Search This Blog

Tuesday, May 24, 2016

Околу Словените

Околу Словените

Велат душманите те освоиле тогаш кога започнуваш да размислуваш со нивните мисли и за идеологија да имаш нивната интерпретација .

Па доста е .Надминуваме една поделба според која еден ист народ македонскиот е дојден од некаде иако е на свое. ..
Кога сме кај термините да разграничиме и ова :
Постојат наши домашни термини и туѓи термини.
Наши термини се Слово , Словени, Славјани ..како што наши темини се Македонци Македонија 
Туѓи термини се Sclave Sclavinia со значењето роб и административна област Enclave по денешно , како што се туѓи термините Фиром Фироманци циганоскопјаноси ....

Околу Словените

“Не постои друго стадо што повеќе страда од меѓусебните поделби на црни и бели оФци од македонцкото ...''
Една од поделбите е ова на тн антички и тн Словени ..
Надминување на ваја поделба.

Тезата Словен од слово со значењето на буква или писменост .
Наместо прашањето што е тоа Словен , поставуваме прашањето малце поинаку ,а тоа е 
Кој тоа е Словото?
Одговорот е Исус 
Исус е Словото ,ова го одговара секој поп секој свештеник , секој оџа ...
И сме во светот на религијата .
Христијанството како религија има во фокусот човекот и се околу човекот. Се есоздадено за човекот . И рајот и пеколот ..и правилата и законите и Земјата и Исус зема обликот на човек,заради спасението му.
Человек е називот за човек и како се користи денес во Црквите ни.
Человек. Една мала промена во буквите од буквата ч во буквата с вели вака:
Человек 
ч->с
Селовек 
издвојуваме согласките 
С Л В К
и тука сме
С Ло Во К
Слово .
Назад кон прашањето 
Кој е Словото?
-Исус
Што е тоа Слово?
-Човек
Што е Исус ?
Богочовек , кој се отелотворува во облик човеков заради спасение на човештвото.
Буквата 
И се е тука ,На купче .
И движењето на Словото што можеби да ,можеби не е и првото име за христијанизацијата .Од Македонија кон Запад и Моравија , кон Исток во тн Прво Бугарско Царство. И кон Север кога Руси во Охрид се покрстуваат и земаат Словото за ѕвезда водилка .
Задава неизлечив удар на тн теорија на доселување.Теорија во која ниту постои доселување ниту народ опфатен со називот Словени .
Бог + Слово
Бог+Исус
Бог + човек ...
Бог+ Слово ...моќен концепт .
Вели вака :
Македонци од древноста до денес ,Македонци кои во антиката имале една религија , а потоа прифатиле религијата на Словото ..

Онаа буква К како остаток во промената 
Человек 
Слово К 
на овој начин исчитана го има значењето припадност/ подаништво кон Словото.

Бог+ Слово- Богословија 
паралелата кај католиците и унијатите тн ГПЦ е Теос + Логос 
Теологос , при што објаснувањата што сум сретнал се дека Теос како титула за Бог го има својот корен на збор во титулата Деус.
И наместо да исчитуваме за терминологијата 
Деус+ вербум ( на лат. Бог + збор) =Деусвербум*
ние се сретнуваме со терминот 
Теос + Логос - Теологос-Теологија
Панонските легенди забележиле дијалогот:
“Нам пријателе Солун ни е првиот и најголемиот македонски град.Во него сите словенски беседат...''
Ова словенски го земаат и како заеднички јазик и како најбазична потпора во тезата дека се работи за една задничка група на јазици со тек на време наречена“ словенска група на јазици''.
Ако ,бидејќи сретнуваме само преписи , ако наместо терминот 
“словенски'' беседат, пристапиме со терминот “Славјанскаго 'беседат'' што би можело и да биде опис на “Славју беседание'' или по “Словју беседат '', тогаш подобар патоказ од тоа дека во Солун како најпрв и најмакедонски град се беседи за Исус тешко да се најде. 
Се беседи за Исус односно значењето е сите Македонци од Солун се во верата на Словото , во верата Исусова .
Сите овие термини си имаат своја хронологија .
Sclave и Sclavinia започнуваат со употребата од 168 п.н.е. кога Македонија паѓа под власта на Рим и е во употреба се до ден денешен .Во романскиот јазик Sclave означува роб ,како и во јазикот на нашите јуж
ни и таму Sclave означува исто роб.
Терминот Sclavinia за Македонија последен пат се употребува 
во некаде 1000 тата год на сликата “Четири Грации''
Четвртата Грација те девојка или ти значењето е царство -Самуиловото е прикажано со натписот врз круната на главата на девојката - кај пишува Склавиниа .
Круната пак се приказ на ѕидините од Охрид. 

http://homermakedon.blogspot.mk/2016/02/blog-post_22.html

Се вели историјата е таква каква е и од нејзе нема бегање.

Со неа мора да се соочиме .
Затоа пристапиме ли со поинакво толкување на еден ист термин кој што е во употреба а има и историска конотација , сме постигнале нешто солидно

-Најнапред демистификација, дека тоа не е баук или нешто од кое треба да се плашиме и да бегаме.
- туку сме му одредиле и вистинското потекло , значење и место што му припаѓаат.
Со пристапот дека терминот слово е религиозен термин сево ова би можело да се надмини .

Слово како епитет за Исус
 Дека е тоа така, ќе се повикаме на Новиот Завет и на она:
“Во почетокот беше Слово ...’’
Од тука и изведеното 

Бог+ Слово= Богословија 
Дека Слово е епитет за Исус ќе ни потврди секое свештено лице .

Концептот на Бог + Слово како го согледуваме ,е многу моќен концеп и скоро своршен во своето толкување на нештата околу нас .
Како што секоја религија во центар на збиднувањата го има човекот, така е и со нашата.
И Рајот и пеколот и планетата и законите ...се е создадено заради човекот .
И ќе се препрашаме повторно и повторно ..
Кој е Словото ?
-Исус 
Што е тоа Слово ?
-Човек
Што прави Исус ?
Го зема обликот на човек заради спас на човештвото ..

Человек 
Слово К 


Онаа буква К упатува кон подаништво или припадност кон Исус .
Ако согледуваме алгоритамски буквата К би ја согледале како патоказ , кон каде треба да сме насочени:
К или | <     или како    < ----
Од тука 
С Л О В О < -----------
преку овој пристап би се исчитало нешто како насока каде треба,оној за кого се се создава и твори ,а тоа е човекот да се упатува, кого и што секој од нас би требало да има пред себе : Тоа е Исус
Наместо да жигосаме да го подразбистриме и преку него да укажиме дека разликата кај меѓу еден ист народ на една иста територија , Македонците и Македонија се вика преобразба во Религијата .
Македонците во древноста славеле Божицата Мајка Земја , а со раширувањето на поновата религија започнале да слават Небесниот Татко .Дали некој ќе има доблест да разбере или не , тоа зависи од начинот на интерпретациите .Секој секогаш ќе има простор и слобода и да се согласи или да изнегира.Кога ќе негира ќе се очекува негирање на начин ако тоа не е така , објаснување зошто тоа не е така .Буквата К , како насока за припадност 
Ако нејзе ја замениме со додавката за припадност , тогаш нешта се дополнително појасни .

Нин е таа додавка .
Ѓевгеличаните, како почитиваниот Петров , би додале Ниин , со две букви и , испишани една до друга.
Значењето е припадност или Ниини, сопред дијалекталното за - нивни .

Ова бидејќи со споредба ќе согледаме дека е така:
РИМ ЈА НИН
СОЛУН ЈА НИН
МАКЕДОН ЈА НИН
ХРИСТ ТИ ЈА НИН 
РимјаНИН е припадник на Рим
СолунјаНИН е жител на Солун 
МакедонјаНИН е припадник на Македонците 
ХристијаНИН е следбеник на Христа

Во сите НИН случаи имаме припадност 
НИН е кратенка од НИИН што од дијалектален во современ и литераурен јазик 
Значи 
Слово - еднина 
Слов + ја = Словја - падежно 
Слов + ја + нин = СловјанинИ додека Слово е темнин од нашиот мајчин јазик
терминот Sclave ,Sclavinie се туѓи термини и тие се разликуваат од терминот Слово според нивните значења.

По паѓањето под власта на Рим, Македонија е поделена на Склавинии во чии што граници Македоните се преименуват во Склави .Sclave - роб во денешниот романски јазик
Sclave - роб во она што се нарекува грчки јазик
Slave - роб во денешниот англиски јазик
Sclaviniae термин за означување на административна област .Од него денес е изведен и е во употреба терминот Enclave, енклава ..

Ширењето на религијата на Словото...
од Македонија најнапред на блиски исток ,кон она што денес се нарекува Бугарија ,потоа на запад кон Моравија , за на најнакрај Руси дојдат во Охрид и бидат воведени во Словото , овозможувајки и така на религијата ширењето кон север и далечниот североисток.
На овој начин согледно , многу е логично и зошто нема северни тн Словени како тн етничка одредница.