Search This Blog

Tuesday, November 15, 2016

Mijaci i Brsjaci okolu moznoto poteklo na nazivite

Мијаци
 Како тоа да има племенски Мијаци и Брсјаци  а да не се дојдени од зад Карпите ?
 Следбениците на Божицата Мати - Ематијци или зачуваниот назив , сега ги нарекуваме племенска група 
Матија- Матејци* или поточно
Мати

М иати
т->ц
Миаци
Мијаци

Би можело да е и Мати -
Матина..или град кој припаѓа на Богињата Мајка.

Мати се поклопува и со постоењето на Ематија , на Далматија...
Брсјаци беше назив за уште едно мак. племе.
Бриги му е тн антички назив.
Бриги 

г->з
Бризи
Берзити 
з-с
Берсити*
Берсјати
Брсјаци