Saturday, March 26, 2016

Chi Ro images












Chi Ro На монета од Магнетиус (350-353 година)

Чест елемент во ранохристијанските базилики, мермерен релјеф со Христовиот монограм и "алфа и омега" - почетокот и крајот, Господ Бог Исус Христос