Search This Blog

Sunday, December 13, 2015

Околу името на Македонија -преземено

1 ....
За етимологија на името Македонија мојот пријател Кибицер, напиша прекрасен напис -Етимологија на името Македонија ... историско - лингвистички преглед на етимологијата на името Македонија и првите спомнувања на името Македонија во историските извори. ...
 • Досега најстариот податок за прото Македонците – племиња од бронзениот период кои го населувале просторот на Македонија – се наоѓа кај Хеланик од Лезбос (V век пред Ис.Хр). Тој запишал дека Македонците живееле меѓу (со) Мизите. Овој податок се однесува на прото-македонските племиња кои живееле во периодот меѓу првата и втората индоевропска миграција, т.е. во временската рамка меѓу III и крајот на II милениум пред Ис.Хр.
 • Најстарите, сигурни, досега познати, пишани податоци за Македонија се наоѓаат во хомеровата Илијада, дело кое се однесува на настани датирани негде во XII – XI век пред Ис.Хр. Во Илијадата, меѓу сојузниците на Троја, се спомнати Пајонците кои со најновите научни сознанија е потврдено дека најверојатно биле со македонско етничко потекло; во Илијадата се спомнати пајонскиот град Амидон кој се наоѓал на устието на р.Аксиос (денешен Вардар), како и македонските области Пиерија и Ематија. Во Илијадата е забележано и името на родоначалникот на македонското племе Пелагонци, митскиот Пелагон.
 • Досега најстарото запишано име кое се однесува на Македонија, а е користено од страна на грчките морепловци, е Ематија. Поконкретни податоци за името Ематија има кај Страбон (64/63 пр. Ис.Хр. – 23 г.н.е.), Плиниј Постариот (23 – 79 г.н.е.) и Стефан од Бизант (VI в.н.е.) кои запишале дека тоа е првобитното име на Македонија. Од друга страна античкиот географ Птолемај (127 – 145 г.н.е.) соопштува дека Ематија се нарекувала областа каде што се наоѓала првата македонска престолнина Ајга. ...
 • Лингвистите, името Ематија го изведуваат од грчкиот збор amathos што значипесочен, песочно. Оваа препоставка дополнително добива на тежина ако се има предвид кажувањето на античкиот географ Птолемај кој соопштува дека со ова име се означувал источниот крајбрежен дел од античка Македонија кој бил песоклив.
 • Почнувајќи од VIII – VII век пред Ис.Хр. името Ематија е потиснато од името Македонија. Ова најверојатно се должи на фактот што првата македонска кралска династија Аргеади потекнувала од областа Орестида (Костурско) чие постаро име било Макета. Со текот на времето името Македонија добива не само географско туку и политичко значење. Тоа не е само географски поим туку и име на македонската држава и етносот кој ја населува Македонија, а кој по потекло е сосема различен од било кој друг етнос на Балканот во тој период.
 • Прашањето за потеклото на името Македонија предизвикувало контраверзи уште во антиката. Има, главно, три генеалогии кои го објаснуваат потеклото на името Mакедонија. Првата генеалогија за името Македонија е запишана одХесикиј од Александрија (V в.н.е.), а сочувана кај Константин VII Порфирогенит (913 – 959) каде се вели дека името Македонија доаѓа од митскиот јунак Македон кој бил син на Ѕевс и Тија.
 • Во врска со оваа генеалогија сочувани се три критички забелешки (коментари или схолии) кои се однесуваат на дополнување на истата. Според првата забелешка (схола) Македон е син на Дион и Аитхија, според втората на Диос и Аитхија, а, пак, според третата тој бил син на тој бил син на Диос и Аитхрија. Очигледно е дека зад Дион/Диос се крие врховното божество кај античките Македонци, а Аитхија е всушност македонската Атена посведочена на монетите со штит во левата и молња во десната рака.
 • Втората генеалогија за името Македонија е забележана кај Аполодор Атински (II век пред Ис. Хр.) според кого Македон е син на Ликаон кој имал дури 50 синови.
 • Третата генеалогија за името Македонија е забележана од Диодор Сицилиски (I век пред Ис.Хр.). Според оваа генеалогија, Македон бил син на египетскиот бог Озирис.
 • Освен овие три, во различни периоди од антиката, постоеле и други помалку популарни генеалогии преку кои се објаснувало потеклото на името Македонија. Па така според генеалогијата на Еврипид старата форма на името Македонија е Макета, име кое Еврипид го поврзал со едно од имињата на бахамтките – свештеничките на богот Дионис – кои во Македонија се нарекувале Клодонес, Мимонес и Макетаи.
 • Што се однесува до современата наука постојат неколку тези за етимологијата на името Македонија. Според првата, името доаѓа од придавката македноскоја се среќава само кај Хомер и која значи висок. Во конкретниот случај македнос би требало да означува ,,високи луѓе”, ,,планинци”, ,,горштаци”. Оваа етимологија е поврзана со денес веќе надминатата теза дека античките Македонци дошле од високи места т.е. од Горна во Долна Македонија.
 • Своја теза за името Македонија и етниконот Македонци дава М.Будимир кој смета дека се работи за грчки превод на нивното изворно име Кауконци.
 • Наспроти овие толкувања, најновите истражувања со голема веројатност упатуваат на тезата дека името Македонија најверојатно има бригиско потекло со значење – земја. Имено, Бригите биле најстариот етнички супстракт кој учествувал во етногенезата на античкиот македонски народ и оттука мошне е веројатно дека и името Македонија е од бригиско потекло. Оттука можеби произлегува и поврзаноста меѓу името Ематија што значи песоклива земја и името Македонија што на бригискиот јазик исто така значело земја.
Горниот текст заради важноста на истиот го пренесе на својот блог и gersanina -Етимологија на името Македонија (од кибицер) ...
Постар запис на Кибицерот ке најдете на истата тема но на друг блог на Блогспот овојпат - Etimologijata na imeto MAKEDONIJA ... чинам дека има мали корекции од постариот запис ...

** Во еден од коментарите кај кибицер ке сретнеме:
МАКЕДОНИЈА-
МАКЕ= ЗЕМЈА
ДОН= ВЛАДЕТЕЛ ; СИН(дете) или СОНЦЕ
Значи МАКЕДОНИЈА=ВЛАДЕТЕЛИ на ЗЕМЈАТА,
(ЗЕМЈЕНИ ВЛАДЕТЕЛИ)
СИНОВИ на ЗЕМЈАТА(ЗЕМЈЕНИ СИНОВИ)
ДЕЦА наЗЕМЈАТА( ЗЕМЈЕНИ ДЕЦА)
ЗЕМЈА на СОНЦЕТО(СОНЧЕВА ЗЕМЈА)
Понатака во врска со генезата на името Македонија ке пробам на интернет да најдам и други извори ... постот ке биде подолго време во доработка ...
2. ....
Понатака ке давам линкови кои ми се појавуваат на интернет без претензија дека некои се позначајни од друбите ... едноставно какке ги исфрла Гоогле ... така ке ги линкувам ...
На блогот - Macedonian Civilization ... е следниот напис - Етимологија на името Македонија - Etimologija na imeto Makedonija ... ке пренесам само дел од написот целосно видете го на линкот ... секако нема слики да пренесувам од таму бидејки еднаш имав лошо искуство со пренесување на слики од тој блог и блогер ... блогерот многу погрешно ме разбра во една прилика ... инаку блогот е еден од подобрите блогови за такви тематикаи ...
 • Може ли да се бара поголема потврда од фактот што името „Македонија“ преку личноста на „Македон“, митологијата го констатира во трите основни топоси!
 • Поставено поинаку: што митовите со кои и Европа и Африка и Азија го објаснуваат своето разрешување на изолацијата и единствената точка на автентичен допир и спојување, го врзуват токму името - Македон, со топосот - Македонија!
 • Етимологијата на зборот изгледа дека доаѓа од Македон, кој живеел во областа Пијерија (област на север од планината ОЛИМП-во Македонија).
  - Македонците подоцна се викале Елни или Ели, стар национален збор, кој произлегува од животното Елен, а можеби носеле капи со рогови од елен за да се разликуваат.
  - Македонците се појавиле на хоризонтот на праисторијата 1500 година пред не.е додека пред тоа сочинувале пределинска ТРАКОМАКЕДОНСКА нација, а нивниот јазик и вера не биле грчки.
  - Името Македонци произлегува од земјата Македонија. (верување на Македонците од Беломорска Македонија)
 • Европската митологија Македон го смета за син на самиот Зевс и Тиа, кому, поради особените вредности на душата и големата телесна сила, таткото Зевс му го доверил најчувствителното и најважното подрачје на светот - оската во која се допираат трите Континенти.
  Мошне е индикативно што братот на Македон е - Магнет.
 • Македонците во најстариот Еп во Европа - Илијадата.
  Речиси секое од племињата - имало на почетокот свое кралство.
  Уште во најстариот Еп од Европа кај - Хомер - Илијадата ,кралевите на Македонските племиња - Пеоните и Пелагонците со своите соплеменици се борат кај - Троја во 2 илјадетие п.н.е.
  Опишани се пределите кои и денес ја красат Македонија:
  Вардар , Црна, градовите Амидон и др.
  Тие се судираат со обединетите Грчки племиња.
  Тоа е прва Македонско-Грчка војна.
 • Hesiod (okolu 700 g.p.n.e)
 • (istata e socuvana kaj Konstantin VII Porfirogenit (913- 959)
  kade se veli deka poimot ,,Makedonija" doagja od mitskiot junak Makedon koj spored Hesiod bil sin na Zevs i Tija.
 • Херодот - ,, За време на кралот Деукалион живееле (Дорците) во земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот на Хелен, во земјата под Оса и Олимп, наречена Хистиотида. Кога Кадмејците ги избркале, се населиле во областа Пинд под името Македонци.,,
  Ова е првото историско споменување на Македонците во минатото.
 • Претпоставката е дека Херодот зборува за период многу постар од неговото време, околу 12 век п.н.е. кога тој познава етничка заедница со име Македонци.
 • "Македонија се наоѓа недалеку од Прасијадското езеро. Од езерото прво се доаѓа во рудникот од кој што Александар дневно добивал по еден талант сребро, а потоа кога после рудникот ќе се премине планината Дисор, се доаѓа во Македонија..
 • Херодот добро ја познава Македонија, барем оној нејзин дел кој е во сферата на неговиот интерес, и сферата на неговото движење, исто како што ги познава и Пајонците, дел од големата групација на етнички заедници, во која влегуваат и Македонците. Македонија е присутна во неговото дело ,,Историја,, подеднакво јасно, како и описот на било која друга земја или етничка заедница.
 • Evripid (za genealogijata ) vo 412 g.p.n.e....
  veli deka Bahamtkite koi bile svestenicki na makedonski se vikale Klodones, Mimones i Maketai, a deka starata forma na Makedonija e imeto Maketa.
  No ovaa genealogija uste vo antikata bila otfrlena kako netocna i politicki motivirana so cel da posluzi vo funkcija na makedonskata propaganda na Arhelaj.
  Јустин..
  ,,Порано Македонија била нарекувана Ематија, според името на кралот Емат; првите докази за неговата доблест уште постојат во овие краишта. Како што нејзиниот подем бил постепен, така и границите и станувале тесни.
  Народот се нарекувал Пелазги, а областа Пајонија.,,
 • и Азија го има својот херој на зближување, и, што е крајно необично, го именува со истото име - Македон. Овојпат, Македон е кралски син.
  Неговиот татко е Ликаеон, справедлив и умен крал, миленик на боговите.
  Владеел со Аркадија, најтивкото и најидилично кралство на сите времиња.
  Со овие два детала се упатува на неоходните одлики на оној што ќе треба да го обедини светот: да биде умен и одмерен, а неговата душа се оформува во смиреност и благост на аркадиската хармонија.
  И во овој мит, Македон го добил своето кралство во подрачјето на Македонија, именувана според него.
 • Некои велат дека Македон е еден од педесетината синови на Аркадискиот крал Ликаон.
 • Apolodor koj ziveel vo sredinata na I v.p.n.e. i koj veli deka Makedon e sin na Likaon koj imal 50 sinovi."
 • Третиот, Африкански мит, потекнува од Египет.
  Македон е повторно божји син - чедо на Озирис лично!
  Неговиот небесен татко му ги доверил Тракија и Македонија за негово кралство, во коешто тој владеел и според законот и според добрината. ... Диодор Сицилиски
 • Според египетскиот запис, Озирис на своите кампањи беше придружуван од своите два сина Анубис и Македон, кој се одликуваа по својата храброст. Двајцата од нив ја носеа најзначајната воена опрема, земена од одредени животни чиј карактер не се разликуваше од храброста на луѓето. Така Анубис носеше кожа од куче, а Македон предни делови од волк; и поради оваа причина овие животни се почитувани кај египќаните. Тој, исто така, го носеше и Пан на своите кампањи, кој посебно е ценет кај египќаните; затоа жителите на земјата не само што му подигнаа статуи во секој храм туку и именуваа град по него во Тебаид, кој е наречен од жителите (Chemmo) Хемо што кога ќе се преведе значи Градот на Пан.
  Diodor od Sicilija (I v.p.n.e) vo negovoto delo ,,Istoriska biblioteka"
 • Стефан од Бизант (VI v.n.e) ,,Etnika" (,,Za narodite").. potekloto na Makedonija e od Makedon i Thija.
  Според митологијата Македон е епонимен херој на Македонија,син на Ѕеус(#920;#949;#959;#962; u Deus ) и Деокалионовата ќерка Тија и брат на Магнет.
  Според имињата на неговите синови крстени се македонските градови Пиреј и Амитај.
 • Сите понатамошни историски извори, најпрво тракиецот Тукидид, кој живее и работи во Атина на крајот на 5-от век п.н.е, денес според стилот и анализата, првиот вистински ,,современ,, историчар, ги познава Македонците и Македонија, како земја и народ толку вообичаени за одредена територија, која ќе се менува со текот на времето и со настаните кои ќе следат; пред се преку големите реформи и проширување на кралевите од славната аргеадска династија, над останатите пајонски етнички заедници.
 • Сите оние што следат низ вековите на славната антика и нејзиниот развој, Диодот Сицилиски, Полибие, Плутарх, Аријан, Страбон, Јустин итн. ја познаваат таа митска земја Македонија, што во времето во кое живеа го диктираше текот на светската историја, директно или пак последователно, сеедно ја одредија нашата сегашност, на начин единствено можен, бидејќи историјата ја следиме, создаваме но не можеме да ја менуваме. Македонија ќе биде присутниот елемент сегогаш на овој пребогат простор на неисцрпни медитерански цивилизации, низ различни форми на постоење, низ различни политички и државни имиња, но секогаш задржувајќи ја својата суштина, својата сопствена приказна и својот бит, сопствената одредница-името.
3 ....
 • Етимологија на името Македонија - Промакедонски толкувања ...
 • Македонскиот народ се нарекува себеси „ Македонци “ по името на родоначалникот Македон кој ги обединил предмакедонските племиња и народи во еден народ.
 • Македонците се етнички супстрат од негрчките и индоевропејски народи, чиј етнички состав го сочинувале некои средно-балкански народи и племиња, меѓу кои треба се вбројат: Бриги , Енети , Пајонци , Пелагонци и други. Дел од Бригите потиснати со дорските миграции по Тројанска војна се одселува воМала Азијa . Лингвистите забележуваат дека во јазикот на овие Бриги, во Мала Азија познати и како како Фриги (област Фригија ), постои голема сродност со главнината на само стотината познати старомакедонски голоси (скромни останки од протогениот македонски јазик).
 • Ова мислење го застапува и Проф. Нада Проева и дава аргументи за тврдењето дека Македонците немаат дорско потекло, како што тврди на неколку места во својата историја, грчкиот антички писател Херодот .
 • Како што вели Џ.Р.Елис, така и грчкиот професор археолог Фотис Пецас тврди дека Македонците уште пред да дојдат на просторот на Македонија, го имале своето име Македонци и тие на оваа територија која дотогаш имала друго име и го дале своето народно име. Конкретно проф. Пецас пишува: „Македонија го зеде името од Македонците.
 • До 700 год. пред Исус Христос Македонците биле ограничени западно од планината Каракамен (Вермион) или јужно од Халиакамби. Големото море меѓу планините и морето беше уште непознато за Македонците.
 • Некаде околу 700 год. п.н.е ги запоседнаа источните падини на Вермион, како што учиме по Херодот. Ова големо поле меѓу Бистрица (Халиакум) уште не беше и не се викаше Македонија. Македонците се проширија до Вардар(Аксиос) малку подоцна како што учиме од Тукидид . Филип Македонски ја донесе Македонија до реката Места (Нестос) во 348 год п.н.е..“ Она што не интересира денес – продолжува Проф. Пецас е „дека Македонците и го дадоа своето име на Македонија и ја проширија од планината Пинд и Олимп до места на исток и до Црна Река (Еригон) на север. Така, Македонците го дадоа името на својата земја.
 • Името Македонци беше најпрвин народно, а потоа стана историографски поим Македонија”.
4 ....
Macedonia
from L. Macedonius "Macedonian," from Gk. Makedones, lit. "highlanders" or "the tall ones," related to makednos "long, tall," makros "long, large" (see macro-).
5 ....
There are three theories for the etymology of the name Macedonia:
 1. According to ancient Greek mythologyMacedon was the name of the first phylarch(tribal chief) of the tribe that initially settled western, southern and central Macedonia and founded the kingdom of Macedon.
 2. According to Herodotus, both the Dorians and Macedonians descended from theMakednoí tribe. The name of the latter two probably derives from the Doric noun μάκοςmākos (Attic and modern Greek μάκρος mákros and μήκος mēkos), meaning "length", and the Doric adjective μακεδνός makednós, meaning "tall", since both the Macedonians (Makedónes) and their Makednoí tribal ancestors were regarded as tall people. The adjective is used by Homer in Odyssey (7.105f), to describe a tall poplartree, and by Aristophanes in his comedy the Birds, to describe a wall built around their imaginary city.
 3. An unattested hypothesis suggests that the name Makedónes may mean "highlanders", from a hypothetical Macedonian bahuvrihi *μακι-κεδόνες *maki-kedónes "of the high earth". However, there is serious argumentation against this hypothesis.
5 ....
The definition of Macedonia is a major source of confusion and debate due to the overlapping use of the term to describe geographical, political and historical areas, languages and peoples. Ethnic groups inhabiting the area use different terminology for the same entity, or the same terminology for different entities, which is often confusing to other inhabitants of the region and foreigners alike.
Historically, the region has presented markedly shifting borders across the Balkan peninsula.Geographically, no single definition of its borders or the names of its subdivisions is accepted by all scholars and ethnic groups. Demographically, it is mainly inhabited by four ethnic groups, three of which self-identify as Macedonians: two, a Bulgarian and a Greek one at a regional level, while a third ethnic Macedonian one at a national level. Linguistically, the names and origins of the languages and dialects spoken in the region are a source of controversy. Politically, the rights to the extent of the use of the name Macedonia and its derivatives has led to a diplomatic dispute between Greece and the Republic of Macedonia. Despite mediation of the United Nations, the dispute is still pending resolution.

Etymology

There are a number of theories regarding the etymology of the name Macedonia

Mythological personage

Main article: Makednos
According to ancient Greek mythologyMakednos was a grandson of Deucalion and son to Aeolus(Hesiod) or a grandson of Hellen (Hellanicus). He gave his name to the tribes of the Macedonians, a group of tribes that occupied and settled parts of what is nowadays considered western, southern and central Macedonia and founded the kingdoms of Macedon.

Homeric "makednos"

Homer uses the adjective μακεδνός makednós, translated as "tall", to describe a poplar tree,and which the grammarian Hesychius of Alexandria records as a Doric word meaning "large" or "heavenly". It has been suggested that both the Macedonians (Makedónes) and their Makednoí tribal ancestors were regarded as tall people, hence their name.

Makednoi

According to Herodotus, the Makednoí were a Hellenic tribe that occupied and settled the country that they named Macedonia. Those Macedonians that still chose to migrate south and later invaded Peloponnesus were renamed to Dorians, one of the principal ancient Greek tribes.
There would appear to be a synonymy among the names of different tribes living in the region, since a likely interpretation of the names of the Dorians and the Bryges also is "highlanders". All the previous names are considered to be of Indo-European origin, the root of makednos being *māk-, "long, thin", which becomes "long, large" in Greek. The syllables beyond *māk- are not a compound resulting from the process of production, but are an inherited extension of unknown prehistoric origin; in this case, *-dno-.
6 ...
Macedon
Macedon or Macedonia (Greek Μακεδονία Makedonía) was the name of a kingdomcentered in the northern-most part of ancient Greece, the homeland of the ancient Macedonians, bordered by the kingdom of Epirus to the west and the region of Thrace to the east. For a brief period it became the most powerful state in the ancient Near East afterAlexander the Great conquered most of the known world, inaugurating the Hellenistic periodof world history.

Early history

The first Macedonian state emerged in the 8th or early 7th century BC under the Argead Dynasty, who according to legend, migrated to the region from the Greek city of Argos in Peloponnesus (thus the name Argead). It should be mentioned that the Macedonian tribe ruled by the Argeads, the tribe whose lands the Greeks called Macedonia, was itself called Argead (which translates as "descended from Argos"). Its first king is recorded as Perdiccas I. The kingdom was situated in the fertile alluvial plain, watered by the rivers Haliacmon andAxius, called Lower Macedonia, north of the mountain Olympus. Around the time of Alexander I of Macedon, the Argead Macedonians started to expand into Upper Macedonia, that isEordaiaBottiaeaMygdonia, and Almopia- which were mountainous regions settled by independent Macedonian tribes. Near the modern city of VeriaPerdiccas I (or, more likely, his son, Argaeus I) built his capital, Aigai (modern Vergina). After a brief period under Persianrule under Darius Hystaspes, the state regained its independence under King Alexander I(495450 BC).
7. ...
8. ...

United StatesOther


9. ...
Macedonia is a geographical and historical region of the Balkan peninsula in southeastern Europe whose area was re-defined in the early 20th century. The entire region covers parts of five Balkan countries: GreeceRepublic of MacedoniaBulgaria and minor parts of Albania andSerbia, and covers approximately 67,000 square kilometers (km2) and a population of 4.76 million.
There is no official recognition of these arbitrary delimitations, especially since they include territories of BulgariaSerbia and Albania that are not called "Macedonia". This arbitrary territory corresponds to the basins of (from west to east) the AliákmonVardar/Axios andStruma/Strymon rivers (of which the Axios/Vardar drains by far the largest area) and the plains around Thessaloniki and Serres.
10 ...

Etymology

There are a number of theories regarding the etymology of the name Macedonia. According to ancient Greek mythologyMakednos was the name of the first phylarch (tribal chief) or progenitor of the tribe that initially settled western, southern and central Macedonia and founded the kingdom of Macedon. Αccording to Herodotus, the Makednoí were a tribe akin to the Dorians,[3] one of the principal ancient Greek tribes. The name probably derives from the adjective μακεδνός makednós, meaning "tall", which Homer uses for a poplar tree,[4] and which the grammarian Hesychius of Alexandria records as a Doric word meaning "large" or "heavenly".[5] It has been commonly suggested that both the Macedonians (Makedónes) and their Makednoí tribal ancestors were regarded as tall people.[6] According to the World Book Encyclopedia, the names Macedonia and Macedonians derive from the Greek word Macednonwhich means high — a reference to the group's mountainous homeland. The Online Etymology Dictionary summarizes these theories as:
[f]rom Gk. Makedones, lit. "highlanders" or "the tall ones," related to makednos "long, tall,"makros "long, large".[7]
Another hypothesis suggests that Makedónes may derive from an unattested ancientMacedonian bahuvrihi *μακι-κεδόνες *maki-kedónes meaning "of the high earth" or "highlanders".[8]
11. ...
 • The term “Macedonia” refers to a geographical region in the south-eastern part of Europe, in the Balkans. Its southern region is part of Greece, its north-eastern region is part of Bulgaria (or “Pirin” as Bulgarians prefer to call it), and its north-western region is the country that insists to call itself simply “Macedonia”, as if it represents the entire geographical region (or as if it aspires to “conquer” it one day, to speak in pre-21st century terms); that’s the nation that also appears as F.Y.R.O.M. (Former Yugoslav Republic of Macedonia) in the United Nations, and it is to its nationals that the author of this page addresses an open letter, a bit further down in this page.
 • The geographical region of Macedonia exists since antiquity, but the people who inhabit it arrived in it at different times. The Greeks and Albanians have lived in the region for as long as there are historical records; the Slavs, Turks, and other people, arrived later (in the AD times). Since many people love to claim ancient Macedonia for themselves, I prepared the following map, which shows the kingdom of ancient Macedonia superimposed over modern borders of nations. Ancient Macedonia is shown in two periods: at the time of Classic Greece (~450 BCE, pink color), and at the time of Alexander’s death (323 BCE, green color). In the latter case, only part of the kingdom is shown (it extended as far to the east as modern western India).
 • No manual processing was performed to produce the above map (save for the legend and the names of nations). A map of Europe was used as the original source, colors and other features were removed through image processing, and the two borders of Macedonia during the given periods were extracted from maps available on the web (this one and this one) and superimposed on the original.
 • The word “Macedonia” — yes, the name that you think epitomizes your national identity — linguistically is of Greek origin. Its etymology is as follows: The inhabitant of the ancient “Makednon”, in ancient Greek is “Makednos” (e.g., seeHerodotus, Histories, book 1, §56: “Μακεδνόν καλεόμενον”). The root “Mak-” comes from “makos” (μάκος), the doric-Greek form for “mekos” (μήκος in Attic Greek), or “length” (in both ancient and modern Greek). In short, “Makednos” meant a “tall person”. In modern Greek, “makrys” means “long”. The same root is the source of the English prefix “macro-”, which modifies many words to mean long (macro·biotic, macro·instruction) or large (macro·cosm, macro·molecule).
12. ...
Стари карти на Македонија:
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/athenian_empire_450.jpg
клик на картата за поголема
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/macedonian_empire_336_323.jpg
13. ...
14. ...
15. ...
 • Според тврдењето на Анте Поповски името Македонци било усвоено од „македонските Словени“ истовревено со словенската колонизација, имено: „бил остварен чин на импозантна историска средба на две етнии: македонската античка етнија, која вкрстувајќи се со словенската - исчезнувала како самобитна и автогена, и етнија која ги наследила не само незјините огништа и слава, туку по еден неодминлив и непореклив природен закон ги наследи во многу нешта и крвта и поривот и заветот на античките Македонци.“ („Историја без географија“ - Анте Поповски во книгата Македонија на стари мапи подготвена од Илија Петрушевски, Скопје 1992. 7) 
  Античките Македонци во IV и III век пр.н.е.
 • Според Драган Ташковски: „македонското име, кое од XVII век почна да се употребува меѓу македонските Словени, не го донесоа само дубровничките, венецијански и други трговци од Запад. Напротив, во тоа значително придонесоа и нашите трговци и кираџи кои одеа во Европа и се судираа со овие нови разбирања за нивната земја и народност. Факт е и тоа дека тоа име во почетокот го усвоија само еден тесен круг луѓе, што е и обичен случај со секоја нова идеја. Но со времето тоа сè повеќе и повеќе се ширеше и се усвојуваше од македонските Словени, кои во него најдоа не само неутрално име што би ги „оделувало“ од другите соседни народи, туку и за да го обележат најадекватно својот етнос.“ (Драган Ташковски, Раѓањето на македонската нација. Скопје 1970. 153-154) 
  null
  Границите на Македонија во 167 г. п.н.е и околу 150 г. (според Ф.Папзоглу)
 • Според Блаже Ристовски: „македонското национално име ние сме го зеле дури од половината на минатиот [19-и век] век... Денешното македонско име потекнува не само од географскиот поим Македонија, туку и од античкото народно име Македонци, бидејќи при прифаќањето на ова име како од туѓинците така и од самите Македонски Словени, последните се сфаќани не само како наследници на територијата на македонската држава на Филип и Александар Македонски, туку и како потомци на старите Македонци, кои што беа прогласени за најстари Словени на Балканов. Но сево ова е резултат на подоцнежните векови, главно по XVI в., и најпрвин се појави и се разви надвор од Македонија, па дури потoа беше прифатено и од самите Македонски Словени.“ (Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација. Скопје 1983. I. 57; 66-67)
  null
  null

  Границите на римската Провинција Македонија од околу средината на II век дo крајот на V или почетокот на VI век (според Ф.Папзоглу).
 • Во 1983 г. Блаже Ристовски пишува: „Вистина, основната маса на денешниот македонски народ се Словените што дошле на овој дел од Балканскиот Полуостров главно во VI и на почетокот на VII век, но и покрај сите погроми тие не го нашле овој простор наполно испустен: апсорбирајќи делови од затечените народи (антички Македонци, Илири, Траки, Грци, Римјани, прадедовците на денешните Албанци и Власи и др.) Словените ја апсорбирале и нивната култура и при тоа смешување постепено се создавал народ со претежно словенски етнички елементи, со словенски јазик и словенско-византиска култура. ...Во историјата на македонскиот народ несомнено важна улога имал словенскиот карактер на основниот етник, но не може и не треба да се превиди ни значењето на античките Македонци што посредно му дадоа на овој народ територија, име и крв. Ако историјата на турно-монголските Бугари се прима како неразделен дел од историјата на современиот бугарски народ, зошто Македонците да не го почитуваат минатото и славата на својата земја, на своето име и на дел од својата крв? Зашто, како што вели Д.Македонски во 1871 г. „не зинала земјата па да ги голтне“ тие стари Македонци, ами тие се влеале во масата на овој народ.“ (Ibid. 22 и 32)
 • Секако дека не зинала земјата да ги голтне „тие стари Македонци“, но Димитар Василев Македонски (р. 1847 во с. Емборе Кајларско - убиен 1898 г. во Цариград) во својата статија „По македонскыйтъ въпросъ“ (По македонското прашање) напечатена во в. „Македонiя“ од 16.02.1871 г. кажува нешто сосема друго од тоа на кое алудира споменатиот член на МАНУ. Имено, во таа статија напишана во врска со отсуството на покана за учество на „Македонците“ на Архиепископскиот собор за уредувањето на Егзархијата, Д.В.Македонски до главниот редактор на весникот „Македонiя“ Петко Рачов Славејков (1827-1895) гневно пишува:
  „И поднаучете си малку историја, или барем научете ги каракеристиките на историјата и ќе се уверите дека Македонците не се Цинцари, ниту друг некој народ, но чисти Бугари како вас; оттаму ќе научите дека Македонците не се изгубиле од лицето на земјата, како што си дозволуваат некои да кажуваат, затоа што, колку што ние знаеме, тие не згрешиле некогаш до толку, што, да зине земјата и да ги голтне.“ (Фотокопија статијата во в. Македонiя од 16.02.1871)
 • Пак според Блаже Ристовски: „...токму во ...Самуилова(та) држава македонскиот народ почна да се афирмира како народ... се разви словенска народна свест, но со двојно наименување: со народното име „Словени“ и со државното - „Бугари“. Натамошниот над двовековен развиток на Македонија како византиска административна област со наименувањето „Бугарија“ сè повеќе го заличуваше народното наименување што остана конзервирано во јазикот на старата литаратура и во живиот говор на соседните Албанци и го утврди наименувањето „Бугари“...
 • Паѓањето на Македонија под српското владеење донесе ново затемнување на народното име, а потпаѓањето под долготрајното османлиско ропство... кога на преден план се исфрлаат одредбите „раја“, „каурин“, „христијанин“ и сл. доведува до еден своевиден процес на деконституирање, кој меѓутоа мошне бавно се развиваше и не стигна да се заврши, бидејќи во XIX в. го затече новиот процес на образување на нацијата...“ (Б.Ристовски, op.cit. I. 34-35)
16. ...
 • Античност: македонци, траки, илири ...
 • ETHNOGRAPHIE VON MAKEDONIEN, Geschichtlich-nationaler, spraechlich-statistischer Teil von Prof. Dr. Gustav Weigand, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, Превод Елена Пипилева
 • Само в две от европейските държави, и то почти най-малките – Португалия и Дания, понятията "нация" и националност съвпадат напълно; всички останали са съставени от различен брой националности, които взети заедно образуват нацията.
17. ...
18. ...
 • Балканско полуострво и Јужнословенске земље
 • Јован Цвијић .... Јован Цвијић (19??) [обработен от Stevo25]
 • Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина. Ова су имена позајмљивана било од цивилизација које су се на њему развијале, или од имена великих царстава која су се на њему смењивала. Нека од тих имена се везују за начин како се схватао рељеф Полуострва у класично доба и у доба Ренесансе.
20. ...
 • Македонија и Македонци ...
 • Иван Иваниќ - Нови Сад 1910 ...
 • Оваа книга од 608 страници ја поседувам во оригинал ... и подолу ке ви презентирам делови кои се значајни за тукашната дилема ... нема сомнение дека и оваа книга е пишувана за потребите на пропагандната војна која се одвивала во тоа време меѓу Србија и Бугарија ... но во книгата наоѓам многу помеки ставови за Македонците од било кој србски или бугарски автор ...
 • Што е Македонија ...
 • Нема земја/држава во Европа, за чии граници владее толку голема збрка на поими, како што е тоа случај со Македонија ... чии точни граници сеуште не се утврдени ...
 • таа нејасност, воглавно доаѓа поради тоа што Македонија, како државна целина, припаѓа на многу далечно минато ... па така старите граници се заборавени ...
 • И границата на античка Македонија на Филип 2 и Александар Големиот, од времето пред раѓањето на Христос, како и границите на Македонија под римска, византијска и српска управа, се менувале многу често, но никојпат не се померале многу далеку од Бело (Егејско) Море.
 • Знаеме дека во периодот пред Филип 2, античка македонија била околу реката Марица, а за времето на Филип 2 и син му “освојувачот на светот“, Александар Големиот, како и по него, се протегала по целиот долен слив на Вардар, и во егејското приморје ... Таму ја споменува и древниот историчар - Херодот ...
 • Турците - допринесоа да се направи уште поголема збрка со поимот на Македонија ... бидејки целата таа област ја имаат преименовано во Румелија ... “Урумија“ ... што во превод значи грчка земја ...
 • Старите писатели, ја викаа Македонија како и сите поробоени области на Балканот со општо име “Балканско Полуострово“ ... или “Турска Царевина“ ... или “Европска Турција“ ...
 • Но старите народи се труделе да ги сочуваат имињата на своите територии, држави и области ... на сето ова се надоврзале и странските писатели кои ја правеле истата грешка како и турците ...
 • Но секако најголема забуна имаат направено грчката и бугарската пропаганда, кои носат најголема одговорност за збрката на поимите и за границата на Македонија ... бидејки во своите написи и во написите по странската штампа ... воопто не се споменува Македонија и Македонците ... особено ова се однесувало на трите турски вилаети ... солунскиот, битолскиот и косовскиот ... Бугарите ова го правеле бидејки имале нескриени апетити кон трите турски вилаети - солунскиот, битолскиот и косовскиот ... Бугарите дури се залагале и за автономија на Македонија, но само како преодна фаза и анексија кон Бугарија ...
 • Грците пак, претендираат на цела Македонија, како на “еленска територија“ ... и веруваат дека таа ке им припадне во целост ...
 • Македонија е всушност далеку помала, од она што ја преставуваат Бугарите и Грците, ... Таа е мала област и се состои од не цел Солунски вилает и јужниот дел на битолскиот вилает ...
 • Историјата познава, Македонија како географски поим, но не познава поим на Македонски народ ...
 • Се разбира тука писателот завзема тврда српска линија ... и го цитира какопоткрепа и М.В.Веселиновиќ кој тврди дека - Македонија ни сега не е национален поим, нити е Македонија национален назив на некој народ ... бидејки нема македонска народнаост ... но во Македонија има разни народности меѓу кои најголемо место завземаат Македонските словени-Срби ...
 • Македонија е само географски поим од пред 2600 години, кој назив покасно е даван на разни покраини во Балканот ...
 • Во времето на римската владевина балканското полуострово било поделено на “теми“ ... има тема Тракија ... тема Македонија ... Струмичка тема ... солунска тема ...
 • Херодот ја означува северната граница на Македонија кај реката Црна ... стар Еригон ... близу до сегашната граница на Солунскиот и Битолскиот вилает ... По Херодот Македонија е во Солунскот Поле, и околу долниот и средниот ток на Вардар ...
 • Турците во пете века на владевина во своите статистички податоци не даваат попис на народностите ... туку кажуваат бројки само за верата ...

 • Тука сретнувам многу интересен наслов како тема ... Дали се Македоснките словени ... Срби или бугари ...
 • Понатака има обработено тема - За историското право на Македонија ...
 • Како и да чинам дека оваа книга е значајна и поради самиот нејзин назив “МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИ“ ... што по мене како однапред имутира декаво Македонја живеат Македноци ... Македонија на Македонците ... парола под која се бореле преродбениците ...


  Извор :

  ЛИНК

No comments:

Post a Comment