Search This Blog

Tuesday, November 7, 2017

Лингвистиката е помошна алатка

Кон лингвистиката исто како кон историјата би требало да се поставиме како кон помошни науки кои ќе придонесат во осознавањето на тематиките за кои сме заинтересирани .Како такви се добредојдени исто како што и оваа најновата ДНК претрага.
Лингвистиката како помошна алатка си има свои закони и законитости ,кои не мора да се точни .Но и неточни се од полза , бидејќи откривајќи како нештата не треба да бидат , посочува можниот правец за анализа околу тоа како би можело да е .

Еден лингвистички метод ,кој најмногу си го применувам во анализирање е оној на е наречен “индиректен метод на споредбена анализа’ 1
 кој се заснива на споредба преку реконструкција.

Со него се поаѓа од современата состојба на постоењето зборови и нивни можни значења,кога поаѓајќи од домашната средина одиме кон споредба и со другите говорни средини ,туѓи на нашите
При тоа земајќи и писмени докази од постарите периоди -доколку ги има ,
На таквата реконструкција и ја даваме релацијата на регресија или ти случајот кога од современата состојба се враќаме на назад.
Потоа темелејќи се на споменатата метода правиме една етимолошка анализа -споредувајќи ги сличностите и разликите на кои што наидуваме , трудејќи се притоа да се отиде колку што е можно подлабоко и наназад ,откривајќи им нови значења на веќе постоечките зборови
,се со цел да се стигне до почетната состојба ,поради пронаоѓање на нови и нови значења на еден ист збор ,но и поради изнаоѓање и на самото потекло на зборот


Создавачи на оваа методологија се данските лингвисти  Rasmus Rask и Karl Verner и германецот  Jacob Grimm. --------------------

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_method...

No comments:

Post a Comment