Search This Blog

Thursday, June 21, 2018

Околу фразата за многу години

За многу години по нивно се вели : εἰς πολλὰ ἔτη Зошто ? пристапот е дека кај нив се добива алгоритам или нов збор од веќе постоечкиот во нашиот јазик. Зборовите многу и полно имаат исто значење. Кога од полно ќе се одземе буквата Н се добива Полно Пол(-н)о *Поло *Пола запишано со ортографијата πολλὰ За вториот збор година , кај нас во употреба е и зборот лета За многаја лета За многу години Кога од зборот Лето ќе се одземе буквата -л се добива Лета (-Л)ета *Ета и испишуваат со ортографијата ἔτη Нивното "поли ети "
е од јазикот кој денес има во употреба два вида на изразување
За многу години
за многаја лета
и во контес на тоа благословите за бериќет со употребата на 
полно ...
Со полно да е 
С полај ..... Според внимавајте,според правилата на лингвистиката кон кои  се придржуват и лингвисите и јас  се вели вака.
“Правило е дека се приметува постоење на кратење на букви кај зборовите.
Најприметно е кратењето на постоење на буквата - с ...’’

При што никој од лингвистичарите незнае да објасни зошто е тоа така.

Во примеров со зборовите за кои се дискутира ,посочувам кратење на букви.
Во едниот збор се крати буквата - н 
во вториот буквата - л 
Тоа се аргументите со кои настапувам.
Во анализирањето на терминот Слово стигнавме до сонание дека буквата - в се заменува со буквата -г па од Слово се стигнало до алгоритмот Логос Ако примерот за оваа в-г промена се примени во зборот Лето би било интересно да стигнеме да согледаме варијацијата за тој збор . Лето л->г *Гето т->д *Гедо Годо Год Значи од зборот лето се добива лингвистигчи сосем исправно зборот год, при што она што ние го имаме усвоено како збор и гласи година е кованица која е составена од именката + наставка Год+ина Година

No comments:

Post a Comment