Search This Blog

Monday, March 27, 2017

Епископија -Скопје

Е Пи Скоп - нашки 
Би шоп - англиски 
 -------
Споредување .
Би во вториот назив, би требало да е нешто двојно .
Што тоа?
Можеби посочува на првиот назив , од кој произлегува?
Би = 1+1
2 = Е + Пи 
Ако е така, дали Е+ Пи се она што нарекуваме "Константинов Крст " ?
Јас го налетав како " Чи Ро" па бидејќи беше испишан со буквите "Х Р " си толкував од неколку агли.

Ако е латинско исчитувањето тогаш би се потврдило вториот дел дека 
Би = Е + Пи поточно 
Би = Е Р од кованката 
Е Пи Скоп .
А што е со Е ?
Дали и него да го гледаме како симбол?
Ако е да, тогаш кој симбол?
На рибата ?
Или во симболот Х ?

Ова гласно размислување е во правец на можното значење на Скопје - Скупи - Ушкуп - Шкуп .
Дали Скопје било седиште на епиСкоп од време на Јустинијана Прима?
Дали Шопи означува припадници на епископија?
Бидејќи
Shop
Scopia
E Pi Scopia
Bi + Shop
BishopДали латинското SCUPI, доаѓа од С(и)КоПоИа поради а од таму и зборот за Купола (италијански: cupola; латински: cupula) . 
“““““Купола е архитектонски елемент, кој има облик сличен на полутопка или некое друго заоблено геометриско тело (елипсоид,параболоид и сл. Куполата претставува подвижен елемент, кој служи како покрив, за кој не е потребна дополнителна подршка, а најчесто се изработува од камен илицигла, а во поново време и од бетон и метал.
Конзолестите сводови биле составни делови од градбите и гробниците, уште во Стариот блиски исток. Преобразбата на ваквите сводови во куполи започнала со римската архитектонска револуција, кога куполите биле употребувани како покриви на храмовите и другите јавни градби....““““.  :-) Преобразбата почнала со римската архитектура а прв пат ја употребиле при изградба на Пантеонот во Рим, изграден во 128 година. Виделе од нас и после ја применувале и они за храмови на боговите. Епа ете го и зборот ПАНТЕОН – ПАНТЕЛЕМОН

Значи римјаниве начекале град со куполи кои биле составни делови од градбите и гробниците и го нарекле SCUPI како дериват од домашниот израз СиКоПоИа

Тоа се тие куполи , на македонските гробници  :-)

Така некако и од мој агол .
Бидејќи религијата ми е фокусот на согледување на нешата , се обидувам да доловам како е преведено .
Кое ново значење му е доделено на она што веќе постоело и пред тоа.
Ако пред тоа постоело место кое било објаснето како збир, собирок или Скуп , тогаш со налетот на поновите времиња,( за мене тоа е религијата на христијанството ), си поставувам прашањето за можната промена во значењето .
Ако дотогаш било скуп , како бидува отогаш?
Претпоставката ми е дека отогаш ,на веќе постоечкиот назив ,се додава симболот на христијанството ,при што со ова додавање, доаѓа до дополнително дообјаснување во значењето .
Симболите би се изразиле преку буквите X P , така што се испишуваат на почетокот на називот .
Па кон Скупи или СиКопиа ,како што читаме изанализираново , со додавањето на Х Р , преку кованката :
Х Р Скуп , исчитано како 
Х-> Е *
Р - >Пи 
би се стигнало до христијанизираното значење 
Е Пи Скуп 
т.е. од “местото на собирен центар на душите ’’ и титулата 
титулата на онаа што била задолжена “за видување /надгледување на тоа случување’’, кон титулирањето на 
“оној што е поставен за надгледување на таквиот процес на движење ’’ на душите на умироупокоените ..

Недостатоков во пристапов ми е промената на 
Х кон Е .
Позитивната страна на согледувањето на овој начин е во преводот од Е Пи Скоп , кон Би Скоп , бидејќи 
Би означува и двојност , а двојноста се исчитува во збирот на Е + Пи .
Или описно дека Е+ Пи = процес на собирање ќе прочитаме и во зборчето Скуп . Или
Е+Пи = збор 
Е+ Пи = Скуп
Ќе се запрашаме ,а каков Скуп ?
И ќе одговориме , па истиот оној што бил и дотогаш, скуп /збир на душите , со тоа што сега тие веќе починати души , се христијанизирани ,бидеќи се христијански за време на живот ,а сето тоа “ под будното око на оној поставен да надгледува тој процес ’’, “од Бога дадениот од свештенството поставениот и во службата на народот одредениот пресветлиот Епископ ’’.
:)

Позитивната страна на овој пристап ја имам и во преводот од Е Пи Скопија ,како територијата над која Епископот има своја надлежност , во јазикот на Турците , кои преведуваат од 
Е Пи Скоп , 
Би Шоп 
како 
У Шкуп .
Ова бидејќи оповргнува тезата дека Шкуп е тн илирски или дардански термин , за кој лично сеушпте не сум исчитал како Гегите Муслимани му објаснуваат значењето

Преземено и од пишувањата на
Таневски Горан
на  странава

извор

No comments:

Post a Comment