Search This Blog

Monday, June 1, 2015

Славјанин -религиозен термин

 Една народна аФганистанска поговорка за да си изкажам ставовите вели вака:
 “Во овој живот не може ниту да се прдне без согласност на папата’’

Преведено значи дека се е религија .Од создавањето на човештвот до денес.Што е што во нашиов случај .Македонија=Мајка ЗемјаМакедони -следбеници на Мајката ЗемјаПо паѓањето под власта на Рим, Македонија е поделена на Склавинии во чии што граници Македоните се преименуват во Склави .Sclave - роб во денешниот романски јазик
Sclave - роб во она што се нарекува грчки јазик
Slave - роб во денешниот англиски јазик.
За Македонците пак најтешко од се било делењето на Македонија на четири дела (meris, mere, partes,regiones)со забраната на меѓусебна трговија и женење .1 
Поднасловот е Римска Македонија ,политички и административни преименувања * 
а периодот е од 168 пред нашата ера до 284 од нашата ера .

The political fragmentation of Macedonia was achieved primarily by the creation
of four self-governing “cantons” (regiones); these, with the exception of Paeonia
(which, although inhabited by a single tribe, was divided under the new system), were
defined on the basis of their historical boundaries. The first canton extended from the
Nestus to the Strymon, with the addition of Bisaltia (which lay to the west of the Stry-
mon) and Sintice. The second canton comprised the lands between the Strymon and the
Axios, plus eastern Paeonia, which lay to the north about halfway upstream along the
Axios. The third canton was defined as lying west of the Axios, east of Mount Vermion
and north of the Peneios river, its northern boundary being indeterminate; it also in-
cluded that part of western Paeonia bounded by the Axios. Finally, the fourth canton
embraced (from south to north) the lands of Eordaea, Elimea, Lyncestis, Derriopus,
Pelagonia and the part of western Paeonia that bordered on the land of the Dardanians.
Of their political organisation we know only that assemblies met, taxes were gathered
and governors elected (Diodorus tells us that each canton had its own governor) in their
capitals (Amphipolis, Thessaloniki, Pella and Pelagonia, respectively). Although the
sources do not permit any certainty on this point, it is probable – and has been argued by a number of scolars-that the Roman Senate allowed the Macedonians to set up a .."2 

Titus Livius(Livy)The History of Rome,book 45.Rev Canon Roberts Ed,

Или во превод Македонија беше поделена на четири независни(една од друга) “кантони’’(региони)....
Првиот со граници од Негуш до Струма
Вториот :Струма до Вардар
Третиот од Вардар до Вермио-Вичо до реката ..
Четвртиот од...до Дарданија .

Дека од овие четири дела се земаа РОБОВИ би требало да им е нејасно само на оние што тоа не сакат да го видат .
Дека се си има свое име и назив би требало секому да му е јасно освен на ..оние што не сакаат да го согледат тоа.
Постои уште еден термин со ширењето на христијанството во Македонија.Тоа е терминот Славјани .Ова е религиозен термин.
И додека термините Sclave се со туѓо потекло...
ова е чисто македонски термин.За малце да биди појасно ќе направиме нештата покомпликувани.
Ќе следиме симболот на КРСТОТ и термините поврзани со него .
Првото пројавување на симболот крст во Христијанството е кон средината на 5 век од нашата ера...3Ако направиме заклучок тогаш тој би бил следниот:
Најпрвин ниту Исус Христ не бил поистоветуван со симболот на крстот туку со симболот на рибата.
Ниту Христијаните биле поистоветувани со симболот на крстот .
Подоцна со Едикт Миланскиот ли беше .не е ниту важно , ама факт е дека Исус Христ се поистоветува со симболот на крстот.
Уште подоцна и Христијаните се поистоветуваат со симболот на крстот.И додека тече ширењето на Христијанството се наметнува дилемата ,
Кои се думите што се искористуваат како ОБРАЗЕЦ за воведување во Христијанството .?

Денес образецот е отприлика : “ Се крштева чедото Божјо .. во името на Св.Тројство...’’
Значи денес имаме симболот на КРСТ и термините изведени од него како што е и терминот се крштева .
Но, како било отпорано пред Христијаните да се идентификуваат со Крстот?
Кои думи тогаш се искористувале бидејќи фактот е тој постои ширење на христијанството ....
Изанализираме ли терминот СЛАВ ЈА НИН кој е корен и нема друг ,за терминот СЛОВЕНИ тогаш ќе заклучиме дека :
СЛАВ ЈА НИН е сосавен од неколку дела при што последниот дел е НИН 
За НИН ќе напишиме дека означува припадност .
Ова бидејќи со споредба ќе согледаме дека е така:
РИМ ЈА НИН
СОЛУН ЈА НИН
МАКЕДОН ЈА НИН
ХРИСТ ТИ ЈА НИН 
РимјаНИН е припадник на Рим
СолунјаНИН е жител на Солун 
МакедонјаНИН е припадник на Македонците 
ХристијаНИН е следбеник на Христа

Во сите НИН случаи имаме припадност 
НИН е кратенка од НИИН што од дијалектален во современ и литераурен јазик се испишува со НИВЕН за еднина НИВНИ за множина.
Значи од тука што би можело да означува СЛАВЈА НИН?

Споредиме ли дека поради немањето на терминологијата изведена од КРСТОТ како крштевањето и моралноста од употребата на термин за воведување на верниците кон таа религија тогаш тезата е дека зборот СЛАВЈАНИН е определба
религиозен термин кој се искористува во процесот на воведување во редовите на следбениците на Христа.
Па наместо се КРШТЕВА да имаме изразување во правец : Се воведува чедото Божјо ...во СЛАВАТА и Силата на СВ. ТРОЈСТВО..
Воведениот во Славата Божја е следбеник па затоа и
СЛАВЈА НИН - религија

____________________
Реф.
1- 
Наде Проева, “Студии за Античките Македонци ’’,глава X “Македонија како Римска провинција’’ ..стр.252
2- Titus Livius (Livy)The History of Rome,book 45.Rev Canon Roberts Ed

,
3-B.M. Metzger, M.D. Coogan, "The Oxford Companion to the Bible," Oxford University Press, (1993), Page 57
Линк адреси


  http://www.religioustolerance.org/chr_symb.htm

  1 comment:

  1. За кое СЛОВО се работи ?
   Кој читал Библијата ќе знае дека Христ е Словото од овој Свет .
   Дали можеби ќе анализираме однесувањето на браќата Ки М кои што откако превеле Библијата на Глаголица
   започнале да шират христијанизацијата по православен мертип
   :)

   ReplyDelete