Search This Blog

Sunday, September 10, 2017

Околу можните текови во минатото кај дел од бугарската нација

Нивната историографија прави погрешно толкување велејќи дека 
Кановите за нив “праугари ‘‘, се фузирале со Словените и домородните , веројатно “Тракијци ’’ па се создал Бугарскиот елемент приситен денес .
Дека тоа не било така , ќе согледаме непостоењето на тн народ Траки , што бил само еден назив за домородното население со кој назив туѓинец ги има именувано.
Дека е неможно фузирањето од два народа во еден нов дотогаш непостиечки и на два јазика во еден нов трет што би бил ист и заеднички за двата дотогашни народи ,ќе согледаме со споредби на процесите во минатото.
Турците на пр. биле тука 500 год, па од нив и од нас тукашните не се создал еден нов заеднички народ , како што нема појава на нов јазик од турскиот и од нашиот кој би бил ист и заеднички за двата дотогашни .
Затоа кон нивното тн фузирање како толкување , согледувајќи му ги слабите страни ќе додадеме поинакво , сметајќи го за пологично.
Имено со прифаќањето на новата Вера , односно со воведението во следбеништвото Словото ,Кановите и нивните современици :
- се здовиваат со ново име и со нови називи на нивните титули 
Од Џингиси кон Симеони и Михаили и Стамени и тн за личните имиња , 
- од Канови кон Кнезеви Кралеви Цареви за називите на нивните титулирања во зависнот од дотогашните нивни рангирања во хиерархијата на Власт.
Дека ова може да биде само така , доволно е да споредиме со тоа 
што се случува доколку Гоце,Хомер или некој друг го прифати Исламот како Религија .
Од Гоце кон Алија да речеме од Хомер кон Омир за личните имиња ,
од Кнез кон Ага 
од Крал кон или Паша
од Витез кон Везир
од Цар кон Султан , отприлика за називите на титулирањата
.
И ете чистината за можните промени
Со влегувањето и прифаќањето на новата Религија која се исповедува најповеќе во Институцијата Црква ,христијанството тие постануваат христијани , а со прифаќањето на новата вера , таа во Словото и тие се словенизираат ,прифаќаат писменоста учат од Црковните Книги за Словото описменувајќи се и себе си и сопствените поколенија .
Тие и прифаќаат новиот јазик кој доаѓа со Црквата и си задржуваат својот мајчин јазик.
Мислењето е дека оваа група на тн Прабугари денес учествува во лепезата на денешниот бугарски етнос под називот Гагаузи 
Гагаузите кои себеси се декларираат за “Стари Бугари ’’, беа нели во Православието .

извор:
http://www.peoplegroups.org/Explore/groupdetails.aspx?peid=736

No comments:

Post a Comment