Search This Blog

Wednesday, July 1, 2015

Star -Ѕвезда

За историјата на симболот на сонцето тешко е да се каже кој и кога почнал да го рецка.Според археологиски пронајдоци на територијата на Месопотамија,што многумина ја сметаат за лулка на цивилизацијата,пронајдени се неколку рецки,што само по себе не значи дека се таму и создадени.

Ги датираат од времето многу пред “ имигрантите без сопствено народно име (Елините) ,да емигрираат на македонската почва.
За значењето на овој и под буква светол симбол,во поглавјето од пиктографија кон писмо во книгата насловена како  “Великите доба на човештвото’’ читаме следното објаснување:
 "... The Sign for "Star"evplved over the centuries from a drawing (image what is far left) into a more abstract symbol(right).It also stood for the words
"heaven"and "god" in both the Sumerian and the Assyrian tongues...’’

“...Симболот на Ѕвездата се развивала низ вековите од цртеж
(сликата крајно лево) , во многу поапстракни симболи (десно)
Истиот симбол ги изразувал зборовите “небо’’ и “Бог’’ во двата јазика ,оној на Сумеријците и оној на Асиријците...’’

Samuel Noah Kramer and The Editors of Time-Life Books "Greatest Ages of Man -Cradle of civilization “,Amsterdam Holland, 1969 стр.131-132

 

No comments:

Post a Comment