Saturday, August 6, 2016

Околу употребата на називот Грци во Душановото време.

Околу употребата на називот Грци во Душановото време.

Споредбено за Титилите на Цар Душан од кои се изведува она називот за Грци 

Титулите , оние на кои сум наишол дека ги има се :
"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "
“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator

Отука овие зборчиња :"Graecorum и gratia им послужило во објаснувањата дека се корени за зборот Грци ..
Но дали е тоа така ?
Да проследиме :
тезата е дека Graecorum , gratia како думи 
произлегуваат од коренот за зборчето gracia што значи благодарам.

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

Читајќи ги објаснувањата дека во латинскиот 

semper-always,ever 
augustus-a)consecrated,sacred,reverend,venerable,majestic,elevated
-b)Augustus-relating to the mount of August; 
но бидејќи она augustus е запишано со мала,а не со голема буква "a" тогаш значењето на овој назив треба да го согледаме во запишаното -a)
еt-cj.1.and; a) and so, and then;
b) and endeed,and in fact; c)and moreover,and besides;2.and also,also ( =etiam)
3.et..et as well ..as,both…and,not only…but also... 
rex,regis m -king,monarch ,prince ;adj.ruling,supreme;-a) pl.royal family ,princes; b)arbitrary ruler;despot,tyranin ;c)hight priest;d) leader,head,chief,master,lord,
e)mighty person.great man,patron,protector.
illustri~ilustrat|e -illustro 1;~ion exemplum n.- 3

Во превод на македонски 
semper -секогаш 
augustus-a)посветен,светол, почитуван,величествен,возвишен 
-b)Augustus-се однесува на месецот Август 
rex,regis m –крал,монарх,принц; adj.владеење,највисок,владетел,врховен,возвишен,краен 
a) мн.царско семејство,принцеви 
b) самоволен владател ;деспот,тиран; c)висок свештеник;
d) водач.глава,шеф,гоподар
e) света личност,велик човек,заштитник .
illustri~илустрација ,-"запис"

et-cj.1.и; a)и сега и тогаш;
b)и навистина,и во суштина ; c)и повеќе од тоа и освен тоа ;2.и исто така,исто ( =за, и навистина)
3.et..et исто така ...како заедно...како не само..туку исто така ..
И даги реинтерпретираме титулирањата на Душан

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "наместо Грчкиот Цар ...како 

"Милостиваго и ва вијеки веков владатела изабранаго Цара царски запис "

Imperator Raxie et Graecorum
наместо грчки ...како 

Владател и Цар и повеќе од тоа благородниот (,благодарниот,милостивиот ..)...

dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperatorнаместо грчкиот ....
како 
Боговозљубениот Романски,Склавјански и Албански владетел ..

Наравоучение:
Денес би требало за Грци да бидат прогласени или во најмала рака на сите латини кои во својот јазик било кога ќе речат благодарам или gratia , да им се даде грчко државјанство ...


__________________
Извори:

3- S.A. Handford and Mary Herberg ”Latin-English, English -Latin dictionary”..стр.292,123,50
За македонскиот превод користена литература :
Црвенковски Душан “Dictionary English Macedonian Macedonian English =Речник англиско-македонски,македонско-англиски’’,Венеција,Штип, 2000 год