Search This Blog

Friday, October 30, 2015

In the Beginning the Goddess of Mami has created the man

 From Moses to Muhammad

Jean Pierre Isbouts,"From Moses to Muhammad",The Extraordinary Shared History of Judaism,Christianity and Islam  2010

“ Приказната за Големиот Потоп има голема сличност со други митови за големи поплави кои биле чести во Месопотамија.Едниот се вика Епот Атрахазис и датира од вториот милениум п.н.е.Според Епот Атрахазис,човекот бил направен од глина од божица која се викала Мами.Меѓутоа, човекот ја изненадил божицата множејќи се многу побрзо одошто таа имала фигури,дотаму што била загрозена деликатната рамнотежа меѓу луѓето и боговите.Земскиот бог Енлил се замешал:тој решил дека боговите треба да го уништат човештвото со огромен потоп и да почнат сј одново.За среќа херојот на нашата приказна, човекот по име Атрахазис, бил советуван од богот Енки. Богот му наредил да изгради кораб и да го наполни со сј што има Атрахазис,вклучувајќи штала со животни и птици .На крајот Атрахазис ја преживува поплавата и им принесува жртва на боговите.’’1

Реф.
1-Жан-Пјер Избутс “Од Мојсеј до Мухамед:Археолошка Историја на Трите Вери’’(превод од англиски Стево Серафимов и Филип Филиповски)- Скопје:АЕА,Мисла 2005 ...стр 10-11.

No comments:

Post a Comment