги создал сите Три елементи колку што и се препознаваат во хиндуизмот

четвртиот елемент,елементот земја кај нив не постои бидејќи во нивната религија тој елемент е олицетворен во Мајката Земја
Значи во почетокот беше *uva и *uva беше во Bhagava(n)
или во почетокот беше Дума и Думата беше Македон

додека тука би го искористил моментов ,да споредам почетокот на книгата на создавањето според 1 Мојсие (1:1) во неговата најсловенска варијанта ,отприлика
-"Искони Бог створи небо и земљу"
и зборчињата Искони и adau-што на санскрот значи :во почетокот


Искони створи Бог
Искони
*Ис/кони
*Ис Кони
*с-*з
*Из Кони ..

*К->*Д
*Из *Дони
*Из *Дон ..
каде би се фокусирал на сличностите меѓу зборот
Дон и зборот adau

Д о н
*аД ау (н)
-----------------
па да прочитаме повторно
Од *Дон Бог ги створи небо и земју ...блискоста би била логичка и секако преку религијата .

грчки
1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
1)????? and ?????
" "
Во грчката говорна средина е запичано како

" ?? ???? ??? ? ?????"-бо почетокот беше *Словото
каде зборот логос доаѓа од глаголот "????"кој пак означува да се наредат нештата според редоследот.Или логички кога имаме реченица да се согледа причинско последувателната врска во нејзе

"lego" го има значењето на зборување ,откако еднаш се наредат зборовите редоследно во реченица

"logos" исто означувал и говор ,бидејќи преку него би требало да се создаде логика или "??????", според некое античко значење на зборот .
вклучително сите овие објаснувања би требало да се дојде до тоа дека


????? во почетокот беше со ????? .
Но, од сето ?????/????? останува само кованицата Теологија и ништо повеќе

полека доаѓаме до проблематиката на множинската или единичната форма на запишаните зборови , како и на проблематиката на родовата форма на запишаните зборови .
Бог-е збор напишан во еднина
Бог е збор напишан во машки род

се јавува напишан и како Бога и го имаме за некаков падежен остаток .
дали можеби зборот Бога е во множнина и е во женски род
Не, затоа што денес е усвоен кодекс дека Бога е збор еднина во машки род .
А дали тоа одсекогаш било така ?

Промената на буквата Б во М ја имам за суштинска пресвртница во анализирањето на ,неверувам дека би згрешил ,ако ја именувам и како енигма ,пишаното според евангелието на Јована (1,1)
Преку нејзе дојде и до изедначување и рамнотежа на десната со левата страна од зборот
Македонија, така што она што се бараше во неа
,Во почетокот беше *Дон и Дон беше во *БаеКае

*Б->*М
Во почетокот беше *Дон и Дон беше во so*МаеКае

Во почетокот беше *Дон и Дон беше во *МаиКае
Во почетокот беше *Дон и Дон беше во *МајКае

Засега анализа само до тука ,до зборот Мајка
ако имаме ситуацијата дека
Бог-е збор напишан во еднина
Бог е збор напишан во машки род
тогаш
Мајка е збор во женски род
Мајка е збор во еднина
и од овој аспект би требало да завршиме со
барем заклучокот дека само и единствено преку женската родова форма за зборот Бог ,што би рекло Мајка може да се дојде доисполувањето на условот кој што едаден од оние што го поставиле .

Најпрвин за потеклото на зборот БОГ и неговите синоними
За тоа колку е стар овој збор ,кога и од кого доаѓа до замената
на Маке-Бог и самиот би сакал да знам
се водеше дислусија на еден форум каде што еден ник Ленковиќ и останатите таму го дадоа своето мислење по субјектов.
http://p087.ezboard.com/fistorijabalkanafrm20.showMessage?topicID=92.topic

www.avesta.org/zglos.html <http://www.avesta.org/zglos.html>
-Неколку духовни елементи биле позајмени од Индо-Иранската говорна заедница:
-старословенски *богу и *богату –богат

Авестински :бага
Санскрит бхагас –“дистрибутер” и бхагаван –“пресветол”
Најнакрај во јазикот на балканските Бриги,сродни со Венетите ( Зевс ) Багаиос –“Господар”
Според Натко Нодило
.. Зборот Бог (бага во натписите на Акеменида ,багха во Авеста ,бхагаиос кај Бригите ,бхага кај Индите )потеклото го има во коренот bhaga со значење да се даде ,да се подели , па оттука значи и давател ,кој во почетокот кај заедницата на Ариевците се однесувал за сонцето .
Во химните на Риг-Ведите bhaga е едно од многуте придавки и обичаи преку кои се повикува Сонцето . “Можниот bhaga што рано стекнал ,рано и споделува ...,дели тој оти навистина е богат ”
Постојат и мислења дека словенсиот Бог и и староперсијскиот Бага водат потекло од индоевропскиот збор bhag со значење “доделување”,па оттаму и поимите
1) бог –во смисла дарител на “ богатсво , среќа”
2) бог –во самата смисла на “богатсво , среќа”
Понатаму
На сајтов :

groups.yahoo.com/group/cy...7?source=1 <http://groups.yahoo.com/group/cybalist/message/2897?source=1>


*Словенскиот Бог или bГіg, boh < *bogU- < *bHogH-o-,
Оригинално “ богатство ,просперитет”(значење кое сеуште видливо во старите деривати како полскиот “богати” , “убоги”-сиромашен .
Религиозното значење на зборот *bHogHo е паралелно со семитската развиена форма од Иранскиот *baga-.
Постојат и други понатамошни паралели меѓу овие две бранши иранската и словенската како на пр: словенска
boZnica < *bHogH-in-(+ -ik-a
преминува во :

Sogdian BGn [bagin-] како и во ерменскиот Bagin за ‘ божји храм’


Иранското влијание на религијата на Словените .
Дуалната природа божја :
Како даива – што е пресликана во Словенскиот
*bog- : *div- (*deiwo-

Кој бил заменет на функционален начин од

*bHogHo- кој го изменил своето значење во демон,чудовиште ,што би рекло

*divU означува нешто неприродно ,и нешто чудно, *divokU 'wild' etc.)
---
Na nekoi drugi sajtovi isto taka moze da se procita za necii drugi tolkuvanja za potekloto na zborot Bog ,kako na ovoj na primer :
http://users.tpg.com.au/etr/rovas/clu/clues.html
Словенскиот збор Бог(м) ,најверојатно етимолошки е поврзан со значењето
The Slavic word Bog (m) god, is most likely etymologically linked to the meaning of "благ". Ова збор од машки род видливо е дека со релативно подоцнежна дата на своето потекло (ова дека знаеме машките членови на општеството се дојдени на власт тогаш кога еднаквоста и моралноста на античките времиња се распаднале .
Би се навратол на истиов сајт :
http://users.tpg.com.au/etr/rovas/clu/clues.html
каде од даденото за третиот резон ,би се враќал наназад
“Третиот резон”насекаде низ палеолитското минато на Европа ,особено во централна Европа се до Сибир,можат да се пронајдат фигурини ,понекогаш дадени како дебела жена или пак разголена,со прекарот "Венера ".
Оној што навистина е богат и што богатството несебично го дава од аспектот на нашето име би било
дека се работи за таа Мајка што Донесува
Маке Донијае
Мајкае Донија
се фокусираме ли на промените буквата ј-је-ије-е-и ,екавизација,јекавизација ,икавизација, и ваквите промени
ги претпоставиме за вториот дел од зборов Донија ,тогаш би добиле отприлика вака :

Дони`ја`и ;Донијеа`је ; Доне`а`е
значи барајки глаголот преку зборот Дон со суфиксот ија ,ја добиваме проширената глаголска форма од зборот носи ,донесува ,донела .
Сиве овие промени се во трето лице еднина женски род за таа
Оттука би можело да се потврди донесувањето од божјата страна ,и тоа донесувањето на животот ,кој што е најголемиот дар и најголемото богатство ..


--------------------------------------------------------------------------------

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Делот пак за Иранското влијание на религијата на Словените или
Дуалната природа божја :
Како даива – што е пресликана во Словенскиот
*bog- : *div- (*deiwo-

Кој бил заменет на функционален начин од

*bHogHo- кој го изменил своето значење во демон,чудовиште ,што би рекло

*divU означува нешто неприродно ,и нешто чудно, *divokU 'wild' etc.)
---
--------------------------------------------------------------------------------


би можело да се објасни повтторно со зборот Дона и тоа преку девијацијата
Дона
Донна
Демна
Дем`на
Демона

за можното потекло на зборот Бог од зборот Маке
Па повикувајки се на појавата на кратењето на буквата С ,претпоставувајќи кратење и за буквата М ,во зборот
Мајче
*M/ajчe
*(-M)ајче
*`/Аjчe
*Аој ч е
*Ojчe
*Оиче
Оче


-----
Маке
------
*К->*Т
Ова е и денес карактеристично за рускиот јазик каде тие пишаното Т во зборот МаТи го изговарат отприлика

*Ма Ќ еи

*MaTе

*МаТи
*(-M)/aти
*Ати

Ата
*oтa
*Отае+ц
Отец

Да ремизираме уште еднаш дека наспроти сите официјалности во светот на лингвистиката коренот на зборот Бог го поврзуваме како извод од зборот Маке, преку нејзиното значење и тоа од две насоки
Првата преку промената на буквите *М->*Б
Втората преку кратењето на буквата М
Првата во насока на значењето Бог
втората во насока на значењето синоним за Бог

Отец или Татко е синонимот за зборот Бог
но значи ли тоа дека ако еден збор се земе како синоним дека е и Бог ?
како и на топикот за господовата молитва така и тука ќе се обидам преку промените на зборовите да ги доловам мошните значења на зборот Македонија
Бога велат никој не го има видено а сите велиме
*Оче наш
преку ова ке се обидам да ги доловам разликите меѓу синонимот и значењето .Слична дискусија водиме и тука

http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=7724&whichpage=1

Отче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин.

Господ го нема видено никој
Таткото е синоним за Бог
Топикот е "Господова молитва "

Ако замениме зборот Отец ,(дали може знаете зошто се употребува зборот Отче ,а не Татко ,во нашиот мајчин јазик ,кога ја кажуваме молитвава ? )

Тогаш добиваме

*Боже наш, Кој си на небесата,да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин.

Постои ли разлика ?


Сева овае релација на човек и неговата претстава за Бог што испаѓа како е менлива категорија .Сега велиме Татко ,а порано не било така .
Во минатото зборот Мајка бил употребуван за да се објасни претставата за Бог
Зошто е тоа така ?
Од каде се сите оние силни фигури на Мајката расфрлани наоколу ,за која се вели дека претставува Бог .Можно ли е никој никогаш ништо да нема видено ,а да имаме и претстава за тоа како ,нека биде ,би можело да изгледа Бог и да имаме едно од правилата ,десет на број кое вели .
3.Да не правиш никакви ликови ,ниту било каква слика од она што е горе на небото ,или долу на земјата ,или во водата или под земјата .

-Ако ова правило се согледа од аголот на приказната за златното теле ,тогаш има тежина ,но ако имаме верување,култови или религија присутни времето на Мојсие ,кои говорат во прилог на тоа дека Мајката е Бог ,тогаш излегува дека споменатата приказна има и подруга тежина ,а би се однесувала и на забраната на понатамошното претставување на Бога преку ликот на жена .

Се обидувам да внимавам како пишувам , да не збунувам ниту себе си ниту некој друг.
Јас пишаувам дека: –“Таткото е синоним за Бог”,а сепак поаѓајќи од тоа дека најголемо значение им придавам на зборовите ,од кои се обидувам да им го доловам евентуалното им значение ,може поправилно ќе беше ако пишев дека зборот Татко е синоним за зборот Бог .
Претставата за Господ како “ некој “или “нешто” доаѓа од нас луѓето,
и веројатно е дека ние никогаш нема да осознаеме малку повеќе од тоа дека таквиот пристап ни е погрешен .Сепак ,кога осознаваме каде грешиме ,ќе имаме на ум како сме погрешиле ,зошто сме погрешиле и кога сме погрешиле .
Знаејќи го тоа би требало да излеземе од погрешките и да побараме подгруг пристап,оти не ќе најдеме ако не бараме .Од она што досега го имам осознаено за некои од зборовите а најповеќе за зборот Македонија,единствено неговото значење е тоа кое го барам ,пишувам дека ако зборот Татко е синоним за Бога тогаш зборот Бог :
-го има својот корен во зборот Маке
-зборот Маке стои за Мајка
-зборот Мајка го има/ла значењето на Бог ,а зборот Бог му е неговиот (математички речено) прв извод
Затоа што *М~*Б
Тоа го вели нашиот мајчин македонски јазик .
Или
зборот Татко е синоним за Бога
зборот Бог е синоним изведен од коренот Маке
зборот Маке стои за Мајка ,а
Мајка била Бог .
Дали само била туку и сеуште е .
Низ призмата на значењето на зборот Татко во неговите латински варијанти Padre или Pater или Father .
Овде расчленувајќи го зборот на два дела како
Fa/ther или Pa\ter и поаѓајќи од претпоставката дека Ter стои за Tera се прашуваме што значи или означувало зборчето Pa ,кое во современиот интернационален јазик се променило во Fa ,или што е тоа :
-“ Pa “ ?
или што е тоа и какво зачење има :
-“ Fa “ ?

Ако споредиме преку значењето на зборот Мајка ,пак почнувајќи од латинските
Варијанти на Mater ,или Madre ,(кои ги издвојувам поради нивната најчиста форма ) делејќи го зборот на ист начин како
Ma/Ter или Ma/dre ,повторно до прашањето ,што е тоа :
-“ Ma ” ?
и кое му е значењето .
Тука напомош ќе го побараме минатото во кое е запишано
Големата Божица Ма
Или
Мајката Земја ..
И доколку и ова би би било недоволно тогаш да погледаме и во самата Библија ,пак од аспектот на зборовите и нивното значење и да прочитаме во овој дел
-“Ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му дадат име Емануел “Иса 7.14
И истото ова од Новиот Завет според Матеја 1.23,
-“Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат Емануел “,(каде се надополнува со значењето)кое преведено значи , “Бог со нас “!
Откривајќи ги називите кај евреите за Бог ,а кои се Adonai ,YHWH I Elohim ,
Мораме да се запрашаме вака
-Зошто зборот Емануел значи -“Бог со нас “
и
од кој јазик е преведено на еврејски дека зборот Емануел го има тоа значење ?
Одговорот мора да биде дека преводот е земен од јазикот на цивилизацијата која била пред таа на евреите ,која го имала за кодекс дека
зборот Ма значи Бог , а зборот Емануел,како што е преведено.
Ако пак таквата цивилизација го имала усвоено таквиот кодекс ,тогаш мора да се забележи ,дека таквата цивилизација ја имала осознаено и претставата за Тој “некој” или “нешто”дека е во женски род и е Таа .
Значи
Ма од МаТера преку оваа анализа

Ма од Е Ма нуел
Ма од МаНиту
Ма од Мајката Земја
Ма од МаДона
Ма од МаКе
Ма од Мајка
со значење на Бог .

Навраќајќи се повторно наназад кон прашањето на значењето на зборчињата
-“ Pa “ ?
или
-“ Fa “ ? , одговорот што би можел да си го дадам е следниов

Па или Фа означува едно големо ништо или
заклучно нема никакво значење,освен како еден патоказ даден наназад кој го насетува коренот врз кој што е изграден ,а тоа е зборот Ма.
Оттука би се запрашал и следново ,
Кој е тој што во историјата на човештвото успеал на Бога да и посади брада ?


-одговорот го претпоставувам и не го знам ,а од аспект на македонската територија прерпоставувам дека доаѓа од страна ,преку процесите на имиграцијата што се ,кога некој о дошол и најпрвин со законот на силата успеал да го наметне своето убедување над Македоните или следбениците на богот Мајка ,кога била нарекувана МакеДон,
пак преку линкот
http://pub18.ezboard.com/fbalkansfrm14.showMessage?topicID=117.topic
----------
Q:How is it that the Maltese Fertility Cults have been such a secret? It’s likely that the early people who had written language never knew about them.
__________
A; Simple very simple Hellens were destroyers.Since they're arrived ..
.cult of Patricharcath been established
________
Култ чие што воспоставување можеби се има одразено и врз зборот Мајка изговоруван може како Мајче

Маке
Маеке
Мајче ,

Од аспект на молитвата Господова преку замена би се добило

*Мајче наша, *Која си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин.

Ако пак Господ е од Госпа со значењето Дама ,тогаш и молитвата би била *Госпина молитва ,
Ма од Мама

За молитвата Господова на која и пристапувам и чие што значење и го согледувам уште и преку можното значење на зборот Македонија би додадел и вака.
Зошто е употребено заменската форма Твое ?
Ако веќе се работи за Дама и Мајка тогаш би требало да се понесеме со вистинска почит и да напишиме
Ваше наместото на Твое .


*Мајче наша, *Која си на небесата, да се свети името *Ваше, да дојде Царството *Ваше, да биде волјата *Ваша како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен (.)дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не(.) воведувај не во искушение, но (.)избави не од лукавиот. Амин.
А ако зборот Ма значи Бог ,
тогаш би можеле да ја претпоставиме и неговата природа на двојност или тројство преку можното значење на зборовите
За да биде во множинска форма ,мора да биде :
-запишано повеќе од еднаш,а најмалку двапати
-запишаното да го има истото значење
-да биде запишано на ист начин и со користење на исти букви
-да се употребува насекаде по светот и од секого,откривајќи му ја на тој начин и универзалноста што со себе ја носи .
- да почнува и да завршува на ист начин ,запазувајки го на тој начин запишаното дека се работи за “алфа и омега”како што љубат да кажат
- да се потврди дека е почеток и дека е прв,за секое едно живо суштество од родот човечки од искони до бесконечноста...
Компарирајки преку зборот Македонија
Задржувајќи се за неговиот прв дел Маке или Мајка
Фокусирајќи се на најненежниот негов и најпрв облик ,за мене

Тоа е зборот Мама
Или поточно зборовите МаМа

Ова бидејќи Ма е Бог и Ма е Бог ,па затоа можеби во тоа да е и неговата дуална природа ,која што би можеле да ја согледаме преку веќе еднаш изнесеното во топиков и да се обидиме на овој начин да објасниме зошто Господ , ,збори во множина

-------------
Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness.
Oti Gospod zboruva vo mnozina?
----------

А бидејки топиков е насловен како Господова молитва
Тогаш уште еден пат да се навратиме кон истата и да го напишиме можното значење и од агол на дуалноста на Божјата природа

*Мајче наша ,*Вие кои *сте на небесата,
Да се свети името *Ваше,
Да дојде царството *Ваше ,
Да биде волјата *Ваша
Како на небесата така и на Земјата ,
*Зборот наш насушен *дајте ни го денес и
*Простете ни ги долговите наши
Како што им ги простуваме и ние на нашите должници
И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго.
Сега и секогаш и ва вјек вјекова

*Мамин

Дека се работи за мношина воопшто не е спорно
Дали е двојство или е тројство ?Upotrebenite li zborovi-“ Us” I “Our” go objasnuvaat toa ?
Logikata veli deka “Nie” I “Nash” oznacuva mnozina .
E sega mnozina znaci povekje od eden .Ostanuva da se argumentira za kolku toa e povekje od eden .
Ako pak napravime sporedba so na ovoj nacin izrazenata mnozinska forma ,vo Koranot ,kade na premnogu mesta e zapisano “We” koga Allah im se obrakja na lugeto ,togas mora da se prasame dali I toa znaci deka Koranot svedoci za Svetoto Trojstvo .
Eve eden primer ,

http://www.quranm.multicom.ba/s19.htm
---------------

SURA 19
MERJEM * MERJEM
(Mekka, 98 ajeta)
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!16. I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla od porodice svoje u mjesto isto#269;no,

17. Te uzela (da se zakloni) od njih zastor.Tad smo joj poslali Duha Naseg te joj se prikazao чovjekom pravim.
-------------------------------
Quote:
17….Tad smo joj poslali Duha Naseg
---
Quote
So mislite sto oznacuva upotrebata na ovie zborovi:
-“smo” ? (smo se koristi za mnozina vo Srb-Hrv jazikot ,kako MI smo )
-“Naseg” ?
Dali i tuka imame potvrda za Svetoto Trojstvo ?
-----------
Ako pravime sporedba kje citame deka Mojsie pisal
"Let Us make man in Our own image,according to Our likeness.
-------------
I so pisanoto toj posvedocil deka e dual
Kuranot svedoci deka se raboti za dual ,na mnogu mesta ,
Pa ako e toa taka dadeno vo mnozina , kako moze da vikame Ti i
---------------------------------------------------------
Eve go istoto vo angliska verzija

http://isgkc.org/EnglishQuran/sura19.htm
--------
Mary

(II) * Mention in the Book how Mary withdrew from her people to an Eastem place. * She chose to be secluded from them. We sent her Our spirit, who presented himself to her as a full-grown human being. * She said: "I take refuge with the Mercy-giving from you, unless you are someone who does his duty."

• He said: 'I am only your Lord's messenger to bestow a clean-living boy on you," ** She said: "How shall I have a boy when no human being has ever touched me, nor am I a loose woman?" * He said: "Thus your Lord has said: "It is a simple matter for Me [to do]. We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided."
Quote
-----------
We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided."
-------
Quote
-“We” ?
-“Ourself”?
---------------
I ovde vazi istoto so logikata koja veli deka
“Nie” I “Nash” oznacuva mnozina , a mnozinata znaci nabrojuvanje za povekje od eden . Ako i spored Kuranot e eden ,togas od kade sevo ova ?

Она што сум го чул или читал како објаснувања е се ,ако се работи за арапскиот јазик,кога сум контактирал со нив ќе речат ,тоа е својство на самиот јазик на Коранот ,исто ко кога пишуваш писмо ,па персираш па употребуваш Вие наместо Ти , па од аспект на персирањето и од аспект на личната култура и од аспект на уважувањето на лицето кон кое му се обраќаш и од аспект на почитта што на тој начин му ја ускажуваш кон оној кому му се обраќаш.
Она што мене ми недостига во таквите објаснувања е тоа што тие се еднонасочно објаснети. Оти релацијата е човекот и Бога .
И ако сиве овие објаснувања се дадени од аспект на приодот на тоа како човекот би требало да му се обраќа кон Бога ,тогаш ништо не е објаснето за тоа зошто Бог има таква потреба да му пишува на човекот.
Конкретно ако Бог би му се обратил на човек со Вие ,би можело да се мисли и на тоа дека се обраќа на повеќе од еден човек .
Но како да се свати ако Бог би се искажал како:
-“ Ние Бог ви велиме вам луѓето”
Зошто Ние ? Ангелите како дел од Него ?
Зошто Бог би зборел и во нивно име ,кога тие на Бога му се подредени ,а не Бога да е подреден.
Или како што цитирав ,Бог вели не само Нас туку и Нашето
Ако веке така е запишано тогаш чиво е тоа Нашето
На Бог и на Ангелите
Па и тие самите се создадени ,зарем не .
Кога се даваат таквите објаснувања од аспектот на јазиците ,тогаш би требало да се дадат објаснувања од сите можни релации .Било тоа да се работи за арапскиот ,еврејскиот, македонскиот ,англискиот, или секој друг јазик .
Релација значи
-човек~ Бог
-Бог~човек
Објаснето да е за Ние
Објаснето да е и за Нашето
===================
Она што со македонскиот јазик би можело да се објасни е
Ние ->МаМа или
М ае Мае или
Ма и Ма и или
Ма и Ма ,значи
Двоина

Па оттаму и она нашето од ние ,во релацијата Бог~човек
и адекватно релацијата човек ~Бог ,вие за множинската форма Вас ,но не во 2 лице еднина за Бог~Ти ,туку во 1 лице множина Вие

Сега би да продолжам со поврзаноста ,повторно на истите зборови
од сличен агол на анализирање .
Или ако зборот Мама може да биде множинска форма ,тогаш каков е случајот со зборот Мајка ?
Знаеме дека Мајка како збор е даден во еднина
множинската форма се прави,во денешниот литературен јазик со буквата > и < па имаме
Мајки за множина .
Е сега вака ,согледувајќи ја подреденоста на самогласките во нашето современо писмо Азбуката редоседот им е даден :
А , Е , И ,О ,У

па имаме
МајкА -еднина
МајкИ-множина
она што фигурира помеѓу нив е самогласката > е <
па едното со другото дава нешто што е прекрасно за читање
МајкЕ-двоина ,
како множински облик на нешто што е повеќе од еден ,а помалку од три

И пак ќе напишам
А она што е како скалило помеѓу еднината и множинате е веќе напомнав двоината
значи аналогно на претходното
Ма-еднина
Ма и Ма -двоина

имаме

МајкИ-множина
МајкЕ-двоина
МајкИ -множина

Ова наведува на размисла дали по случајност името на нашата
е запишано МакЕдонија или од некој таму во минатото останало да се запамети токму како што требало да биде запаметено ?

И повторно повикувајќи се на насловот на топикот
за кој што и оној што го отвори не напиша ништо повеќе потоа топиков е кој насловен како Господова молитва
повторно се навраќаме к кон истата и да го напишиме можното значење и од агол на дуалноста на Божјата природа овој пат изразена преку зборот Мајке

*Мајке наши ,*Вие кои *сте на небесата,
Да се свети името *Ваше,
Да дојде царството *Ваше ,
Да биде волјата *Ваша
Како на небесата така и на Земјата ,
*Зборот наш насушен *дајте ни го денес и
*Простете ни ги долговите наши
Како што им ги простуваме и ние на нашите должници
И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго.
Сега и секогаш и ва вјек вјекова

*Мамин


повторно и за делот каде се вели :
*Зборот наш насушен ,наместо
лебот кој го земаме како симбол преку пишаното
Лебот на насушен
И ако ова го споредиме според напишаното во делот Лука 4,4
А Исус му одговори и рече:
“Напишано е дека не само со леб ќе живее човекот,туку и со секој збор Божји
рековме дека "дума" е уште еден збор меѓу останатите кој го има значењето и на зборот "збор"
значи
*Думата *наша *насушна место
*Зборот наш насушен ,наместо
лебот наш насушен

фокусираме постоењето на уште едно дополнително објаснение за тоа од каде е дојдено наведеното по Лука (4,4)
.”......*5 Мојсие 8,3.каде е напишано вака:
“Те смируваше и те мореше со глад ,а потоа те хранеше со мана ,
За која не знаевте ниту ниту татковците твои,за да ти покаже дека човекот
Не живее само од лебот ,туку дека човекот живее од се што излегува
Од Господовата уста.”

Или накратко од Господа
Споредувајки го сево ова преку значењето на зборот Македонија
каде што разложувајќи го како и досега
МакеДона
каде најпоследниот самогласник би можел да се препостави како дволас
*а->*еа->*иа ->и воведеното правило дека меѓу a i и секогаш се пишува >ј<
*а->*еа->*ија->
МакеДон ија
согледуваме уште едно ново претпоставено значење за зборот Дума
Освен тоа дека своето потекло би можел да го има во зборот Дона
преку
*н->*м
Дона е и збор кој по редослед доаѓа како најпрв и најдиректен од зборот Маке

Доаѓа ,следува или *излегува од зборот Мајке

Треба ли да спориме и за тоа што е тоа што излегува од "устатa Господова " ?


Средувајќи го досегашново и изразувајќи го преку концептот на Молитвата (и благодарам на Библијата која го сочувала споменот на Молитвата Господова , и благодарам на црквата што ја проповеда Библијата )
би можело да се добие вака :


*Маке наши ,*Вие кои *сте на небесата,
Да се свети името *Ваше,
Да дојде царството *Ваше ,
Да биде волјата *Ваша
Како на небесата така и на Земјата ,
*Донија-та *наша насушна *дајте ни *ја денес и
*Простете ни ги долговите наши
Како што им ги простуваме и ние на нашите должници
И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго.
Сега и секогаш и ва вјек вјекова

*Мамин
Бог-е збор напишан во еднина
Бог е збор напишан во машки род
тогаш
Мајка е збор во женски род
Мајка е збор во еднина
и од овој аспект би требало да завршиме со
Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*Majka
Сепак ,поради тоа што анализите ги правам имајќи го за образец зборот Македонија ,каде стои запишаното МакЕ наместо Мајка ,одиме понатаму .т.е веќе досега изложеново го поставувам на подруг
начин.
Зошто Маке ,а не Мака ?
Најкратката форма која се употребува и денес во означувањето на Бога е дадена во зборот Ма
Например во митологијата,археологијата дадена како Големата Богиња Ма или Божицата Ма или богот Ма ,што му доаѓа и скратено од Мајка .
За овој збор моѓеме да напишеме дека :
Ма-е збор напишан во еднина
Ма -е збор напишан во женски род
Доловувајќи го преку најпрвиот збор на светот или зборот изговорен од устата на секое првородече
зборот Мама ,можеме да споредима и вака .
Мама е збор напишан во еднина
Мама е збор напишан во женски род .
Но, зборот Мама би можел да се протолкува и како збор напишан во и женски род и во множина и тоа изразувајќи се вака :
Ма + Ма =Мама ;каде

Ма =>еднина
+
Ма =>еднина
----------
Мама=>множина

од аспект на значењето на Ма-Мајка имаме вака :Ма =>Мајка =>еднина
+
Ма =>Majka =>еднина
--------------------
Мама=>Мајки=>множина

Се фокусираме на барањето на одговорот на прашањето ,каква множина ?
Знаејќи дека во нашиот современ литературен македонски јазик множината се создава со употребата најповеќе на буквата "и" за зборот Мајка ви било вака
Мајка-еднина
Мајки-множина
множинската форма се прави,во денешниот литературен јазик со буквата > и < па имаме
Мајки за множина .
Повторно ,согледувајќи ја подреденоста на самогласките во нашето современо писмо Азбуката редоседот им е даден :
А , Е , И ,О ,У

па имаме
МајкА -еднина
МајкИ-множина
она што фигурира помеѓу нив е самогласката " е "
па едното со другото дава нешто што е прекрасно за читање
МајкЕ-двоина ,
како множински облик на нешто што е повеќе од еден ,а помалку од три

И пак ќе напишам
А она што е како скалило помеѓу еднината и множинате е веќе напомнав двоината
значи аналогно на претходното
Ма-еднина
Ма
+
Ма
--------
Мама двоина
или

Ма =>Мајка =>еднина
+
Ма =>Majka =>еднина
--------------------
Мама=>МајкЕ=>двоина


имаме

МајкА-еднина
МајкЕ-двоина
МајкИ -множина

Ова наведува на размисла дали по случајност името на нашата
е запишано МакЕдонија или од некој таму во минатото останало да се запамети токму како што требало да биде запаметено ?
Или пресликувањето на зборот Мама е потполно изразен преку зборот Маке

Ја завршуваме и анализата на енигмата така како што е редот

Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaKe
и си дозволуваме да дојдеме до заклучокот дека единствено во правец на истражувањето на женската родовна форма на зборот Бог ,базирана во зборот Мајка ,која пак својата множинска форма ја има преку зборот Маке ,доаѓаме до солуцијата за бараното и до пронаоѓањето на дуалноста на значењето на зборот Бога или да се навратам од каде што почнав
-"Бог е еден една суштина, но три лица..."
под буква за мене
"Бог би бил еден збор и една суштина ,но две лица ."Како збор *Мајке ,е еден една суштина, но е дуал
Како збор Татко ,е еден една суштина, но е еднина ...

Ако за зборот Мама може да се напише дека е двоина
истото би можело да се напише и за зборот Татко во неговата *источна варијанта даден како "Бабa" и тоа запазувајќи ја претпоставената промена дека зборот Татко го има своето потекло во зборот Мајка непосредно преку двогласната форма на буквата *М->ММ->Мб->Мп

Пример за првата претпоставена девијација :
*М->*Мб
М а м а
*Мб а мб а
*М/ба м/б а
-М/Ба -М/Ба
* - Ба - Ба
Ба Ба

На ист начин и за зборот Татко во неговата *западна варијанта даден како "Папа" или


А исто и за вториот претпоставен пример

*M->*Mп


М а м а
*Мп а мп а
*М/ба м/п а
-М/Па -М/Па
* - Па - Па
Па Па

Ако вака изведените зборови ги споредиме едед со друг би можеле да дојдеме до следново :
-Зборот МаМа е коренот и со тоа универзалноста му е дозволена и преку едниот слог и преку вториот слог или и преку Ма и преку Ма ,бидејќи и двата слога читано поединечно го имаат истото значење.
-Зборот Баба е условно првиот корен на зборот Мама и со тоа универзалноста му е ограничена бидејќи и двата слога читано заедно го имаат значењето на Татко ,но читано поединечно колку што ми е познато немаат такво значење . Ниту Ба значи Татко ,ниту ба значи Татко
- Зборот Папа е со истата ограниченост .Го нема значењето на универзалноста бидејќи ни Па ,значи Татко , ниту па значи Татко .
-ограниченост може да се види и во нивната меѓусебна поставеност .Поставени се така да каде завршува едниот започнува вториот или од каде завршува примената на зборот Баба,започнува примената на зборот Папа .
Можеби и затоа е земено да зборот Татко е само синоним за зборот Бог Синоним и ништо повеке од тоа.
Веројатно дека тешко некогаш и ќе наидеме на тоа кој, кога и зошто пресветата наша Богородица ја има наречено Мадона.
Од аспект на мојата алтернативност би ги поставил нештата на подруг начин и би се запрашал кој,кога и зошто
Мадона ја има наречено *Богородица
Кој-не знам
кога -можем да насетам само
зошто -би била насоката во барањето на вистински добар одговор .
Појдеме ли од можното значење на
Ма- Бог
*Дон->*Исус
тогаш интерпретацијата би била дека
МаДона како збор е кованица што под буква би можело да значит дека
Бог го раѓа Исус или да го објасни запишаното изречено од страна на Бога
-"Син мој си ти ,(денес) те родив Јас ",на преку еден подруг симболичен начин ,
или како можна потврда на зборовите Исусови кој вели,според запишаното
-"Јас и *Отецот,Едно сме"(Јован 10,30 )
каде наместо синонимот за зборот *Отец би се заменило со зборот Бога
кој пак ,повторно да пишам би се разгледувал како прв извод од зборот Мајка ,во скратената форма запишано како Ма
можеби би се прочитало и како
*Дона и *Ма се едно .и.е една целина сочинуваат или

*Ма и *Дона се едно
*МаДона
А зошто не назив како *МамаДона или *МакеДона ?
може затоа што самиот назив се создава во времето на монотеизмот кога за Бога се запишува во еднина .

Она што мора да се примети е статусот и позицијата на Македон во таа т.н. Олимписка митологија .
Македон е син на Зевс и обична смртница
Македон има и брат ваму е Магнус ,некаде се споменати повеќе .
Македон не е ниту во редот на боговите на Олимп ,веројатно ниту полубог туку обичен смртен јунак .
Зевс е главното божество
Зошто е тоа така ?
Ако одговорот го побараме во компаративноста на Христијанството со Исламот ,согледувајќи ја позицијата или статусот што го има Христ во едната и во другата религија ,тогаш можеби она за што немаме пишан документ можеме само да го насетиме.
Со доаѓањето на новите времиња се поставуваат нови основи за веќе постоечките нешта.
Со ширењето на исламот Исус е во рангот на пророците
со навлегувањето на хелените во Македонија и со создавањето на олимписката митологија Македон е во рангот на смртниците
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Додавката на Макед, -ониа, суфикс со трако-фригиско или илирско потекло го дефинира целото име како земја, или висока земја - Макeдонија. 26

--------------------------------------------------------------------------------


Наспроти вака изведената додавка ,за која би било добро да осознаеме малку повеќе зборот Македонија напишан како кованица составен од три целини
Маке Дон ија
го претставува суфиксот ија чија што присутност е забележана и во со санскритот каде му се дава значењето на опис на сопственост .
Кога некој зел нешто и рекол ова е мое ,сметаме дека запичнува сопственоста .Но и кога некој создал нешто и рекол дека е од него и тогаш се збори и за сопственоста .Кога пак таа ќе се признае и од околните субјекти тогаш тоа би можело да оди и преку припадноста или
додавката ија со значењето на "припаѓа на "

Едно од значењата за "ија " даден во санскритот означува токму припадноста .Може да се прочита на сајтов

http://www.swamishyam.org/everyguide-aryancivi.html


4.Земјата *ришис. Санскритскиот суфикс ија значи : Земја од .. и бил искористуван во земјите како : Сибрија ,Прусија, Романија ,Бугарија , Иберија,Етиопија ,Сомалија ,Танзанија,Австрија ,Скандинавија, Арменија ....

Значи со исто несменето значење и во минатото како и денес
додавката ија ,кој што ја одредува географската компонента на припадноста Македон запишана како Македонија .
Колкава би можела да биде таквата географска широчина ,во моментот на исконструктуирањето на овој суфикс и неговото врзување со зборот Македон тешко е да се рече.
Од правецот на досега напишаното за МакеДон каде
Маке на небесата заедно со Дон или значењето му во правецот Дзон Дземе Земја ,би претставувал една компактност ,една неделива целина МакеДон изговорена и како Мајката Земја ,која пак и во религијата на Хиндуизмот го значењето на многу повеќе од еден од наброените четири елементи. И оттаму со додавањето на додавката ија да се прочита нешто неверојатно .
Македонија ,дума изговорена како
Маа Ке Дунија денес во денешните хунди јазици ,каде Дунија значи и планетата земја го има значењето на
Светот на Мајкaтa .

Маке Дон ија

No comments:

Post a Comment