Search This Blog

Tuesday, March 13, 2018

Слово Vc Лоyos

СЛОВО  Vc   ΛΟΥΟΣ

Набљудувајќи ги терминиве од агол на лингвистикава која си има неколку свои правила , знаејќи дека ништо не е паднато од никаде и дека се си има свој корен , ќе споредиме овие два збора ,претпоставувајќи дека терминот ΛΟΥΟΣ  е латински , а не грчки збор кој што е извод од терминот Слово.

Рековме дека постојат неколку лингвистички правила .
Да се присетиме на нив :
Ќе се придржуваме кон неколку лингвистички правила :
1. кратењето на буквата -с на почетокот на зборовите
2. изедначувањето на буквите преку нивната звучност
3. замената на буква со буква
4. согледување на додавките

1 Кратење на буквата -с
во македонскиот јазик
кај зборот : смена
смена
- с
мена
сменување , менување ... значењето е исто , буквата с ја снемало

пример на кратење на буквата с од јазик во јазик
од македонски во латински
зборот смрт
смрт -мкд

мрт - морто мортале - латински

2 правило е во изедначувањето на буквите според звучност .
да речеме буквите с-з
пак со зборот смена
смена
с-з
*змена
замена

пак ќе се примети дека се е исто , а промената е видлива

3. Примерот со замена на буква во буква најповеќе со буквите
б- в
Барбари, Бабилон
Варвари, Вавилон

4. додавките

----
Започнуваме применувајќи го правилото бр.1  така што  кон сегашнаво ΛΟΥΟΣ  за кое е запишано дека означува :збор, логика ,наука ,поредок  на кој што се потпира сета тн Западна Цивилизација, ќе претпоставиме дека му недостасува буква ,која стоела на почетокот на зборот , а тоа е се надевам дека ќе препоставите , буквата - с .

 ΛΟΥΟΣ
С+  ΛΟΥΟΣ
*СΛΟΥΟΣ

2. некое изедначување според звучност и немаме .
3 .промена на буква во буква
*СΛΟΥΟΣ
Се фокусираме на буквата  Υ  , која ја изговараме како - г

За таа буква запишале вака :

Υ -старофеникиска буква која се изговара како В
Υ = В

За замената во звучноста или замената на изговорот од
Υ = В , кон Υ =  Г , стои следново објасување :

“In Latin, Y was named I graeca ("Greek I"), since the classical Greek sound /y/, similar to modern German ü or French u, was not a native sound for Latin speakers, and the letter was initially only used to spell foreign words.“6-
The Roman Emperor Claudius proposed introducing a new letter into the Latin alphabet to transcribe the so-called sonus medius (a short vowel before labial consonants),[6] which in inscriptions was sometimes used for Greek upsilon instead.1

Преведено на македонски
Велат дека во латинскиот јазик не била од нивно домашно потекло , туку дека е преземена за да се испишуват туѓи зборови . Значи тука имаме информација која вели туѓи зборови кои постојат во ,за Латините туѓ јазик од каде што се презема збор , за Латините туѓ збор и тој туѓ збор се испишува со употребата на оваа исто така за нив туѓа буква.
Дури даваат и дополнително толкување дека оваа буква Υ  ја нарекле,незнам кога ја нарекле (з.м)  “грчко И “ која звучела слично на  денес германското -  ü  или сега француското - u,
и додаваат дека ваквата промена ја направил Императорот Клаудиус кој живеел во времето од 10 год пред н.е. до 54 од н.е., а владеел во првите години од појавата на  учењето  за Исус  од 41 до 54  год од н.е. .

Значи враќајќи се нанаѕад  во анализата што имаме ситуацијата би била вака :

*СΛΟΥΟΣ
Υ=  В

*СΛΟВΟΣ

4.додавките
Вака  реконструирана , ќе и одземиме латинската додавка с испишана со сигма ,  Σ , иако сите велат дека тоа е грчка додавка - ΟΣ 

*СΛΟВΟΣ
- Σ
 СΛΟВΟ

Како се вели
Во почетокот беше Словото ....
___________

Извор :

1 ^ Marotta, Giovanna (1999). "The Latin syllable". In van der Hulst, Harry; Ritter, Nancy A. The Syllable: Views and Facts. p. 289. ISBN 3-11-016274-1.
2 “Claudius (/ˈklɔːdiəs/; Latin: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus;[1][2] 1 August 10 BC – 13 October 54 AD) was Roman emperor from 41 to 54. “
Интернет линк
1- https://en.wikipedia.org/wiki/Y
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius

No comments:

Post a Comment