Friday, December 8, 2017

забрана за името Македонија и Македонци...

Eвропските „големи сили“ во минатото еднаш издејствувале формална забрана за името Македонија и Македонци...
Рускиот министер за надворешни работи - Владимир Ламсдорф, заедно со министрите на Франција и Австро-Унгарија, кон крајот на 19. век, издејствувале - турскиот султан да го забрани називот Македонија.


извор:
https://www.facebook.com/macedoniaendless/photos/a.248829578476273.81005.174383015920930/2183543731671505/?type=3&theater


Monday, December 4, 2017

Создавање на БГ народност

До втората половина на 18 век бугарскиот народ бил под грчко духовно и турско политичко ропство и за Европа бил речиси непознат и заборавен.
Дури и прочуените слависти од тоа време го сметале бугарскиот јазик за дијалект на српскиот.
Па ни словенскиот филолог Копитар(1780-1844)речиси ништо не знаел за него.
Во 1826 година ни Шафарик во својата "Geschichte der Slav.Sprache", не споменува ниедна бугарска книга и сметал дека бугари има само 60.000 што живееле меѓу Дунав и Балкан.
Во втората половина на 18 век беше уште само раја, без национално име, без културни центри, без духовни водачи.
Дури и Бугарскиот преродбеник Априлов вели дека во тоа време имало доста Бугари интелектуалци што се сметале Грци, и ако го наречеш бугарин се навредувал.
Во ова време се јавува Паисиј Хилендарски, кој во 1745 година отишол во Света Гора, а во 1758 година се запознал со српскиот историчар Јован Раиќ, кој беше дошол во Света Гора.
Во тоа време Раиќ се сметал за најобразован српски монах.
Раиќ бил под големо пансловенско влијание на далматинските и дубровничките преродбеници и воопшто под западно културно влијание.
Ова влијание му го пренел и на Паисиј и дејствувал врз него да се осознае како "Бугарин" и да се нафати со пишување на својата "Историја славјано-бугарска".
(П.С. во приложената книга од проф.Димитар Ангелов од 1971г се вели дека бугарите се од Турко-Татарско потекло).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321526814993524&set=gm.511151105915434&type=3&fref=mentionsMonday, November 27, 2017

Патријајршија а не АрхепископијаИзвор:
_____________

Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год 

Sunday, November 19, 2017

Македонската Средновековна Црковна Дипломатија

Ние што не знаевме ,да прочитаме да научиме и да не забораваме.
За оние што знаат,а молчат нека си продолжат така.
" Молчењето значи одобрување,бидејќи пред силата на аргументите и боговите замолкнуваат"
Извор:
Слика лево :Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр..152 Слика десно Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр.. 350
Wednesday, November 15, 2017

Песна буџетарска новокомпонирана

Политичките Партии во нашиот Парламент
со карактер се на ергенски адолесцент
Која во Позиција , која во Опозиција
Власта, секогаш ја градат со Коалиција

Токму се ко прсти на раката
Разединети и слаби ,
истргнати, за немоќно пред сите да стојат
клапести,без нокти со испаднати заби
Но,штом опасноста од надвор ќе појави
прстите веднаш песница прават
и пред пред сите храбо ќе се исправи

Од никого и пред ништо не се плаши
Спремна е да уништува ,секави душмани и апаши

Ако пак народот, незадовелен
против народната Власт се дига
оти од владеењето на народната
Власт ,му е доста и му стига
Тогаш песницата започнува да мисли
како за понатаму?

И нова прераспределба на оствареното започнува тогаш
за да се задоволат и барањата на народниот народ.
Таа според принципот ја тера:
Крени палец, крени показалец
спушти палец , спушти показалец
и ...
должината на палецот одредува
висината на минималецот

А народот ко народ ако пак незадоволен врека
дека, му дадеш ли прст тој цела рака сака,
Народна Власт тогаш, за да не изпадне од тактот
На народниот народ му го дели
се до лактот

Saturday, November 11, 2017

ја прачленска форма

ја= наместо членот Та
пр.
Ристе- та
Рист - Ја
РисЈа
ХристЈа
Нин- припадност
Слав Ја Нин

Исчезнаа ли вистинските Бугари

 ’’Во 1880-та по прв пат се организира Попис на населението и новоосознаените од тнр словенско потекло беа вџашени што на пописот пак се појавуваат православни Турци кои што категорично побараа да да бидат запишани како Стари Бугари ’’

IS^EZNAA LI VISTINSKITE BUGARI?
Veselin Anastasov, Bitola
Vo "Makedonsko sonce" br. 321 gospodin Stra{o Jovanovpi{uva deka turano-mongolskoto pleme Bulgari sosema is~ezna vo voenite pohodi na Car Samoil (976-1014). Poznato e deka hanot Asparuh i negovite Bulgari vo 681 godina se izborija za svojata dr`ava vo Mizija (dene{na severna Bugarija). Otkako prethodno gi pokorija Severite i drugi sedum nepoznati slovenski plemiwa na Antite. Dene{nite Bugari tvrdat deka se ~isti Sloveni, a od mongolskiot gen im ostana samo imeto. No, poznato e deka vo po~etokot na 19 vek retko nekoj Sloven od Bugarija koj imal bugarsko nacionalno ~uvstvo, a ovde mnogu podatoci iznese po~ituvaniot Alekandar Donski. Vo toa vreme Rusija bara prodor na Balkanot, a pred s# na protocite i Egejot. Prv pat se obide so propagirawe za golema Grcija i pomo{ na pravoslavnoto naselenie. No propadna obidot za satelitska Grcija, bidej}i "Grcite" si najdoa drugi "sponzori". Se svrtea kon Germancite i se uvezoa bavarski kral sose zname (koe denes go veat) stru~waci za starogr~ki koi im napi{aa literaturen jazik i kup istorii kako J.G. Drojzen koi la`no }e go prika`uvaat makedonskiot imperijalizam kako helenizam. No, i tuka nema{e nikakvi Grci, naprotiv preovladuva{e slovenskiot element, a gr~kiot jazik be{e upotrebuvan samo vo crkvata i kaj malkuminata pismeno. No, iako Grcite gi snema do 7 vek, sepak se stvori za prv pat "gr~ka" dr`ava i nacija. Potoa Rusija se svrte kon Srbija, no tie samite si imaa golemi planovi. I taka sega ostana Bugarija. Ruskiot slavist Jurij Venelin vo raniot 19 vek se nama~i da im gi pretstavi neposto~ekite Sloveni Bugari na Evropa, a pred s# na Rusija koja toga{ be{e okupirana so sozdavawe na golema Grcija. No, podocna po~na da se zalaga za Bugarija vo granicite od vremeto na Simeon (893-927) koga be{e najgolema Bugarija, a pred s# be{e tuka interesot za Makedonija i Trakija. No i toga{ bugarskata granica bila nad oblastite na makedonskite gradovi Servija, Ber, Solun, Ser, Filip i Edrewe vo Trakija.
Bugarite nikoga{ ne vladeele so cela Makedonija. So pogolem del vladeat samo 50 godini vo Prvoto bugarsko carstvo. Za vreme na t.n. vtoro bugarsko carstvo samo tri godini za vreme na Kalojan i 11 godini za vreme na Ivan Asen II. Inaku Bugarite ne ja okupirale Makedonija, tuku carot Boris (852-889) dobi eden del od Makedonija na podarok od isto~no rimskiot car Mihail III, poradi toa {to Boris se pokrsti od isto~nata crkva, a ne od zapadnata, bidej}i ima{e takva namera, zatoa {to sorabotuva{e so Germancite protiv moravcite. No Boris se dvoume{e dali da go primi i islamot od rodninite Turci koi ~esto mu bea na gosti.
Naskoro se izboruvaat za svoja crkva. Inaku nieden Makedonec ne se deklariral kako Bugarin, sepak i tie kako i site drugi pod bugarskata okupacija bea narekuvani Bugari od Isto~no-rimskite hroni~ari. No taka ne bea narekuvani onie koi ne potpadnale pod Bugarija. Po propasta na Samoilovoto carstvo e formirana tema Bugarija so sedi{te vo Skopje, a koja se prostira{e od sred Makedonija i cela Srbija i drugi pomali sosedni teritorii. Ponekoga{ nerimjanite bea narekuvani Bulgari ( so zna~ewe na prosti) i nekoi toa go ~itaat kako Bulgari. No bugarskata vlast be{e nominalna vo Makedonija kako {to be{e i isto~no-rimskata, zo{to tie na ja okupirale so svoite narodi
Sega pra{aweto {to stana so turano-mongolite Bugari?
Jas li~no ne veruvam deka mo`e da is~ezne eden narod i toa bez ostatok.
No da vidime {to se slu~uva vo prostorot na Asparuhova Bugarija vo 1829 koga Venelin se obiduva{e da im ja otkrie na Evropa i Rusija (s# u{te anga`irana okolu golema Grcija) nepostoe~kata slovenska bugarska nacija. Pod pritisok i teror od Turcite Osmanlii nekolku stotini iljadi pravoslavni Turci begaat od prostorot na Asparuhova Bugarija preku Dunav vo Besarabija i Moldavija.
Vo narednite decenii zajakna "bugarskata" nacionalna svest kaj slovenskoto naselenie. Se formira i bugarsko kne`estvo. I vo 1880 prv pat se organizira popis na naselenieto. I novoosoznaenite "Bugari" od slovensko poteklo bea vxa{eni {to na popisot pak se pojavuaat pravoslavni Turci koi site kategori~no baraa da bidat zapi{ani kako stari Bulgari.
No i kako osoznaeni Bugari od ~isto slovensko poteklo niz 19 vek Bugarite ~esto prema potrebite go prilagoduvaa svoeto poteklo. Bea Turci koga se nadevaa deka }e se izborat za avtonomija vo ramkite na Turcija. Bea i Goti koga o~ekuvaa pomo{ od germanskite narodi. Bea Sloveni koga o~ekuvaa ruska pomo{. I da ne zaboravime deka za vreme na t.n. Vtoro bugarsko carstvo retko i toa sosema se upotrebuva atributot bugarski za vladetelite, dr`avata, narodot.
Kako i kaj site sosedi i narodi dodeka ne se izborija za stabilni i dolgove~ni dr`avi nacijata be{e eden rastegliv i promenliv poim. Kako i site sosedi niz vekovite taka i dene{nive Bugari bile razli~no narekuvani kako na primer: Sklavi, Sloveni, V(B)olgari, Srbi, Goti, Skiti, Huni, Rimjani (Romani) Tatari, Iliri, Grci i {to ti ne.

I nema potreba da se ubeduvame deka t.n. crkovno-slovenski jazik voveden od svetite Kiril i Metodij vo bugarskata dr`ava za mnozinskiot slovenski narod svetite Kiril i Metodij vo bugarskata dr`ava za mnozinskiot slovenski narod e bugarski. Sv. Kiril i sv. Metodij bea ~isti Makedonci kako i site solun~ani (ako ne gi isklu~ime Evreite i nekoi minorni drugi narodi), zatoa {to Grcite ve}e odamna gi nema{e a t.n. Sloveni ne go zazemale Solun nikoga{.
http://old.makedonskosonce.com/broevi/2000/sonce326/Tekst28.htm

Tuesday, November 7, 2017

Лингвистиката е помошна алатка

Кон лингвистиката исто како кон историјата би требало да се поставиме како кон помошни науки кои ќе придонесат во осознавањето на тематиките за кои сме заинтересирани .Како такви се добредојдени исто како што и оваа најновата ДНК претрага.
Лингвистиката како помошна алатка си има свои закони и законитости ,кои не мора да се точни .Но и неточни се од полза , бидејќи откривајќи како нештата не треба да бидат , посочува можниот правец за анализа околу тоа како би можело да е .

Еден лингвистички метод ,кој најмногу си го применувам во анализирање е оној на е наречен индиректен метод на споредбена анализа кој се заснива на споредба преку реконструкција.
Со него се поаѓа од современата состојба на постоењето зборови и нивни можни значења,кога поаѓајќи од домашната средина одиме кон споредба и со другите говорни средини ,туѓи на нашите
При тоа земајќи и писмени докази од постарите периоди -доколку ги има ,
На таквата реконструкција и ја даваме релацијата на регресија или ти случајот кога од современата состојба се враќаме на назад.
Потоа темелејќи се на споменатата метода правиме една етимолошка анализа -споредувајќи ги сличностите и разликите на кои што наидуваме , трудејќи се притоа да се отиде колку што е можно подлабоко и наназад ,откривајќи им нови значења на веќе постоечките зборови
,се со цел да се стигне до почетната состојба ,поради пронаоѓање на нови и нови значења на еден ист збор ,но и поради изнаоѓање и на самото потекло на зборот

Tuesday, October 31, 2017

Дали секоја Власт е од Бога дадена

Како резултат на тоа, не треба да се почитува СЕКАКВА ВЛАСТ, туку само онаа што (според нашето мислење) е БОЖЈА. И ВЛАСТА (повторно,која според нашето мислење) е неправедна и криминална, не треба да ја почитуваме. Покрај тоа, мора да се бориме со неа и да и се спротивставиме.
СЕКОЈА ВЛАСТ Е ОД БОГА?
Или за обидот да се претвори апостолот во опозиционер на божјото слово.
Еден фрагмент од "Посланието до Римјаните" на апостолот Павле често не вознемирува, а често и понатаму предизвикува контроверзии. Ова е особено карактеристично за време на општествени промени.
Овој фрагмент звучи во Синодалниот превод на следниов начин: "Секоја душа да е покорна на вишите власти; зашто не постои власт што не од Бога, значи власта е од Бога воспоставена "(Рим 13: 1).
На црковнословенскиот јазик овој фрагмент звучи вака: "Несть бо власть, аще не от Бога=Нема власт, која не е од Бога". Противниците на традиционалниот превод тврдат дека ако збор по збор, се преведе оваа фраза на Руски, треба да се преведе како "не есть та власть, если не от Бога=не е тоа власт, ако не е од Бога". И тогаш значењето на зборовите на апостолот се менуваат речиси во целосна спротивност, во споредба со Синодалниот превод: само таа власт е вистинска власт, онаа на Бога. Како резултат на тоа, не треба да се почитува СЕКАКВА ВЛАСТ, туку само онаа што (според нашето мислење) е БОЖЈА. И ВЛАСТА (повторно,која според нашето мислење) е неправедна и криминална, не треба да ја почитуваме. Покрај тоа, мора да се бориме со неа и да и се спротивставиме.
Всушност, старословенскиот збор "аще" од овој фрагмент од апостолот Павле е преведен како "која не е". Освен тоа, толкувањето што го критикува традиционалниот превод може да се каже дека од прв поглед е посоодветен на природното чувство за правда.
Навистина, дали НЕКОЈА ВЛАСТ може да се смета за "од Бога" ДАДЕНА и да И СЕ БИДЕ ПОСЛУШЕН? И ако таа, на пример, се грижи за своето лично добро повеќе, отколку за благосостојбата на луѓето? На пример, ги прекршува правата на сопственост и го одзема вашиот имот?
Сепак, да го разгледаме древниот грчки текст и да видиме колку е верен Синодалниот превод на овој пасус од "Посланието до Римјаните". Фразата «οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ», ако буквално се преведе, треба да звучи вака: ". Зашто не (есть-ἐστιν=there is=има) власт, ако не од Бога" есть? Не. Улогата на глаголот "есть" (ἐστιν) во овој случај е сврзен глагол, што воопшто не може да биде преведен на Руски и да не влијае на значењето на изразот. Ние не зборуваме руски, на пример, "Сократ има(есть) човек" или "моќта има(есть) строга".
Исто така, овој глагол може да се преведе како "постои", "е присутен=there is". Тоа зависи од контекстот. Меѓутоа, според правилата на античкиот грчки, црковнословенскиот, или, на пример, модерните европски јазици, употребата на сврзниот глаголот мора да е задолжителна во сите случаи. Патем, исто така, "несть" во црковнословенскиот текст може да се преведе едноставно како "не", и како "не постои".
Затоа, ако на Руски јазик сосема правилно се преведат зборовите «οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ" како "не постои власт (те: нема власт)., Ако не е од Бога" И воопшто - "не е власт штом не е од Бога". Ако во Синодалниот превод, упаднат зборовите "если не=ако не". Но, ова не го менува значењето.
Освен тоа, таквиот традиционален превод потполно одговара на понатамошните зборови на апостолот во Посланието: "Затоа, оној кој се противи на ВЛАСТА, се спротивставува на Божјата воспоставеност. А противниците навлекуваат на себе осуда. За постоечките владетели не се страшни добрите дела, туку лошите. Сакате да не се плашите од власта? Правете добро, и ќе добиете пофалба од неа, за главатарите кој се Божји слуги, за тебе за добро. Ако правиш зло, бојте се, зашто не залудно носат меч: тие се Божји слуги, одмаздници кои ќе ги казнат оние што прават зло. И затоа мораме да ги слушаме не само од страв туку и од казна, но и од совест "(Рим 13: 2-5).
Кога велат дека кога биле подложени на малтретирања и до смрт измачувани, дури и апостолите Петар и Павле, дека прогонот на великите синови на христијанските маченици, мора да разбереме дека оваа ситуација била во одбрана на верата, кога тие беа понудувани да се откажат од Христа. И само во овој случај, непослушноста кон властите од страна на христијаните е оправдана: кога е потребно Бог да се слуша повеќе од човекот.
Еве како Св. Тихон Задонски рекол: "Слушајте и исполнете се што е наредено, не се спротивставувајте на Божјиот закон: инаку не покорувајте се, бидејќи мора да се биде послушен само на Бога повеќе одколку на човекот (Дела 5:29). Истото го направија и светите маченици. Нечесните власти им заповедале: Да копаат земја-копале; Да носат камења-носеле; Да одат во затвор и прогон-оделе; Да ги приклонат главите под сабја-ги приклонувале; Да се откажат од својот имот (сопственост)-се откажувале, и други наредби извршувале кои не се во спротивност со Божјиот закон. Но, кога им било понудено да се откажат од Христа и да прават други безбожни дела, ТИЕ НЕ СЕ ПОКОРУВАЛЕ. Така и ти постапувај. Штом севишниот ти вели секоја работа да ја направиш-направи ја: Ако ти велат да направиш неправди: навреди, кражби, лага, итн., Не подчинувај се (не слушај). Ако за тоа грозно ве казнуваат, не плашете се: не плашете се од оние што го убиваат телото, душата не може да се убие; но плашете се од ТОа што може повеќе да ти ги уништи душата и телото во Геена (Мт 10:28). Сака ли да ти го одземе животот, не спротивставувај му се: кој го жртвува својот живот за правда, ќе ја најде во следниот век ".
https://www.facebook.com/yuliya.gerasymova/posts/1628006593917042?pnref=story
Фотографија на Православный журнал «Фома».
Православный журнал «Фома»
ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА?
Или о попытке превратить апостола в оппозиционера.
Один фрагмент из «Послания к римлянам» апостола Павла часто возбуждал, а порой до сих продолжает возбуждать споры. Особенно это характерно для периодов общественных перемен.
Звучит этот фрагмент в Синодальном переводе так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим 13:1).
На церковнославянском языке данный фрагмент звучит так: «Несть бо власть, аще не от Бога». Оппоненты традиционного перевода утверждают, что дословно эта фраза в переводе на русский язык должна переводиться как «не есть та власть, если не от Бога». И тогда смысл слов апостола меняется практически на противоположный по сравнению с Синодальным переводом: только та власть действительно является властью, что от Бога. Следовательно, не всякой власти надо повиноваться, а только той, что (по нашему мнению) является Божией. А власти (опять-таки по нашему мнению) несправедливой и преступной, повиноваться не следует. Более того, с ней нужно бороться и ей противостоять.
Действительно, старославянское слово «аще» из данного фрагмента апостола Павла переводится как «если». Кроме того, толкование, подвергающее критике традиционный перевод может казаться на первый взгляд более отвечающим естественному чувству справедливости.
Действительно, разве можно любую власть считать «от Бога» и ей повиноваться? А если она, скажем, печется о собственном благе более, чем о благе народа? Например, нарушает права собственности и отнимает ваше имущество?
Однако давайте заглянем в древнегреческий текст и посмотрим, насколько верен Синодальный перевод этого места из «Послания к Римлянам». Фраза «οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ», если ее переводить совсем дословно, должна звучать так: «Ибо не есть власть, если не от Бога». Вроде, оппоненты, правы? Нет. Подвох тут в том, что глагол «есть» (ἐστιν) в данном случае является глаголом-связкой, который может вообще не переводиться на русский язык и никак не влиять на смысл фразы. Мы же по-русски не говорим, например, «Сократ есть человек» или «власть есть строгая».
Также этот глагол может переводиться как «существует», «наличествует». Это зависит от контекста. Однако по правилам древнегреческого, церковнославянского, или, скажем, современных европейских языков употребления глагола-связки «быть» обязательно во всех случаях. Кстати, также и «несть» в церковнославянском тексте можно переводить и как просто «нет», и как «не существует».
Поэтому на русский язык совершенно правильно переводить слова «οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ» как «нет власти (вар: не существует власти) если не от Бога». А вовсе – «не есть та власть, что не от Бога». В Синодальном переводе выпали только слова «если не». Но смысла это уже не меняет.
Тем более, что такой, традиционный перевод полностью соответствует дальнейшим словам апостола в Послании: «Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим 13:2-5).
Когда говорят, что подвергались преследованиям и были казнены даже апостолы Петр и Павел, что гонения испытал великий сонм христианских мучеников, то надо понимать, что это были ситуации отстаивания веры, когда им предлагали отречься от Христа. И только в этом случае непослушание властям со стороны христианина оправдано: когда Бога подобает слушать более, чем человека.
Вот как об этом сказал святитель Тихон Задонский: «Слушай и исполняй всё, что приказывают не противно закону Божию: в противном случае не подчиняйся, т.к. должно повиноваться больше Богу, нежели человекам (Деян 5:29). Так поступали святые мученики. Нечестивые власти повелевали им копать землю, копали; носить камни, носили; идти в тюрьму и ссылку, шли; склонять головы под меч, склоняли; отнимали у них имения (собственность), отдавали, – и прочие выполняли приказы, что не противно закону Божию. Но когда им предлагали отречься от Христа и сделать прочие богопротивные дела, то они не подчинялись. Так и ты поступай. Велит тебе господин твой всякую работу делать, делай: велит делать неправду: обидеть, украсть, солгать и т.д., не подчиняйся (не слушай). Будет грозить за то казнью, не бойся: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф 10:28). Захочет лишить тебя жизни, не противься: кто жертвует жизнь за правду, тот в будущем веке обретет её».
Автор: Юрий Пущаев
Сайта журнала "Фома": http://foma.ru/vlast.html
На фото статут Цезаря в Риме, источник: https://www.flickr.com/photos/24879135@N04/24317377293/
#Толковый_словарь #Фома_Пущаев #Фома_чтение